Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Grunt Jana Emrichova

f 859a

Letha Páně 1580 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 193 nadepsaný Jan Emrichů koupil grunth svůj od purgkmistra a starších strážnicských po n[ebožtíku] Jírovi Rakompískalovi pozuostalej za summu 80 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 48 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích rok po roku po 5 R dopláceti zuostává 32 R. Na to jest za rok [15]94 zadržel 5 R.
Ta všecka summa náleží sirotkuom n[ebožtíka] Jíry Rakompískala.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností k témuž grunthu náležitých Ondra Pešků, Vaněk Maneků, Václav Panců S.R.S.A.N.R.

Letha [15]94 o posudku položil Jan Emrich peněz purgkrechtních za grunth 3 R.
Letha [15]95 položil Jan Emrich za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]96 položil Jan Emrichů za grunt peněz purgkrechtních 7 ½ R.
Letha [15]97 položil Jan Emrichů za grunt peněz purgkrechtních 5 R.
A tak ještě zůstává dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] Rakompískala 4 ½ R a obci náleží 5 R.
f 859b
Letha [15]97 Jan Emrichů prodal podsedek svůj napřed psaný se vším jeho příslušenstvím, jakž jej sám v užívání byl, Mikolášovi Žebráčkovi za summu 80 R. Závdanku položil při odevzdávce Mikoláš Žebráček Janovi Emrichovi 14 R a ostatek platiti má od letha [15]98 pořadně po 5 R až do vyplnění summy ut sup[ra].
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Martin Solga, Jan Ondrových, Jan Solka, Matěj Emrichů, Jan Emrichů S.R.S.N.
Jakož Janovi Emrichovi na tom gruntě peněz vyplacenejch náleželo 56 R 15 gr, ty j[es]t všecky na kostel prodal. A tak on tu více spravedlnosti nemá. Kteréžto peníze na kostel jíti mají takto: letha [15]99 15 gr a od letha 1600 po 5 R.
Leta 1598 položil Mikuláš Žebráček za grunt svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Z toho vzato na sirotky n[ebožtíka Jiříka Rakompískala
4 ½ R a na obec peněz skoupených 15 gr. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
f 860a
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa prodal Mikuláš Žebráček podsedek Matějovi Hostinskému jináč Bobálovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek summy dopláceti má při

každých Vánocích od leta [15]99 po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně Tomáš Pěkník, Matouš Peců, Mikuláš Žebráček S.R.S.N.
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Matěj Hostinský za grunt na kostel strážnickej, kteréž přijal Jan Krs hospodář kostela 5 R.
A Jan(!) Žebráček pustil Matějovi Bobálový[mu], což na něm zaplaceného měl 4 R.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského podle rodílu statku Zuzanna, pozůstalá vdova po nebožtíku Matějovi Hostinským, grunt ut s[upr]a ujala v summě 80 R. Z toho sobě srazila na díl svůj, což na tom gruntě vyplaceného bylo, totiž 24 R, a tak mimo to dopláceti zůstává 56 R, placením od letha 1600 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
Ta summa náleží osobám těmto:
Na kostel strážnický ostatních 51 R 15 gr.
Obci městské 4 R 15 gr.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položila Zuzanna vejš psaná za grunt 5 R.
Z toho dáno na kostel peněz 15 gr.
Obci městské ostatních peněz 4 R 15 gr.
f 860b
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila Zuzanna Hostinský za grunt 2 ½ R.
Ty přijali hospodáři kostelní na kostel strážnický.

Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Zuzanna Hostinská prodala podsedek ut s[upr]a Pavlovi Vyskočilovi za summu 80 R. Závdanku jí dal 15 R a pustila jemu posledních peněz 4 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Kovář, Jakub Kolář, Jan Pešků a Beneš Ostrý S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Pavel Vyskočil za podsedek na kostel strážnický 2 R 15 gr.
Ty přijal Jan Krs a Nikodým Frozín, hosp[odáři] kostelní.
Jakož jest náleželo Zuzanně Hostinské na tomto gruntě posledních peněz 12 R 15 gr, takové peníze prodala s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Hostinského za hotových 3 R. A tak ona na tom gruntě nic nemá.

Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Pavel Vyskočil prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Martina Peškového za summu 80 R. Závdanku jemu dal neb mu pustil, což na tomto zaplaceného měl Pavel Vyskočil 21 ½ R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Kočiš, Pavel Vyskočil S.R.S.N.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Pešků položil za g[runt] 5 R.
Ty přijali Matyáš Strejčků a Nikodým Frozín, hospodáři kostelní.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jan Pešků za g[runt] 5 R.
Ty přijali Matyáš Pešků a Nikodém Frozín, hospodáři kostelní.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Jan Pešků prodal podsedek ut s[upr]a Jankovi Sečkařovi za summu 63 R
15 gr. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Mikulec, Matěj Večeře, Jíra Žiška, Vaněk Zálešák S.R.S.a N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Sečkař za grunt na kostel strážnický 3 R.
A jakož Janovi Peškovýmu na tom gruntě vyplacených, i což jemu od Pavla Vyskočila puštěno bylo, náleželo na posledních penězích 27 R 15 gr, ty jest Janovi Sečkařovi pustil. A tak Jan Pešků tu nic více nemá.
f 861a
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Sečkař za grunt na kostel strážnický 3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan Sečkař za grunt na kostel strážnickej 4 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Sečkař za grunt na kostel strážnický 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Sečkař za grunt na kostel strážnickej 3 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Sečkař za grunt na kostel strážnický 4 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jan Sečkař položil za grunt na kostel strážnický 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Sečkař položil na kostel strážnicský za grunt svůj 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Sečkař položil za grunt na kostel strážnicský 3 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Sečkař položil za grunt na kostel strážnický 4 R.
A tak má grunt zaplacený.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth Jírovi Chasníkovi za summu 63 R 15 gr bez závdanku, platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Mladík a Lukáš Baše S.R.S.a N.

Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jíra Chasník prodal grunth Martinovi Emrichovi za summu 63 R 15 gr bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vávra Vrbický a Jan Šidlovský S.R.S.a N.

Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Emrichů prodal ten grunth Jiříkovi Boršicskému za summu 70 R. Závdanku dal jemu 6 R 15 gr, platiti jej má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Bartutovský a Jan Boletský S.R.S.a N.
f 861b
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jiřík Boršický položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sečkaře 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Boršický položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sečkaře 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Boršický položil za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sečkaře 2 R.
Ty přijal Martin Janko, purgkmistr následující.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Boršický položil za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sečkaře peněz zadržalých, kteréž při právě zůstávají 2 R.

Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jiřík Boršický učinil frejmark na grunt svůj s Janem Bartošovým na grunt jeho v summě tej, jakž jej sám byl ukoupil, totiž ve 70 R. A cožkoliv zaplaceného měl Jiřík Boršický na týmž gruntě i z závdankem, jmenovitě 14 R 15 gr, ty jest Janovi Bartošovému pustil, ostatek summy má dopláceti každoročně po 4 R. Odevzdán Janovi Bartošovému za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jiřík Skočdopole a Jan Boletský S.R.S.a N.
Letha 1643 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Bartošů položil za gr[unt] svůj ročních peněz za rokh 1642, kteréž při právě zůstávají 2 R.

Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni radní prodali ten grunt pustý Janovi Kaštickýmu za summu
70 zlm, placením ročně k obci městské po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu Václav Lipa, Ondra Spěvák
S.R.S.a N.

f 862a
Letha Páně 1699 dne 5. Novembris za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Tomáš Stanislav položil za gr[unt] ut sup[ra] k obci města Stráž[nice] na zaplacení dluhu Balášovi na Vrbovce 1 zlm, za který pro důležitú potřebu vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. Solutum.

Přípis Jozefa Stanislava

Leta Páně 1761 dne 13. Martii za purgmistra p[ana] Johannesa Bartelsmana a spoluradních toho času zdědíce Martin Stanislav po svým otci Tomášovi Stanislavovi grunt ut supra, takový svému synovi Jozefovi Stanislavovi z vyplacením druhých dědicův v jedno sto třiceti rýnsk[ých] zanechal, kterýžto dědici v tej nyní postavenej summě postoupili a odevzdali. Pročeš se nadepsaný grunt Jozefovi Stanislavovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení
f 862b
král[ovských], vrchnostenských a městských povinností p[an] Jan Karásek a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jana Tománka

Leta Páně 1761 dne 13. Martii za purgkmistra p[ana] Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Jozef Stanislav grunt ut supra sobě právně připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle Janovi Tománkovi za summu jedno sto šedesáte tři rýnsk[ých] odprodal. Kdešto toho Jana Tománka matka Kateřina vdova Stojánková na koupení téhož gruntu svých peněz jedno sto rýnsk[ých] přidala, z čehož ohledu svoje svobodné bydlení do svej smrti v tomž gruntě míti sobě vyjímá. A kdyby se vd[ova] Stojánková ze svým synem Janem Tománkem srovnati nemohla, tak ten nyní jmenovaný Jan Tománek povinen
f 863a
bude vd[ově] Stojánkovej za tou výminku padesáte rýnsk[ých] složiti. Pakli často jemnovaná vd[ova] Stojánkova v tej výmince do smrti pozůstane, tak po smrti její těch 50 zlr za výminku vystavených Janovi Tománkovi za vlastní připadnúti mají. Pročeš se nadepsaný grunt s tou clausulú Janovi Tománkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských a městských povinností p[an] Jan Karásek a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 40 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werdet.
De sessione 26te Aug[usti] [1]805. Prat.
Auf gleiche Art haftet 100 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder secundo loco versicheret.
De sessione 9te May [1]807. Prat.