Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Malého

f 15a

Jest jeden Pavel.
Ten se vyučil řemeslu krejčířskému a tu v Strážnici při mistřích krejčířských dělá. Kterýž Pavel letha [15]93 při stavení sirotkuo spolu s jinejmi se nestavil.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na všech a všelijakých věcech podle zápisu knih starejch sirotčích od listu 32 až do listu 35 na díl jeho mimo zplacení dluhů po n[ebožtíku] otci jeho zuostalých, též mimo to, což od učení školního, též na stravu [a] šaty za pacholetství i potomně od učení řemesla krejčířského jest vynaloženo, 180 zl 28 gr 5 den 1 víd.

Ta spravedlnost jemu na těchto osobách níže psaných se takto najíti má:
Item na gruntě Matěje Malýho, tak jakž zápis knih novejch purgkrechtních při grunthu 20 to v sobě šíře obsahuje a zavírá, 9 zl.
Item na vinohradech dvou achtelích v Růžené hoře od letha [15]95 při Vánocích placením po 20 zl, kteréžto vinohrady drží Jiřík Gergel a Blažek Mlčizna, 64 zl 15 gr 1 den.
f 15b
A při rybářích hotových zuostává 107 zl 13 gr 4 den 1 víd.
Z toho dáno písaři od spravování statku sirotčího a do knih vkládání 1 zl 29 gr 5 den.

A zvláště témuž Pavlovi mimo nadepsanou summu náleží toto:
Item štěpnice jedna pod Krásným jasenem.
Item roubanice při Moravě jedna.
Toho obojího, štěpnice i roubanice, Matěj, strejc téhož sirotka, do proměnění stavu jeho užívati má.

Jakož jest tomu sirotku napřed psanému spravedlnosti náleželo 180 zl 28 gr 5 den 1 v, taková spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla pro nestavení jeho se k rejstrům. Z níž jest od Jeho [Mi[l]osti hotovejch vyzdviženo 107 zl 13 gr
4 den 1 víd a ostatek odvedeno k vyzdvižení sirot[kům] nebožt[íka] Václava Plesníka.
Jakož jest tomu sirotku zběhlému roubanice při Moravě náležela, takovou roubanici jakožto po zběhlém sirotku k ruce Jeho Mi[l]osti Páně jest obrácena a jest s poručení Jeho Mi[l]osti prodána Mauricovi Kellerovi, krejčímu z města Strážnice, a za volné a svobodné za summu hotovou 30 zl.
Ta roubanice jest zase Matějovi Malému, rybáři z města Strážnice, protože on krevní přítel jmenovaného sirotka zběhlýho jest, puštěna. Za kteroužto roubanici jest tenž Matěj zase Mauricovi Krejčí[mu] těch 30 zl hotových odvedl a dal.

f 16a
A mimo to jest témuž Matějovi Malému s poručení Jeho Mi[l]osti Páně po jmenovaném sirotku zběhlém prodána štěpnice za summu hotovou 50 zl, kterýchžto 50 zl jest zouplna Jeho Mi[l]osti Pánu odvedl.
A tak tu roubanici a štěpnici zouplna zaplacené a v ničemž závadné má. A za to nic platiti povinen nebude, toliko Jeho Mi[l]osti Pánu plat z toho spravovati.
Stalo se ve čtvrtek po neděli Exaudi letha [15]95.

Letha [15]95 a [15]96 položil Mlčizna dvojích peněz za vinohrad 20 zl.
Letha [15]95 položil Jiřík Gergel za vinohrad 3 zl.
Letha [15]96 položila Anna Gergelova za vinohrad 7 zl.
Letha 1597 položil Blažek Mlčizna ostatních peněz za vinohrad 2 zl. A tak jej zaplatil.
Letha 1598 položil Jíra Sokolíček na místě Anny Gergelky aneb Jiříka Gergele za vinohrad 10 zl. Ty sou dány do statku Václava Plesníkova podli odvodu J.M.Páně po sirotku zběhlým.
Actum za plesníka Jíry Čechového přijato od Jana Petrovského na místě Jíry Sokolíčka za vinohrad v Růžené 12 zl 7 gr 4 den. A tak jest s[irotkům] ut s[upr]a zaplaceno.
Ty peníze jsou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Plesníkova podli odvodu po s[irotku] zběhlým.
A jakož náleželo na gruntě Matěje Malého 9 zl, takové peníze položil leta [15]95, jakž při gruntě jeho vypsány jsou, a zde při statku jich vypsati zapomenuli. Ty sou vydány podli odvodu ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Plesníkova.