Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 Grunth pana Bředclavského

f 711a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých bílejch sirotčích v listu 356 Její Mi[l]ost urozená paní paní Kunka z Boskovic a na Bředclavi koupila jest dva podsedky v jeden spojenej od pana Scipiona za summu 265 R peněz hotových.
A tak týž podsedek zaplacený a žádnému nezávadnej míti ráčí.

Já Kašpar Melichar z Žerotína na Nových Dvořích, Pouzdřanech a Strážnici, JM Ferdinanda uherského a českého krále komorník, pravý pán panství strážnického i s erby a budoucími potomky svejmi, pány a držiteli panství strážnického, známo činím tímto zápisem, že jsem [ze] své dobré a svobodné vůle dům svůj vlastní na předměstí strážnickém v ulici Vinohradské ležící, který jsem od urozeného pana pana Ladislava Velena z Žerotína koupil, též při tom domě aneb k tomu domu tři achtele vinohradu v Dolní hoře ležící s jedné strany podle vinohradu Jana Bělkovského a s druhé strany podle Mikuláše Lipovského, urozenému vladyce panu Janovi Urbanovi Domanskému z Domanína a urozené paní Zuzanně Domanské rozené Vilímovské z Vilímovic jakožto pravým manželům a společníkům k jejich pravému a dědičnému užívání buď společně anebo jednomu z nich, jim i erbům a budoucím potomkům jejich za summu jeden tisíc zlatých počtu moravského prodal, aby dotčený pan Jan Urban
f 711b
Domanský, paní Zuzanna, manželka téhož pana Domanskýho, erbové i potomci jejich mohli téhož domu i těch tří achtelů vinohradu volně a svobodně užívati a s tím jako svým vlastním jak se jim zdáti a líbiti bude činiti, z něho žádných poplatkův do důchodův mejch nedávati, tolikéž nižádných robot, povinností ani hlásek z téhož domu vykonávati povinni nebudou, jakž týž dům od starodávna od takových poplatkův a robot osvobozen byl a jest.
Kterýžto dům i s vinohrady vejš psanými třema achteli v Dolní hoře odevzdán jest svrchu psanému panu Janovi Urbanovi Domanskýmu, též paní Zuzanně Domanské rozené Vilímovské z Vilímovic jakožto pravým manželům a společníkům podle práva purgkrechtního za volný, svobodný a zaplacený.
Kdež pro lepší pamět a toho důvěrnost, že v tom má jistá vůle jest, já nahoře psaný Kašpar Melichar z Žerotína svou vlastní rukou pod tímto zápisem jsem se podepsal.
Actum v outerý po neděli Cantate 1619 leta.

Kašpar Melichar z Žerotína
manu propria

Opis svobodného listu na dům zemanský na předměstí v Vinohradskej ulici ležící pod No.16

Já František z Magni, Svaté římské říše hrabě na Strážnici, rytíř J.M. císarská rada, komorník nařízený nejvyšší a J.M.Kr[álovské] podkomoří v Markgrabství moravském, pravý pán panství strážnického i s erby a budoucími potomky svými, pány a držiteli panství strážnického, tuto známo činím tímto zápisem z svej dobré a svobodné vůle dům svůj vlastní na předměstí strážnickém ve Vinohradské ulici ležící, který jsem od podaných sobě a nápadníkům tohož domu kúpil, urozenému panu Paravicinovi z Paravicinu jemu i erbům a budoucím
f 712a
potomkům jeho k pravému a dědičnému užívání za summu jedno sto osumdesáte dva rýnské zaprodal, aby dotčený pan Paravicini, erbové i potomci jeho od něho vlastně pošlí mohli téhož domu volně a svobodně z těmi všemi svobodami dole specificirovanými užívati, totiž nižádných poplatkův do důchodů mejch nedávati, tolikéž nižádných roboth, povinností ani hlásek [z] téhož domu vykonávati povinni nebudou on, erbové i budoucí potomkové jeho od něho vlastně pošlí, jakž ten dům juž od starodávna od takových poplatkův a robot osvobozený byl a jest.
Kterýžto dům výš psaný odevzdán jest zvrchu psanému panu Paravicinovi, erbům a budoucím potomkům jeho od něho vlastně pošlým za volný, svobodný a zaplacený.
Kdež pro lepší pamět a to důvěrnost, že v tom má jistá vůle jest, já výš psaný František Magni, Svaté římské říše hrabě na Strážnici (titul) svou vlastní rukou pod tímto zápisem sem se podepsal.
Actum na zámku Strážnici dne 27. měsíce Augustii
a[nno] 1637.
L.S. Graf zu Strassnitz

Od roku 1637 až do nynějšího času dědicové z rodu Paravičinovského succedirovali, protož nynějšímu držiteli panu Václavovi Paravičinu dle nadepsaného svobodného kupu se s obmezenýma svobodami tímto gruntovně připisuje a odevzdává a ten originální instrument d[e] a[nno] 1637 se do tejto gruntovní knihy na žádost jeho vtáhl.

Na tomto domě se daných 500 fr, na které pan Venzl z Paravičinů k rukám (titl) paní hraběnky Mariae Johanae zu Ronaud za svého syna p[ana] Frantze z Paravičinů tyto v Dřínově Auctionem fidestessoriam složil, primo loco poznamenává dle povolení magistrátního de d[at]o 14. Junii [1]798.

Ob diesem Hause haftet 700 fr Auction Kasse zu Handen der Grundobrigkeit der Herrschaft Dřínov primo loco eingemerckte.
De sessione 15te Novembris 1799. Prat.
Laut vergezeigten und im Buche Quitantiarum de anno [1]795 folio (číslo chybí) intabulirte Quittung ist der H[err] Wenzl Paravicini von seinen (další text nečitelný) gelöschet werden.
De sessione 15te Septembris [1]799. Prat.

f 712b Zápis Pavla Kašpara

Leta Páně 1779 dne 13ho měsíce března za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož držitel gruntu ut supra pan Ventzl Paravičini rozený z Paravičinů zdědíce po svém neb[ožtíku] otci Bernátovi Paravičini dům celý od milostivej vrchnosti odkoupený, z takového celého gruntu jeden třetí díl švagrovi svému Šebastianovi Šmídovi z ohledu sestry svej Anny k vystavení sobě příbytku spolu i s humnem podle šířky dílu toho až po mezu, na zdýlku ale až po vale městské z čistej a svobodnej vůle svej jest za summu osumdesáte rýnských odprodal a k tomu povolení písebné od sebe dal, že túž třetí částku domu řečeného buď on švager Šebastian Šmída neb potomci jeho taky i na jiného vznésti mohú, však vždy s vědomím hlavního držitele gruntu, pro kterého na časy budoucí při každém kupu neb prodeju přednost vzláštně obmezena jest. I poněvadž pro nemožnost pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Šebastianovi Šmídovi, sestra vejš jmenovaného pana Vencla Paravičini, týž třetí díl gruntu celého opravovati vstavu nebyla, jsouce taky všeliké dluhy k vyplacení před rukama, přinucena se viděla túž svou třetí částku domu odprodati, o kterémžto prodeji vejš zmíněný pan Paravičini nejenom známost sobě přinechanú podosáhl, ale taky že on na ten čas kupcem býti nechce, se při ouřadě purgmistrovském prohlásil a tak ona opáčená vdova Anna rozená z Paravičinů vůlu podosáhla túž třetinu gruntu na
f 713b
jiného odprodat mocti. Odkudž tehdy ona tenž díl domu ze vším pro lata majícím právem a svobodností, však toliko na ten spůsob, jak ona jej v držení a užívání svém mněla a jak dalece mezi ním panem Paravičini a švagrem jeho Šebastianem Šmídů smlúvy písebné se vstahují, Pavlovi Kašparovi za summu tři sta rejnských jest odprodala a peníze k vyplacení podílu otcovského dítek svých, rozených po neb[ožtíku] Šebest[ianovi] Šmídovi dílem jedním, pak dílem druhým k vyplacení dluhův jest obrátila. Tejkajíce se všelikých královských neb všeobecných povinností (jsouce týž grunt od robot, hlásek a jiných vrchnostenských povinností a poplatků od starodávna osvobozený), takové vždy což by na ten třetí díl gruntu

uvrženo bylo, sám osobitě opláceti a vybejvati, ostatní 2 díly
ale držitel druhých dvúch částek pan Vencl Paravičini k vyplacení a vybejvání na sebe přijímá. A tak často opakovaná třetina gruntu ut supra se jemu Pavlovi Kašpar pod vejš dotčenú vejminkú za jeho vlastní, volnú a dědičnú i docela zaplacenú tímto připisuje a od práva odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu toho 3tího dílu, pak placení král[ovských] povinností pan Pavel Paravičini a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. u přítomnosti pana Vencla z Paravičinů jakožto držitele ostatních dvouch částek domu tohož.