Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zemka

f 245a

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového sepsán jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotek jeden Martin a Dorota mateř jeho druhá.

Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 73 zaplaceného 100 zl. Půjdou, když jiní svou spravedlnost vyzdvihnou, po 10 zl.
Na třech zahradách zaplaceného 75 zl. Půjdou, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Polešáka 25 zl vyplatí, po 5 zl.
Nápadu ve Lhotě Veselské na gruntě Jana Juříčkového 18 zl. Ty peníze sou za ním zadržalé.
Na vinohradě v Dobré hoře zaplaceného 16 zl 15 gr. Půjdou, když Švirga a jiní svou spravedlnost vyzdvihnou, po 4 zl.
Na vinohradě na Tasovsku v Nahé hoře 119 zl 15 gr. Půjdou, když se předních peněz 20 zl 15 gr po 4 zl vyplní, taky po
4 zl.
Včely osmnáctery po 15 gr za 9 zl.
Vína bílého bečka a červeného 5 věder po 32 zl, učiní za ně 48 zl.
Dobytka kravského 3 kusy po 4 zl za 12 zl.
Ovec 17 kusuo po 20 gr za 11 zl 10 gr.
Dobytka svinského 18 kusů po 15 gr za 9 zl.
Náčení cínového za 3 zl.
V statku n[ebožtíka] Jana Papáše, což do Veselské Lhoty dáno za polovici dobytka a obilí, 31 zl.
Z statku n[ebožtíka] Brichty Tumihraje v Radějově dílu Doroty mateře nedobraného vyšlých 69 zl 14 gr 5 ½ den.
Summa všeho statku učiní 521 zl 24 gr 5 ½ den.
f 245b
Z toho se má dáti na kostel kněždubský podli poručenství téhož n[ebožtíka] Jana Zemka 10 zl.
Zuostává čistého statku mimo dání těch 10 zl na kostel
512 zl 24 gr 5 ½ den. To dělíc na dva díly, dostane se každému na jeho díl po 255 zl 27 gr 2 ½ den.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Dorotha, mateř toho sirotka, ujala grunt ze třemi zahradami, z dobytkem, z koňmi, z vozem, z ovcemi a jiným hospodářstvím a což na něm zaplaceného bylo v sumě 207 zl
10 gr.
Na vinohradě v Dobrej hoře zaplacených peněz sobě srazila 16 zl 15 gr.
Včely osmnáctery po 15 gr přijala za 9 zl.
Náčení cínového přijala za 3 zl.
Vína 1 ½ bečky bílého a červeného za 48 zl.
Peněz hotových z Radějova vyzdvihla z statku n[ebožtíka] Brichty Tumihrajova 21 zl 22 ½ gr. Summa toho, což ona na díl svůj přijala, učiní 305 zl 27 ½ gr.

Z toho sobě srazila dílu svého 255 zl 27 gr 2 ½ den. A tak mimo poražení dílu svého dopláceti zuostává ještě 49 zl 20 gr
1 den, placením když se grunt a zahrady jiným sirotkům přední peníze vyplní po 15 zl.

Martinovi díluo jeho náleží 255 zl 27 gr 2 ½ den.
Ten náleží na těchto věcech:
Na vinohradě na Tasovsku v Nahé hoře 119 zl 15 gr.
Ve Lhotě Veselské na gruntě Jana Juříčkova 18 zl.
V Radějově v statku n[ebožtíka] Brichty Tumihraje 47 zl
22 gr ½ den.
Na Dorotě mateři své převzatých na díle jejím 49 zl 20 gr
1 den.
f 246a
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z statku n[ebožtíka] Jana Papáše dluhu za dobytek a obilí 31 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Václava Pánka za statek 15 zl.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Papáše za zahradu
5 zl.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového za g[runt] 10 zl.

Martin sirotek napřed psaný zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal sumy 255 zl 27 gr 7 ½ den, ta spravedlnost na Dorotu mateř jeho, poněvadž ona stavu svého neproměnila, připadla. Všakž podli dobrovolné a přátelské smlouvy před urozeným pane[m] Janem Skřičkovským, toho času ouředníkem na Strážnici, učiněné strejce toho sirotka z Milokoště vybyla a jemu vinohrad na Tasovsku odvedla a k tomu ještě 20 zl peněz hotových dodala a on to od ní přijal. A na to se nyní i na časy budoucí on sám [ani] žádný jiný na místě jeho natahovati se nemají. A tak cožkoliv toho statku tomu sirotku náležitého bylo, Dorotě mateři jeho náleží. A jakož měla z gruntu svého na posledních penězích tomu sirotku své[mu] 49 zl 20 gr 1 den dopláceti, ty jest sobě na gruntě svém porazila.
Stalo se u přítomnosti obou stran na zámku Strážnici letha 1600.

Letha a za fojta ut s[upr]a vydáno Dorotě mateři peněz hotových, jakž nahoře psáno, těch 31 zl.