Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Slíška

f 232a

Jest jich osmero, Jan, Kateřina, Václav, Dorota, Anka, Kuna, Zuzanna, Jíra a Zuzanna máti jejich devátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě mateře jejich
160 zl.
Na vinohradě Matouše Ožehy v Dobré hoře 59 zl. Ty platiti má od leta [15]97 po 4 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Dobrý hoře, kterýž matka jejich [drží], posledních peněz 24 zl. Těch 24 zl jest sobě matka na díl svůj srazila.
Summa všeho statku 243 zl.
Z toho se zaplatiti má za grun[t] podle zápisu kněh purgkrechtních 26 zl. Sejmouce těch 26 zl, zůstává čistého statku 217 zl.
A mimo to jim náleží na Mikulášovi Kolacijovi za grunt
24 zl. Ty jim od leta [15]98 pokládati má po 2 zl.
Summarum všeho 241 zl.
Dělíc tu summu na 9 dílů, dostane se na 1 každý díl po 26 zl
23 gr 2 den.
Našlo se z kšaftu n[ebožtíka] Martina Slíška, že jest poručeno Václavovi a Kateřině mimo díly jejich na podsedku Jana Kazihracha, kteréž jim jdou po 4 zl, 12 zl. Z toho přijde na Kateřinu 6 zl a Václavovi 6 zl.
f 232b
Z těch ze všech dílů má se podle poručenství otce [je]jich sníti, kteréž se na kostel dáti mají 12 zl.

Letha [15]97 přijato od Mikoláše Kolacia za podsedek 2 zl.
Letha téhož přijato za grunt od Martina Kazihracha 4 zl.

Letha [15]98 přijato za grunt od Jana Kazihracha 4 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její podle poručenství otce jejího mimo díl 4 zl.
Též jí dáno z dílu jejího 2 zl.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Martina Kazihracha za grunt 4 zl.
Též přijato od Mikuláše Kolacie za podsedek 1 zl.
Též přijato od Matouše Ožeha ze Vnorov za vinohrad zadržalých peněz 1 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Matouše Ožeha ze Vnorov za vinoh[rad] 7 zl.
Kateřině dáno na díl její hotových peněz 2 zl.
Janovi též dáno na jeho díl 3 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z gruntu Jana Slížka prvních peněz 1 zl.
Kateřině dáno na díl její 2 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Jana Slížka za grunt 1 zl.
Kateřině dáno na díl její hotových 4 zl. Zuostává se jí dodati ještě 18 zl 6 den.
Zuzanna zemřela a spravedlnosti po sobě dílu svého zanechala 22 zl 23 gr 2 den. Ta spravedlnost připadla na Jana, Václava, Kateřinu, Anku, Kunu a Jíru, bratry a sestry její, přijde na každého toho nápadu po 3 zl 7 gr 4 den.
Janovi dáno na díl jeho hotových peněz 2 zl.
A což se jemu ještě dílu jeho dodati přišlo 23 zl 20 gr
6 den i po Zuzanně, sestře jeho zemřelé, ty sobě na gruntě svém porazil a jemu sou vypsány.
f 233a
Letha 1603 za fojta Martina Pukového jakož náleželo Kateřině dílu jejího i po Zuzanně, sestře její zemřelé, mimo prvnější vyzdvižení summy 18 zl 6 den, takové peníze Václav Nejedlíčků manžel její prodal Janovi Slížkový[mu] za hotových 3 zl 9 gr. A tak ona díl svůj vzala.

Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Slížka za grunt 3 zl.
Václav koupíc grunt otcovský po Janovi, bratru svým zemřelým, srazil sobě dílu svého na něm, což jemu náleželo,
26 zl 23 gr 2 den. A tak díl svůj zouplna přijal.

Jakož náleželo Jírovi dílu jeho otcovského i po Zuzanně, sestře jeho zemřelé, summy 28 zl 7 gr 6 den, ta spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým jest na J.M. Pána obrácena. Z níž jest poraženo, což na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem zuostávalo, 9 zl, ostatek k ruce panské jíti má po letech. Act[um] za fojta Jíry Tkadlcova 1610.

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Václava Pulce za vinohrad v Dobré hoře za rok 1611, 1612, 1613, totiž trojích peněz 6 zl.
Z toho dáno Ance na díl její 4 zl.
Kuně dáno na díl její 2 zl.

Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Vácslava Pulce za vinohrad v Dobré hoře přijato 2 zl.

Více se našlo spravedlnosti těmto sirotkům po Mikuášovi od Jana, bratra těchto sirotků, zplozeném a potom zemřelém, jakž o tom při statku téhož Jana Slížkového zapsáno jest, 31 zl. Ta spravedlnost se po letech do tohoto statku přijímati má.

Letha ut s[upr]a z statku n[ebožtíka] Jana Slížka na ten nápad přijato 3 zl.
Z toho dáno Kateřině 15 gr, Vácslavovi 15 gr, Anně 15 gr, Kuně 15 gr a Jírovi 15 gr.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka z statku n[ebožtíka] Jana Slížka přijato 4 zl 15 gr.
Dáno z nich Kateřině 22 ½ gr, Václavovi 22 ½ gr, Anně 22 ½ gr, Kuně 22 ½ gr a Jírovi 22 ½ gr a na Dorotu zajatou 22 ½ gr zanech[áno].
Od Pavla Hudcova za grunt přijato a jsou také na 5 dílů vydány 1 zl a na Dorotu zajatou zanecháno 5 gr.
f 233b
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového od Pavla Hudce přijato za grunt 1 zl.
Jest z toho 1 zl vydáno na 5 dílů 25 gr, ty přijal Jíra Slížek, aby jiné podělil, a na Dorotu zanecháno 5 gr.
Letha svrchu psaného Jíra Slížků položil za 1 čtvrt roli peněz ročních 1 zl.
A Jíra Tomků za druhou čtvrt též 1 zl.
Ty 2 zl jsou vydané na 5 dílů jakž ut s[upr]a.

Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Ondry Poláka za gr[unt] na místě Pavla Hudce 1 zl.
Z toho vydáno Kateřině 5 gr, Václavovi 5 gr, Anně 5 gr, Kuně 5 gr, Jírovi 5 gr a na Dorotu sirotka zajatého zanecháno
5 gr.
Leta 1618 za fojta Jana Liškového od Jíry Tomkového za jednu čtvrt roli přijato peněz 1 zl.
Od Jíry Slížkového za druhou čtvrt přijato 1 zl.
Vydané jsou na 5 dílů a na Dorotu zajatou zanecháno za rok 1617 a za 1618 25 gr. A tak tomu sirotku zanecháno za ty
2 leta 1 zl.