Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Gru[n]t Jana Papáše

f 679a

Letha 1587 Jan Papáš koupil jest grunth z půl lánem roli po nebož[tíku] Mikolášovi Večeřovi zůstalý s vozem, pluhem, bránami, z vosetím, z půl roubanicí Karpanovskou, ze dvěma krávami, štyřmi ovcemi, dvěma sviněmi a jiným k tomu příslušenstvím za 300 zl. I nachází se, že jest tenž Jan Papáš od koupení gruntu svého až do letha [15]92 z závdankem a penězi purgkrechtními vyplnil 80 zl a tak ještě od letha [15]93 dopláceti zůstává při Vánocích po 10 zl – 220 zl.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným:
Item za nápadníky nebož[tíka] Martina Plachého, poněvadž nejsouc na onen čas jejich spravedlnosti při právě složena, z jiných sirot[čích] peněz na díly jiný se vydávaly, náleží zase k doplnění dílu jiným sirot[kům] z jejich spravedlnosti do truhlice obecní 38 zl 7 ½ gr a od letha [15]93 po 10 zl vyzdvihnouti.
f 679b
Týž náleží na tom gruntě sirot[kům] nebož[tíka] Mikoláše Křižanového jinak Večeře 181 zl 22 ½ gr. Ty jim jíti mají, když vejš psaná summa do truhlice obecní se vyzdvihne, též po 10 zl.

Ten Jan Papáš prostředkem smrti z tohoto světa sešel a po sobě manželky a sirotky zanechal, těch 80 zl na tom gruntě vyplacenejch manželce a sirotků[m] náleží, však najdou-li se jací dluhové, ty odtud splaceni býti mají.

Letha Páně 1594 v sobothu po památce Hromnic prodán jest grunth napřed psaný, po nebož[tíku] Janovi Papášovi zůstalý, s půl lánem roli, s koňmi, dobytkem všelijakým nic nezmiňujíc i jiným vším hospodářstvím k témuž gruntu příslušenstvím Janovi Zemkovi za summu 300 zl. Místo závdanku díl Mandy manželky své, což jí na témž gruntu náleželo 40 zl, srazil a tak ostatek té summy dopláceti má pořadně od letha [15]95 při Vánocích po 10 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a.
f 680a
Téhož letha [15]95 prodány témuž Janovi Zemkovi tři zahrady, jedna za humny Ondračkovými a druhá zahrada Kladivovská a třetí Chmelinec podle Mikuláše Ondračkových za summu 100 zl. Na to jest sobě díl Mandy manželky své 50 zl srazil a tak ještě za týž zahrady sirotku neboštíka Jana Papáše od letha [15]95 dopláceti má pořadně při Vánocích po 5 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské jsou zejména tito: Vaněk Rozšejda, Jíra Kušů, Bartoň Žáček, Jan Vřava, Pavel Slavičínský, Jan Slováků, Vaněk Halíků, Jirka Polešáků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Zemků za grunth svůj purgkrechtních peněz 10 zl.

Letha [15]95 položil Jan Papáš(!) za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 15 zl. Z toho dáno do jinejch sirotčích peněz 20 zl a na sirotky n[ebožtíka] Jana Papáše zanecháno 5 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Mikoláše Nejedlíčka za grunt peněz ročních 4 zl. To jest při statku s[irotčím] napsáno, nemá bejti v purkrecht[ních] počteno.
Letha [15]96 položil Jan Zemků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Více položil za tři zahrady 5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Zemků za grunt svůj 10 zl. Více položil za tři zahrady 5 zl. Z těch vydáno do zmíšených sirotčích peněz 10 zl.
f 680a
Letha [15]98 Jan Zemek položil za grunt svůj 15 zl. Z toho dáno na sirotky n[ebožtíka] Jana Papáše za zahrady 5 zl, do peněz sirotčích míšenejch peněz ostat[ních] 8 zl 7 ½ gr, na sirotky n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového prvních peněz 1 zl 22 ½ gr. A tak již těm s[irotkům] od leta [15]99 pořadně po 10 zl půjdou.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Zemek za grunt svůj 15 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Papáše za zahrady 5 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového 10 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Dorota, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Zemkovi, [grunt] z půl lánem roli, z koňmi, s vozem, s pluhem a jiným hospodářstvím a ze třimi zahradami podli rozdílu statku ujala v summě 400 zl. Z toho sobě srazila dílu svého summy 175 zl a tak zůstává mimo poražení dílu svého dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Papáše 225 zl, placením od leta 1600, a to takto: za grunt po 10 zl a za zahrady po 5 zl. Odevzdáno jí to za volné a svobodné. Rukoj[mě] za platcení, opravu gruntu a povinn[osti] J.M. Páně Jan Hambálek, Jan Švirgů, Jan Kalousků, Jan Okénko, Vaněk Bánovský, Jíra Kuša S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Václav Pánek na místě Doroty manželky své za grunt a za zahrady
15 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Papáše 5 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového 10 zl.
Více Václav Pánek na místě manželky své srazil sobě nápadu po s[irotku] n[ebožtíka] Jana Zemka, což jí přišlo a na posledních penězích témuž sirotku vyplatiti mělo, summy 49 zl 20 gr 1 den a ty peníze jemu se za položené vypisují.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Václav Pánek za grunt a za zahrady 10 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Papáše 4 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového 6 zl.
f 681a
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Václav Pánek za grunt a za zahrady na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše

Křižanového 10 zl a koupil od Jana Bartysového z Radějova z dílu Zuzanny ženy jeho 21 zl za hotových 4 zl 27 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Václav Pánek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového 10 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Václav Pánek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového 10 zl.
Letha 1606 za fojta Jíry Večeře puštěno Václavovi Šimuncovi, náměstku neb[ožtíka] Václava Pánka, aby platil toliko po 6 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Václav Šimunec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového
6 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Václav Šimonec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového
6 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Vácslav Šimonec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového 6 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Vácslav Šimunec za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového 6 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce jakož náleželo Jírovi Večeřovi i po bratru jeho zemřelém, s[irotků] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového, 50 zl 6 gr 4 den, ty jest prodal Václavovi Šimuncovi za 11 zl 20 gr peněz hotových. A tak nebude povinen platiti od letha ut s[upr]a po 2 zl svědomitě Jírovi Sovkovi z Radějova až do vyplnění 25 zl 3 gr 2 den.
Téhož letha ut s[upr]a položil Václav Šimunec za gr[unt] Jírovi Sovkovi do Radějova 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Václav Šimonců za grunt Jírovi Sovkovi do Radějova 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Václav Šimonců za g[runt] Jírovi Sovkovi do Radějova 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Václav Šimunců položil za grunt svůj Jírovi Sovkovi do Radějova 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Vácslav Šimunců položil za grunt Jírovi Sovkovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Václav Šimunců položil za grunt Jírovi Sovkovi 2 zl.
Jakož jest Jíra Sovka na tom gruntě peněz měl po Zuzanně
29 zl 5 gr, ty jest prodal Václavovi Šimuncovi za 5 zl 25 gr. A tak tu Jíra Sovků nic nemá [a] Václav má grunt zaplacený.

[Pusté]
f 681b
Letha Páně 1629 za fojta Václava Nejedlýho po smrti Václava Šimunce ten požár i s půl lánem roli s povolením pana ouředníka strážnického Jírovi Macháčkovému na díl Zuzany manželky jeho, po tomž Šimuncovi zůstalé vdově, na ten spůsob, aby ten požár stavěli, odveden jest za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu grunthu a všelijaké povinnosti Martin Kolečko a Jan Mlynář S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s úřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Staňkovi Slezákovi za summu
15 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Václav Ryšánek a Jíra Záchvěj SRSAN.

Letha 1640 za fojta Jana Liškového a starších jeho jest ten grunt zase po zemřítí Staňka Slezáka prodán za summu Václav[ovi] Krčmářovi 15 zl bez závdanku, placením každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Beseda a Martin Záchvěj SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jana Poletka položil Václav Krčmář za gr[unt] svůj 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jíra Záchvěja Václav Krčmář položil a přijal Jíra Sopoušek 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Václav Krčmář položil za grunt svůj, kteréž přijal Jíra Sopoušek 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Václav Krčmář položil za grunt svůj, kteréž přijal Jíra Sopúšek 1 zl.
f 682a
Letha 1649 za fojta Jana Záchvějového Václav Krčmář položil peněz ročních za grunt svůj 1 zl. Ty jest přijal Jíra Sopúšek k svej ruce.