Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Grunt Filipa Vlkova

f 509a

Letha 1593 ten Filip vejš psaný koupil jest grunth ze čtvrtí roli po nebož[tíkovi] Janovi Rychlým zůstalý za 53 zl.
Ta všecka summa náleží literátům strážnickejm podle odvedení Jiříka Hleděného.
Na to jest za letho [15]93 položeno 5 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocech pokládati má po 3 zl. Rukojmě Martin Outerků, Jan Vadků, Matěj Prchlíků, Jíra Šimků S.R.S.N.

Letha [15]94 Macek Prchlíků koupil vejš psaný grunth od Filipa Vlkova za sumu 53 zl. Závdanku tenž Jan položil Filipovi 5 zl. Téhož letha [15]94 položil literátům strážnickým peněz purgkrechtních 3 zl. A tak ještě dopláceti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 3 zl – 45 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Vašek Jana Klimšových, Martin Vlků, Jan Jurků a Jiřík Krbíků R.S.N.
f 509b
Letha 1595 ten napřed psaný grunth prodán od Macka Prchlíkového Jírovi Vítka Šimkových se čtvrtí roli i jiným k tomu příslušenstvím za 53 zl. Závdanku témuž Mackovi Prchlíkovi Jíra Vítka Šimkových položil 6 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Pastejřů, Vaněk Tomanů, Václav Němčanský, Martin Valouchů S.R.S.N.
Letha [15]95 položil Jíra Vítka Šimkových za grunth půl peněz 1 ½ zl, ostatek o svatým Václavě letha [15]96 složiti má. Toho 1 ½ zl dány literátům strážnickým.
Letha [15]96 položil Jíra Vítka Šimkových za grunth peněz 4 zl. Ty sou dány literátům.
Letha [15]97 položil Jíra Vítka Šimkových za grunt 3 zl. Ty přijali literáti strážnicští.
Leta [15]98 položil Jíra Vítků za grunt svůj literátům strážnicským 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Vítků za grunt svůj literátům strážnickým 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou dány Janovi Kosovi.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položeno z peněz přijatých za grunt od Šustalky na místě Jíry Vítka Šimkového literátům stráž[nickým] 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou odvedeny literátům.
f 510a
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a nápadníci n[ebožtíka] Jíry Vítkového prodali podsedek ze čtvrtí roli, z koňmi a jiným hospodářstvím Ondrovi Klimšovému za 38 zl 15 gr. Závdanku jim položil 6 zl a tak dopláceti zůstává literátům strážnickým 32 zl 15 gr placením od letha 1601 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Hodrlů, Kašpar Hrubců, Jan Hulínský S.R.S.A N.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Ondra Klimšů za grunt literátům strážnickým 1 zl 15 gr. Ty zůstávají při ouřadě.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového prodal Ondra Klimšů grunt ze čtvrtí roli, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z polovicí osetí ozimého od Trmánka pod Uherskou cestou a z polovicí jarého osetí na Trojích honcech Janovi Hulínskýmu za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 9 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a literátům strážnickým do vyplnění 3 zl placením po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ožeha, Jan Vašků, Jíra Urbánků S.R.S.N. Stalo se ut s[upr]a.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Hulínský za grunt literátům strážnickým 1 zl.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového Jan Hulínský prodal grunt ze čtvrtí roli Staňkovi Knápkovému za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a což témuž Janovi Hulínskýmu na tom
gruntě vyplacených peněz náleželo, totiž 9 zl, ty jest Staňkovi Knápkovému pustil, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoš Husáků, Mikuláš Rabáků, Matěj Juráků S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Staněk Knapů za grunt literátům strážnickým 2 zl.
f 510b
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Staněk Knapů za g[runt] literátů[m] strážnickým 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Pusté místo

Letha 1614 za fojta Václava Roškového starší prodali požár ze čtvrtí roli, z loukami a jiným k tomu gruntu příslušenstvím Janovi Hořčicovi za 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Staněk Knapů a Vítek Borových SRSAN.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Hořčiců položil za grunt peněz ročních literátům strážnickým 1 zl.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného [gruntu] čtvrt roli Mikulášovi Čejkovskému za 3 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti budou po 15 gr. Jest jemu za volný odevzdána. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a jinší Jura Zapletal a Martin Čmela S.R.S.A N.

Pustý