Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Jiříka Tichýho ševce

f 61a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých purgkrechtních dlouhejch v listu 65 nadepsaný Jíra Tichej koupil grunth svuoj od Mikuláše Mračny za summu 170 zl. Na tu summu vyplnil až do letha [15]89 závdanku a peněz purgkrechtních 50 zl, na to zadržel od letha [15]89 až do letha [15]94 50 zl. A tak mimo ty zadržalé zůstává dopláceti od letha [15]95 při Vánocích rok po roku s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny po 10 zl, totiž 70 zl. Rukojmě za placení gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Václav Koželuhů, Martin Štoček S R S A N.
Letha [15]94 přijato od Jiříka Tichýho na summu zadržalou peněz, kteréž do města Strážnice panu purgkmistru Janovi Skřičkovi odvedeny do počtu jeho, 10 zl.
Letha 1595 položil Jiřík Tichý za grunth svůj peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 10 zl.
A poněvadž člověk nemožný jest a samým řemeslem se toliko živí, budouc chudý, i aby on snážeji živnost provozovati a grunt jistiti mohl, pustil jemu pan Jan Šponar, ouř[edník] strážnický, placení po 6 zl.
f 61b
Letha [15]96 položil Jiřík Tichý za grunth svůj 6 zl.
Leta [15]97 položil Jiřík Tichý peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.
Leta 1598 položil Jiřík Tichý za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuoláše Mračny 6 zl. Act[um] za plesníka Jiříka Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jiříka Čechového položil Jiřík Tichý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jiřík Tichý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jiřík Tichý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny na rathauze
3 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jiřík Tichý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 2 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Jíra Tichý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jíra Tichý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 6 zl.

Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a rybáři prodali podsedek požár ut s[upr]a s roubanicí za zámkem, kteráž od starodávna k tomu podsedku přináležela, zůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Tichým, Lukášovi Všetičkovi za summu 53 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 5 zl. Odevzdáno jemu to za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ráček, Florián Budínský, Blažej Sedlář S.R.S.A N.

Na ten svrchu psaný kup vstoupil Ondra Smejkal z Kojetína a má za ten podsedek platiti podli zápisu ut s[upr]a. Rukojmě Václav Veselský, Florián Budínský, Šimek Holešovský S.R.S.A N.
letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Ondra Smejkal za podsedek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 2 zl 15 gr.
f 62a
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky Tomáš Zubřický na místě neb[ožtíka] Ondry Smejkala přistoupiv na tenž grunt má jej dopláceti podle zápisu ut sup[ra] a položil peněz za 1609 a 1610 rok peněz trojích na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 12 zl. Z toho přijal pan purgkmistr na rathauz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 8 zl a Eliáš Klempíř na díl Anny manželky své, dceři tohož Mikuláše Mračny, 4 zl.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky Tomáš Zubřický prodal grunt svůj Janovi Ištvanovi za summu 93 zl. Závdanku jemu dal 65 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za placení i opravu a povinnosti J.M.Páně Václav Lipnický a Florián Fitule S.R.S.N.
Jakož náleželo Tomášovi Zubřickýmu peněz posledních 14 zl 15 gr, ty jest Janovi Ištvanovi pustil. A tak na tom gruntě on nic nemá.
Téhož letha a za plesníka Václava Koudelky ut s[upr]a položil Jan Ištvan za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 4 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Ištvan za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny na rathauz
4 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Jan Ištvan obci městské, kteréž náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny, za g[runt] 4 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Jan Ištvan položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 4 zl. Ty sou odvedené na rathauz městský.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Jan Ištvan položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny
4 zl. Ty sou odvedené na rathauz městský.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Jan Ištvan položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 4 zl. Ty jsou odvedeny na rathauz městský.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Jan Ištvan položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mračny 4 zl. Ty jsou vydány na rathauz města Strážnice.
f 62b
Letha Páně 1620 za plesníka Jana Svobody prodal jest grunt tento Jan Ištvan Mathesovi Stolaři za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 40 zl a platiti jej má po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Koudelka a Martin Rotkircher S.R.S.a N.
25

Letha Páně 1621 za plesníka Václava Lipnického prodal jest zase grunt tento Mathes Stolař Danihelovi Maléřovýmu za summu 100 zl. Závdanku dal 4 zl a platiti jej má po 4 zl. A cožkoliv Mathes Stolař měl na tom gruntě zaplaceného, to jest pustil Danielovi Malíři. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Václav Koudelka a Šimek Masař S.R.S.a N.

Letha 1625 za plesníka Václava Lipenskýho svrchu psaný Daniel Malířů s povolením pana ouředníka prodal jest tento podsedek Václavovi Zachariáše Macháčkového za summu 100 zl. Závdanku jemu položil opři odevzdávce 10 zl a což jest Daniel na tom podsedku zaplaceného měl 30 zl, takové peníze jest Václavovi pustil a ostatek dopláceti má ročně při každých posudcích po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu, povinnosti panské i obecní Daniel Maléřů a Jan [nečitelné] S R S a N.
Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Macháčků položil za grunth peněz ročních k obci městské 2 zl.

Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Macháčků s povolením pana ouředníka strážnického prodal ten podsedek Mikulášovi Tichýmu za summu 100 zl. Závdanku dal jemu 10 zl a platiti jej má ročně po 4 zl a cožkoliv na něm zaplaceného měl, totiž 32 zl, ty Mikulášovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Šlechta a Vácslav Macháčků
S.R.S.a N.
Letha 1632 za plesníka Vácslava Lipnického Mikuláš Tichý položil za g[runt] obci městské 2 zl.
Letha 1633 za plesníka Jana Macháčkového Mikuláš Tichý položil za g[runt] obci městské, kteréž vydány 2 zl.
f 63a
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Mikuláš Tichý položil za grunt, kteréž obec městská přijala, 2 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Mikuláš Tichý položil za grunt obci městské, ty přijal pan purgkmistr Jiřík Praštěk, 2 zl.

Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického od téhož plesníka Pavel Dluhoš koupil grunt za summu 100 zl, placení po 3 zl. Závdanku položil, kteréž Václav plesník na dluhy n[ebožtíka] Mikuláše Tichého přijal, 12 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Florián Fitula, Jan Dub S R S N.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Pavel Dluhoš položil za grunt města Strážnice k obci náležející 1 zl 15 gr.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Pavel Dluhoš položil za grunt obci města Strážnice peněz 1 zl 15 gr.

Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Pavel Dluhoš položil za grunt 1 zl 5 gr. Ty jsou přijali k obci města Strážnice pan purgkmistr Jiřík Praštěk.
f 63b
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Dluhoš položil za grunt 1 zl 15 gr. Ty zůstaveny za obcí rybářskou, mají se vydati komu náleží.
Letha 1642 za plesníka Jana Macháčkového Pavel Dluhoš položil peněz ročních za gr[unt] svůj a dal v těch penězích obúm rozdílně Anně Foltýnce 1 zl 18 gr 3 den.
Letha Páně 1644 za plesníka Jana Veselského Pavel Dluhoš skoupil na tom gruntě peněz purgkrechtních od Ludmily, pozůstalé vdovy po nebo[žtíku] Janovi Ištvanovi, totiž 44 zl za summu 6 zl 4 gr 4 den. A tak Mandalena, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Dluhošovi, po vyjití 10 leth bude povinna dopláceti nápadníkům peněz ještě zasedělých 36 zl 12 gr.