Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Grunt Jíry Škeřupového

f 652a

Letha 1593 podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 68 prodán jest grunth s půl lánem roli po nebožtíku Mackovi Tesaři zůstalý Jírovi Škořupovi za 120 zl. Na to jest závdanku tenž Jíra položil 2 zl, ty 2 zl přijali starší kněždubští na skoupený peníze a ostatek 118 zl náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item obci kněždubské peněz od Vaňka Sedala skoupených
25 zl. Ty se mají pokládati od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 5 zl.
Též náleží témuž Vaňkovi Sedalovi na tom gruntě 93 zl. Ty jemu jíti mají po vybrání spravedlnosti obci kněždubské náležitej též po 5 zl.
Rukojmě za vejš psaný grunth Vaněk Bánovský, Jan Halouzka, Václav Štětina, Vaněk Sedal, Bartoň Režnej, Macek Práskal, Tomáš Filipů, Jan Slováků R.S.N.
f 652b
Letha [15]94 položil Jíra napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci kněždubské 5 zl.

Jakož jest na tom vinohradě spravedlnosti náleželo Vaňkovi Sedalovi 93 zl, takové peníze jest tenž Vaněk Sedalů s povolením pana Jana Šponara z Blinzdorfu, ouředníka na Strážnici, Holomkovi Židu prodal a jemu za ně scela a zouplna zaplatil. Stalo [se] letha [15]94 při posudku.
Letha [15]95 ve čtvrtek den svatejch Petra a Pavla apoštolů Páně jakož jest Holomek Žid na napřed psaném podsedku měl spravedlnosti koupené 93 zl, takové peníze jest obci kněždubské Abraham Holomek pustil a oni obec jemu zase peníze, což on za ně dal 16 zl, navrátili. A tak ta všecka summa, kterúž Jíra Škeřupů doplatiti má, náleží všeckna obci kněždubské, totiž 113 zl.
Letha [15]95 Jíra Škeřupových [položil] za grunth peněz purgkrecht[ních] obci kněždubské 5 zl.

Letha [15]96 Jíra Škeřupů prodal grunth svůj s půl lánem roli, koně dva, vůz, pluh, brány i jiné hospodářství sedlské Mikolášovi Tuhých za summu 120 zl. A mimo to jest Jíra Škeřup Mikolášovi Tuhému pustil, což na tom gruntě zaplaceného měl
12 zl a ostatek tenž Mikoláš od letha [15]96 platiti má pořadně při Vánocích po 5 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské má zaručiti ve dvou nedělích.
f 653a
Letha [15]96 položil Mikuláš Tuhých za grunth peněz obci 5 zl.
Leta [97] rukojmě za Mikoláše Tuhýho položili ročních peněz obci kněždubské 5 zl.

Téhož leta ten grunt j[es]t prodán Jurovi Škeřupovi z půl lánem rolím za summu 120 zl, kterýž platiti má od leta [15]98 obci kněždubské po 4 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a. A cožkolivěk Mikoláš Tuhý zaplatceného na témž gruntě jměl, to všecko púští Jírovi Škeřu[povi]. R[ukojmě] z[a] p[lacení], o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské Martin Sedalů, Jura Bebů, Jura Havelků, Řehák S.R.S.A.N.

Pustý od leta [15]98

Letha 1601 za fojta Martina Černého fojt a starší kněždubští prodali podsedek ut s[upr]a, kterýž ode 3 leth pustý byl, Václavovi Bánovskýmu za summu 88 zl i s půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím, platiti má od letha 1602 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matyáš Staníčků, Bartoň Režný, Jíra Valný SRSAN.
Ta všecka summy náleží obci kněždubské.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Václav Bánovský za g[runt] obci kněždubské za lonský rok 3 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého Václav Bánovský prodal podsedek bez roli poloulání ze 2 kusy v Paučinách Václavovi Ďatlovému za 55 zl. Závdanku jemu dal 9 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 ½ zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Pavel Slavičínský, Jan Brela, Václav Majůvků, Jakub Soválek, Mikuláš Bravenec, Petr Kaváň SRSN.
f 653b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Bánovský odprodal od tohoto g[runtu] z dovolení pana ouředníka půl lánu roli Martinovi Černýmu Tasovskému za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 ½ zl. Odevzdána volnou [a] svobodnou. Rukojmě Václav Sotor SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil on, totiž Martin Černý Tasovský za roli 1 zl 15 gr a Václav Ďatlů za podsedek
1 zl 15 gr. Ty oboje peníze přijali starší.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Václav Ďatlů za podsedek obci kněždubské 1 zl 15 gr.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Václav Ďatlů za podsedek 1 zl 15 gr a Martin Černý za roli 1 zl 15 gr. Ty oboje peníze přijala obec kněždubská.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Ďatlů za podsedek 1 zl 15 gr a Martin Černý za roli 1 zl 15 gr. Ty oboje přijala obec kněždubská.
Letha 1611 za fojta Jan Šímy položil Vácslav Ďatlů za podsedek 1 zl 15 gr, ty přijala obec kněždubská. A Martin Černý za roli 1 zl 15 gr, přijala obec kněždubská.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Ďatlů za podsedek 1 zl 15 gr, ty přijala obec kněždubská. A Martin Černý 1 zl 15 gr, přijala obec kněždubská.

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Ďatlů za podsedek 1 zl 15 gr, ty přijala obec. A Martin Černý 1 zl
15 gr, ty přijala též obec.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Václav Ďatlů 1 zl
15 gr a Martin Černý též platil 1 zl 15 gr. Ty oboje peníze přijala ubec kněždubská.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně manželka Václava Ďatlového položila obci za grunt na místě manžela svého 1 zl
15 gr. Též od Martina Černého přijato na obec kněždubskou 1 zl 15 gr.
f 654a
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Adam Kovářů položil na místě Vácslava Ďatlového za grunt na obec kněž[dubskou] 1 zl
15 gr. Martin Černý položil za roli na obec kněždubskou 1 zl
15 gr.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Adam Kovářů položil za grunt na obec kněždubskou 1 zl 15 gr. Martin Černý za roli též na obec kněždubskou 1 zl 15 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Martin Černý položil za roli peněz ročních obci kněždubské 1 zl 15 gr. Adam Kovář položil za grunt též obci 1 zl 15 gr.

[Pusté]

Leta 1629 za fojta Václava Nejedlýho prodán jest ten gr[unt] požár ut s[upr]a od ouřadu Janovi Ondráčkovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Mikoláš Podhorský a Alexander Adamů S.R.S.a N.
Letha 1640 za fojta Jana Lišky Jan Ondračkových položil za grunt svůj ročních peněz 2 zl. Ty přijala obec kněždubská.
Leta 1641 za fojta Jana Ondračky týž Jan Ondračka položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec kněždubská.

Leta a dne ut s[upr]a činí se pamět jakož ještě obec kněždubská na tom gruntě několika zl dobírati jměla, upouští všeckno, toliko ještě dobírati na témž gruntě předních peněz mají 7 zl a sirotkům neboštíka Václava Ďatlového posledních peněz 10 zl.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka jest Janovi Ondračkovi připsán polulání roli od gr[untu] Jakuba Šubarta za summu
8 zl, placením po 1 zl. Odev[zdán]. Rukoj[mě] Jura Šotura a Jan Pekárek SRSaN. Act[um] letha a dne ut s[upr]a.
f 654b
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Jan Ondračků položil a Martin Kulíšek přijal 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jan Ondračků položil za grunt a Martin Kulíšek přijal 1 zl.

Letha Páně 1647 za fojta Martina Lišky Jan Ondračků odprodal [Jírovi Kovářovi] tenž obsažený grunt z půl lánem roli, ze štyrmi volmi, z vozem, pluhem, bránou, tolikéž cokoliv na zimu zasetého má k tomu gruntu přináležející, i dvě měř[ice] ječmene, dvě měř[ice] ovsa k semenu, z polovicí se s ním zděliti, totiž za summu 28 zl 8 gr 4 den. Závdanku položil, který Jan Ondračků přijal 22 zl 8 gr 4 den, ostatek totiž 6 zl platiti má Martinovi Kulíškovi každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Adam Panáček, Jura Kašpárkových, Jíra Páníček, Pavel Struhař SRSaN.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jíra Kovář položil a přijal Martin Kulíšek 1 zl.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového Jíra Kovář prodal svrchu psaný grunt se štvrtí roli Jurovi Sopouškovému za summu, což na něm dopláceti jest, placení po 1 zlm každoročně. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Mikuláš Dohnal a Jura Záchvěj S.R.S.a N.R.
f 655a
Letha Páně 1667 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jury Mandáska prodali [úřad] aneb Jura Sopoušek pustý grunt svůj ze čtvrtí roli Mikulášovi Durajovi zeti svému, za summu což na něm dopláceti se má komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Adam Bělý, Matúš Pala SRSN.