Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Navrátila

f 241a

Jest jich k tomu čtvero, Martin, Jíra, Mikuláš a A[n]ka a Dorota mateř jejich z těškým životem.

Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 66 zaplatceného 63 zl. Ty jim půjdou, když jiní nápadníci spravedlnost svou na tom gruntě vyzdvihnou, kteráž jim náleží, po 4 zl.
Vinohrad v hoře Fryzáku zaplatcený za 70 zl.
Na vinohradě v Dobrý hoře Matyáše Staníčkového 29 zl.
Zahrada roubanice zaplatcená za 50 zl.
Krávy 2 po 4 zl za 8 zl.
Summa všeho statku učiní 220 zl.
Dluhu našlo se toto:
Holomkovi Židu 1 zl 15 gr.
Pinkusčinému synu 10 gr.
Buchtovi za roli 4 zl. Platiti se má od leta [15]99 po 1 zl.
Martinovi na kabát podli poručenství otcova dáno býti má
2 zl.
Summa dluhu 7 zl 25 gr.
Zuostává čistého statku po sražení dluhu 212 zl 5 gr. To dělíc na 6 dílů, dostane se každému na díl jeho po 35 zl 10 ½ gr.
f 241b
Toto jeden každý na díl svůj přijímá:
Martinovi sirotku podle poručenství zanechává se zahrada roubanice v 50 zl.
Z toho sobě dílu svého srazil 35 zl 10 ½ gr, zuostává mimo poražení dílu svého bratřím a sestrám svým doplátceti 14 zl
19 ½ gr.
Ta zahrada j[es]t puštěna mateři jeho k užívání do zrostu jeho a má dávati za užitek od leta [15]99 po 1 zl.

Dorota, mateř těch sirotků, přijímá na svůj díl zaplatceného na gruntě 63 zl.
Též přijímá vinohrad v Fryzáku za 70 zl.
Krávy dvě za 8 zl.
Summa což ona na díl svůj přijímá 141 zl.
Z toho sobě dílu svého srazila totižto 35 zl 10 ½ gr a tak zuostává mimo poražení dílu svého sirotkům dopláceti 105 zl
19 ½ gr.

Jírovi dílu jeho zuostává 35 zl 10 ½ gr.
Mikulášovi dílu jeho zuostává 35 zl 10 ½ gr.
Anně dílu jejího zuostává 35 zl 10 ½ gr.
Sirotku nenarozenému jestě 35 zl 10 ½ gr.
Summa, což se těm sirotkům na díly jejich dodati má, učiní 141 zl 12 gr.

Ta summa se jim nachází na těchto věcech:
Na Dorotě mateři jejich mimo zaplatcení dluhův zůstává
97 zl 24 ½ gr. Mají jim jíti od leta [15]99 po 6 zl.
Na vinohradě v Dobrej hoře Matyáše Staníčkového 29 zl. Platcení od leta 1599 po 1 zl 15 gr.
f 242a
Na Martinovi bratru jejich 14 zl 19 ½ gr. Ty má platiti od letha [15]99 po 2 zl.
A tak se těm sirotkům zouplna díly jejich nacházejí.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Doroty Navrátilky za statek ut s[upr]a 6 zl.
Z toho dáno pís[aři] od statku spravení 2 zl.
Jírovi Buchtovi za roli dluhu 2 zl.
Nápadníkům Chovancovým 2 zl.
Též přijato od Matyáše Staníčkového za vinoh[rad] 1 zl
15 gr.
Vyhledalo se těmto sirotkom spolu z mateří jejich, že jim náleží v statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha po Anně, manželce prvnější Jana Navrátila otce jejich, nedobraného dílu jejího 106 zl 27 gr. To dělíc na 6 dílů, dostane se každýmu z toho po 17 zl 24 ½ gr.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato toho nápadu po Anně z statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha 10 zl 25 gr.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Doroty, mateře těch sirotků, za užitek 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Smolky za statek 2 zl. Ty sou vydány Buchtovi za roli ost[atní].
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Smolky za užitek z zahrady 2 zl. Ty sou dány Martinovi na díl jeho.
Od Martina přijato za zahradu 2 zl.
Z toho dáno Holomkovi dluhu 1 zl 15 gr, Pinkusčiný[mu] synu dáno 10 gr, Martinovi dáno na kabát podle poručenství 2 zl.
Více přijato od Martina za zahradu 2 zl.
Od Martina Polešáka na místě Staníčkovém položených přijato 1 zl.
Mikuláš sirotek v řádu nestojíc spravedlnost jeho na Jeho [Mil]ost Pána připadla, kteráž se po letech k ruce panské vyzdvihovati má. Náleží tej spravedlnosti i po zemřelých bratřích a sestrách jeho 83 zl 12 gr 1 ½ den.
f 242b
Jíra, Anna a sirotek na sirobu narozený zemřeli a dílů svých po sobě zanechali 106 zl 1 ½ gr. Ta spravedlnost připadla na Martina a Mikuláše bratry jejich, přijde každému toho nápadu po 53 zl 5 den.

Jakož Martin ut s[upr]a zuostával za zahradu mimo poražení dílu svého doplatiti 12 zl 19 ½ gr, ty jest sobě z toho nápadu srazil.
Škoduje se na vinohradě Fryzáku, který Martin svrchu psaný koupil, 10 zl. A tak z dílu každého porážeti se má po 5 zl.
Martin svrchu psaný srazil sobě na vinohradě svém Fryzáku, což dopláceti měl nápadu svrchu psaného 35 zl 10 gr 1 ½ den.
A tak ten nápad vyzvihl.