Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Klimšového

f 148

Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán tento statek, ku kterýmuž jest sirotků 5, totiž Jíra, Martin, Macek, Jan, Markyta a Anka mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 82 a čtvrti roli 160 zl.
Achtel vinohradu v Šumberku z búdú a z presem zaplacený za 80 zl.
Druhý achtel v tejž hoře taky zaplacený, bez boudy za
41 zl.
Na gruntě 29 Bartoně Martinkového zuostává 35 zl, placením od letha 1601 po 2 zl.
Krávy dvě po 5 zl za 10 zl.
Vína mladého 5 věder za 10 zl.
Včely štvery za 3 zl.
Summa všeho statku učiní 339 zl. To dělíc
na 6 díluo, přijde každýmu na díl jeho po 56 zl 15 gr.

Jíra ujal grunt ze čtvrtí roli, se čtyrmi koňmi, s vozem, s pluhem, z telaty, z dobytkem svinským, s včelami, se dvěma krávami ve 173 zl.
Též vinohrad v Šumberku z búdú a z presem v sumě 80 zl.
f 148
Z toho všeho srazil sobě dílu svého 56 zl 15 gr. A tak zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým ještě 196 zl 15 gr, placením od letha 1601 po 10 zl. Rukojmě jsou při gruntě zapsáni.
Anka mateř přijala na díl svůj vinohrad v Šumberku bez boudy a presu za 41 zl a má jej dopláceti komu náleží.
Též vzala 5 věder vína za 10 zl.
Summa toho 51 zl, zuostává se jí ještě dodati dílu jejího 5 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato z gruntu Bartoně Martinkového 1 zl.
Od Jíry přijato za grunt 8 zl.
Našlo se těmto s[irotkům] spolu i s mateří nápadu po n[ebožtíkovi] Jírovi Vítka Šimkového na gruntě Šoustalovým od letha 1602 5 zl 15 gr, půjdou jim po 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jíry za grunt 5 zl. Z toho dáno Matějovi na díl jeho od učení řemesla krejčovského i na šaty 14 zl.
Od Markéty Šoustalky za grunt přijato 2 zl. Náleží ještě na tom gruntě těmto sirotkům vyplniti se 3 zl 15 gr.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Macka Hodrlova za g[runt] na místě Šoustalky 2 zl.
Od Jíry Klimšového za statek přijato 8 zl.

f 149
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato z g[runtu] Bartoně Martinkového 2 zl.
Od Jíry Klimšového za statek přijato 10 zl.
Z gruntu Šoustalčiného přijato ost[atních] peněz 2 zl.

Markyta zemřela a dílu svého sobě zanechala 56 zl 15 gr. Ten připadl na Martina, Matěje a Jana, bratry její vlastní, dostalo se každému po 18 zl 25 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina Klimšového za grunt 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina Klimšového za statek 4 zl.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Klimšového za g[runt] 3 zl.
Též od něho přijato za vinohrad 1 zl.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Václava Klimšového zaplaceno dluhu za vinohrad v Šumberku, když se po rozdílu statku tohoto našel, dáno 4 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Klimšového za g[runt] 3 zl.
Též od něho za vinohrad přijato 1 zl.
Jakož náleželo Martinovi Liškovi nápadu po Barboře sestře jeho, kteráž měla za manžela Jíru, 50 zl, ty jest prodal Martinovi Pavla Klimšového za hotových peněz 8 zl a tak tu nic nemá.

NB. Matěj zemřel v Praze, tak jakž vysvědčení ukázáno jest,
a dílu svého otcovského i po Markytě, zemřelé sestře jeho, nápadu zanechal summy všecké 65 zl 10 gr. Ta spravedlnost připadla na Martina a Jana bratry jeho, přijde každé[mu] po
32 zl 20 gr.
Martin sráží sobě nápadu po Matějovi, zemřelém bratru svém, na tomto statku sumy 32 zl 20 gr. A tak nebude povinen platiti nežli po 3 zl od letha 1613.
Janovi dáno z poručení p[ana] ouředníka 2 zl.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Václava Klimšového dluhu zaplaceno ostatní 1 zl.
f 149
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Martina Klimšového za grunt a vinohrad 3 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl jeho na stavení požáru.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Martina Klimšového za grunt a vinohrad přijato 3 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Martina Klimšového za grunt a vinoh[rad] přijato 3 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Klimšového za grunt a vinohrad přijato 3 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.

Téhož letha svrchu psaného přijato z důchodů JM Páně 20 zl. Jsou vydány Janovi a dáno jemu obilí 16 m[ěřic].
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana Hladkého za grunt 2 zl. Z toho dáno Janovi 1 zl a Martinovi též 1 zl.
Od Martina Pavlového za statek přijato 3 zl. Ty jsou vydány Janovi Pavlovému.
Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od Jana Hladkého přijato peněz ročních za grunt 2 zl.
Více od Martina Pavlového za statek převzatý přijato 3 zl. Vydáno z nich Janovi Pavlovému 4 zl a Martinovi Pavlovému
1 zl.
Z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 11 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl jeho a tak již za JM Pánem nezůstává dluhu nic. Dáno mu obilí.
Letha 1624 za fojta Václava Vlkového od Martina Pavlového za grunt přijato 3 zl. Ty sou vydané Janovi Pavlovému.