Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunth Pavla Huleje

f 61a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch červených purgkrechtních v listu 186 Pavel vejš psaný koupil podsedek svůj od Alžběty Rambouskovej za summu 75 R.
Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 45 R a ještě mimo to za týž podsedek svuoj od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává obci předměstskej 30 R. Ty má pokládati pořadně po 6 R.
Na těch 30 R napřed psaných, které dopláceti zůstává, zadržel Pavel vejš psaný 19 R.
Rukojmě Jíra Jarošů a Mikuláš Vrchníčků S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 4 R.
Letha [15]95 položil Pavel nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Letha 1596 položil Pavel Hulej za grunth obci předměstské
5 R.
Leta [15]97 položil Pavel Hulej za grunt obci předměstskej 6 R.
f 61b
Leta 1599 v neděli po ochtábu s[vatý]ch Tří králů bratři a sestry vlastní i švagrový n[ebožtíka] Pavla Huleje prodali podsedek svrchu psaný s půl achtelem vinohradu v Supinku, kteréž jim nápadem po ut s[upra] Pavlovi Hulejovi přišlo, Janovi Staňkovýmu z Radějova za hotovou summu 61 R. Z těch zaplatceno dluhu lidem po n[ebožtíku] Pavlovi Hulejovi zuostalejch 25 ½ R, obci předměstskej peněz skoupenejch, což jim na tom gruntě náleželo 11 R a nápadníci vejš psaní přijali 24 ½ R.
A tak ten grunt zouplna a docela zaplatil.
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Bartoň Stejskal, Jan Sejkora S.R.S.a N.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan Staňků z Radějova prodal podsedek svůj ut s[upr]a Václavovi Kubíkovi za summu 6 R. Dal jemu hned při odevzdávce 3 R a letha 1607 dáti má ostatní 3 R. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Kuchař, Matěj Prosenský S.R.S.A N.
Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Kubíků položil ostatních peněz za grunt 3 R.
A tak má zaplacený.
Pustý

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho s povoleném slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka na Strážnici, ten gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Urbanovi Valentovému za summu 40 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Hradišťský a Mikuláš Martinků SRSaN.
f 62a
Urban Valentů z toho gruntu zešel a tak purgmistr a spoluradní týž grunt Benešovi Všitečkovi za summu ut s[upr]a prodali, placení rok po roce při posudcích až do vyplacení ut s[upr]a. A jest jemu bez závdanku puštěn.
Ru[kojmě] za opravu gruntu, placení i jiné všelijaké povinnosti J.H.M. i obci SRSaN Bartek Fryštacký, Šimon Příludcský. Stalo se za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 1643.
Pusté

Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] jsouc tento grunt Šalomounovi Židu v roku 1653 za summu 40 R prodán a poněvadž také vyhořel, upouští se jemu polovici, totiž 20 R, platiti má ostatek po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Fejtl a Samuel Židé S.R.S.a N.
NB. Místo robot obecních uvolil se Žid každoročně po
34 krejcařích dávati, když to oddá, robotami povinen nebude.