Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Grunt Markusa, Jozefa Vlacha zetě

f 206a

Ten nadepsaný Markus Žid má grunth svůj po Hindly ženě své, dceři ne(božtíka) Jozefa Vlacha, v dílu jejím dostalej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha Páně 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Čotl, vdova pozůstalá po ne(božtíku) Abrahamovi Židu, synu Markusa Jozefa Vlacha, prodala podsedek svrchu psaný Lazarovi krejčímu za summu 90 zl. Závdanku jí dal 10 zl, ostatek platiti má po letech od letha 1610 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lazar Pinkusčin syn, Izák Mojžíš, Jelen Lazar
S.R.S.a N.

Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Lazar krejčí dvojích peněz po 5 zl - 10 zl. Kteréž přijala Abrahamka Židovka z Brodu v přítomnosti Dobiáše Sloupa.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Lazar krejčí Abrahamce Židovce do Brodu 6 zl.
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a položil Lazar krejčí Abrahamce Židovce do Brodu 5 zl.

Lazar krejčí jakož byl povinen za rok 1615 Abrahamce Židovce roční peníze položiti, ale poněvadž na něj nočním časem nenadále oheň přišel a grunth jemu zhořel, takové peníze se jemu od p(ana) purgkmistra a spoluradních jeho pasirují.
f 206b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Lazar krejčí Žid položil za grunt Abrahamce do Brodu 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Lazar Žid položil za grunt Abrahamce Židovce do Brodu 3 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lazar Žid položil za gr(unt) Abrahamce Židovce do Brodu 5 zl. Přijal je David Polák, zeť Holomků v Strážnici.

Letha Páně 1620 za purgkmistra Pavla Tučka Lazar Žid prodal grunt tento Davidovi Polákovému zeti Židu za summu 228 zl. Závdanku dal 180 zl a platiti jej má po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Michal Koželuhův a Šalomún Soplivý
S.R.S.a N.

Letha Páně 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka David Polák Žid ut s(upr)a položil za grunt od letha 1620 zadržalých peněz vejrunkových v summě 48 zl. Takové peníze přijal Wolf, syn Čotly Židovky, pozůstalej vdovy po nebo(žtíku) Abrahamovi Židu, synu Markusa Josefa Vlacha, za rok 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 a 1628.

A tak David Poláků zeť Žid má týž grunt zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se v přítomnosti obou stran za purgkmistra a letha ut s(upr)a.

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Švarcle, pozůstalá vdova po Davidovi Poláku, nemajíc žádných dítek a jsouce již věkem zešlá, vyvolala jest z Království polského bratra svého jménem Izáka, syna Aronového,
f 207a
jinak Poláka, majíce on dítky své vlastní, aby se s nimi živiti mohl. Odevzdán jest jemu u přítomnosti fojta a starších židovských nadepsaný grunt za volný, svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný, z vůlí manžela svého Jamle Daniele ze Bzence. Rukojmě za opravu grunthu a odbejvání povinností panských i obecních Šalomoun Jelen a Izák Němec S R S a N R.

Letha Páně 1703 dne 25.Junii za purgmistra p(ana) Johannesa Bíteského a spoluradních jeho Izák Löjbl Chaňák koupil gr(unt) ut s(upra) a toliko holé místo od leta 1683 pusté zůstávající od sirotků neb(ožtíka) Izáka Lazara Aronového jinak Poláka za hotových 48 zlm, které jim splna zaplatil, takže více žádný praetensi na něm míti nebude. Jemu pak se ten gr(unt) za zaplacený připisuje a odevzdává i z tou zahrádkou po zahradu p(ana) Milotského, jak soumezí od gr(untu) varhaníkového jide. Odevzdán jemu za volný a zaplacený. Rukojmí za opravu gr(untu) a stavení i povinnosti Abrham Herschl a Jakub koželuh S.R.S.N.