Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 Gr[unt] Mikuláše Krchňavých

f 846a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgrechtních černejch v listu 96 nadepsaný Mikuláš Krchňavý koupil grunth svůj od Štěpána Šustového za summu 40 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 25 R a ještě od letha při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zuostává 15 R.
Ta všecka summa náleží Janovi Slováčkovému.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k tomuž grunthu náležitých Jíra Čuráků, Jan Šustů S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 položil Mikoláš Krchňavých peněz purgkrechtních Janovi Slováčkovi 3 R.

Téhož letha [15]95 Mikoláš Krchňavých prodal zase grunth svůj Martinovi Solgovi za summu 20 R. Na kterejžto grunth j[es]t témuž Krchňavýmu položil 8 R a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně Janovi Slováčkovému po 3 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu a povinnosti panské Václav Roušecký, Jan Solga S.R.S.N.
f 846b
Letha [15]96 položil Martin Solga peněz purgkrechtních Mikolášovi Krchňavý[mu] 3 R.
Letha 1597 položil Martin Solga peněz purgkrechtních Jano[vi] Slováčkovi 3 R.
Leta 1598 položil Martin Solga peněz purgkrechtních za grunt svůj Janovi Slováčkovi 3 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Martin Solga za grunt svůj Janovi Slováčkovi 3 R. A tak Jan Slováek na tom gruntě nic nemá.
A tak zouplna a docela zaplatil grunt svůj.

Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Režný na místě manželky své prodal podsedek ut s[upr]a Petrovi Karvinskýmu za summu 12 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukoj[mě] Ondra Bartošků a Jan Bartošků S.R.S.A N.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Petr Karvinský za podsedek Janovi Režnýmnu 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Petr Karvinský za podsedek Janovi Režnýmu 2 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Petr Karvinský za podsedek Janovi Režnýmu 2 R.
Ty přijal Jan Solka, neb jemu je Jan Režnej pustil. A ještě více Jan bráti má podle téhož pouštění 6 R.

Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr Karvinský za g[runt] Janovi Solkovi podle odvodu ut s[upr]a
2 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Petr Karvinský položil za g[runt] Janovi Solgovi 2 R.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr Karvinský položil za gr[unt] Janovi Solgovi 2 R.
A tak podsedek má zaplacený.

Pusté
f 848a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[vat]é Římské říše hraběte na Strážnici, titul, ten nadepsaný grunt požár prodán jest Martinovi Emríškovi za summu 20 R bez závdanku, placení ročně po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti J.M.P. všelijaké i obecní Jíra Hradišťský a Pavel Čejkovský
S.R.S.a N.
Pustý

Letha Páně 1713 dne 5. Maii za purgmistra pana Pfilipha Černého a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra od mnoho leth pustý a toliko holé místo, aby obec strážnická se rozmnožovala a douchody růstly, puštěn jest na žádost jeho Martinovi Brožovi za summu 40 zlm. Místo závdanku vypisuje se mu za vystavení, aby ho tím lépejíc stavěti mohl, třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 26 zlm 20 gr, bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a stavení gruntu a placení povinností Václav Gajda a Frantz Kuča S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. Polhocení bude míti na 3 letha počítajíc od 1ho Januarii 1714.
f 848b
Přípis Václava Broška

Leta Páně [1]764 dne 23. Decembris za burmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupila Kateřina, po neb[ožtíku] Václavovi Brožovi pozůstalá vdova, žádala počestnou radu, aby ten po jmenovaným Václavovi Brožovi pozůstalý a od jeho otce zděděný dům právně připsán byl. Pročeš se od ouřadu purgmistrovského naznalo, aby takový dům za vlastní, volný a dědičný s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 26 zlm 20 groš[ů] bílých při posudcích po 2 zlm počestné obci patřící připisuje a odevzdává.

Svjetkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] králov[ské], vrchnostenské a městské p[an] Franc Gatty a p[an] Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti Jacuba Šejdy a Jacuba Solaříka die et anno ut supra.
f 849a
Přípis Martina Tománka

Leta Páně [1]764 dne 23. Decembris za burmistra p[ana] Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupila vdova Kateřina po Václavovi Brožovi před ouřad burgmistrovský a ohlásila, že ten dům po jejím mužovi Václavovi Brožovi Martinovi Tománkovi za summu 180 zlr odprodala. Proti které summě ona vdova sobě v tom domně vejminku do její smrti a k tomu jednu krávu chovat mocti, buďto spolu [s] hospodářem aneb kdyby se porovnat nemohli, bude kupec povinen maštálku vystavět, sobě vymiňuje, kteroušto vejměnku kupec na svou outratu vystavjet povinen bude. Kdyby ale se spolem porovnat pro douležitou příčinu nemohli, tehdy kupec 25 zlr co vejmněnku položit povinen bude. Pročeš se nadjmenovaný grundt Martinovi Tománkovi i s tyma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 26 zl 20 gr mor[avských] obci městské připada[jí]cích po 2 zlm splácet povinen bude za vlastní a dědičný s tím od starodávna majícím právem připisuje.
f 849b
Svjetkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] král[ovské], vrchnost[enské] a městské p[an] Frantz Gatty a pan Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.