Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 Grunt Štěpána Ostrých

f 871a

Ten vejš psaný Štěpán Ostrých drží grunth svůj podle poručenství n[ebožtíka] Václava Ostrého otce svého z jednou čtvrtí roli sobě poručený.
Kterejž jakž lidé starožitní a hodnověrní správu dávají, že od padesáti leth zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa prodán podsedek ut s[upr]a Kateřině, vdově pozůstalé po vejš psaným Štěpánovi Ostrým, z vinohradem, ze čtvrtí roli činžovou, s loukou pod rybníkem petrovským, s koňmi, s vozem, z pluhem a jiným hospodářstvím za summu 284 R. S toho sobě dílu svého srazila 93 R 5 gr a tak dopláceti má mimo poražení dílu svého s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 190 R 25 gr, placením od leta 1600 při každých Vánocích po 8 R. Odevzdáno to všecko Kateřině za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti J.M. Páně Jan Krs, Jan Buchta, Jan Vlků, Bartoš Bílovský S.R.S.N.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Kateřina vejš psaná položila na summu ut s[upr]a, což dluhu zplatila místo závdanku 4 R 15 gr.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Beneš za grunt 8 R.
A ty náležejí s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Beneš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 8 R.
f 871b
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Beneš Ostrý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Beneš Ostrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 6 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Beneš Ostrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 8 R.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán podsedek ut s[upr]a požár pozůstalý po neb[ožtíku] Benešovi Ostrých Jírovi Žiškovi s loukou pod rybníkem a s roubanicí za Starým městem za summu 65 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Macek Polák, Mikuláš Špaček S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Žiška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 5 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Žiška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 5 R.
Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Žiška za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrýho 5 R.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra Žiška za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 5 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Žiška za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 5 R.

Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jíra Žiška prodal požár ut s[upr]a z loukú pod rybníkem petrovským (kromě roubanice, kterú sobě Jíra Žiška vymínil a Jan ne[božtíka] Štěpána Ostrýho od ní dobrovolně upustil) Janovi Ostrýmu na ten spůsob, že cožkoli Jíra Žiška zaplaceného měl, to témuž Janovi pustil. A tak jej má zouplna zaplacený. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu a povinnosti J.M. Páně Jíra Žiška, Vojtek Kašulka, Mikuláš Špaček, Řehoř Talka S.R.S.

[Pustý]
f 872a
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového ten grunt svrchu psaný s povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, toho času ouředníka panství strážnického, poněvadž bez hospodáře zůstával, ouřad tehdejší prodali jsou Janovi Studenskému za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jíra Bahno a Jan Boletský S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Studenský položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých 2 R.
Ty zůstávájí při právě.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Studenský položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R.
Ten zůstává při právě.
Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Jan Studenský položil za gr[unt] svůj k obci městské 1 R.
Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Jan Studenský položil k obci městské, kterýž přijal purgmistr ut supra 1 R.
L[eta] 1669 za purgmistra Lorence Zajíčka Jan Studenský položil k obci městské jedním kusem černého dobytka, který do důchodů panských v reštu ostrovskému panství vykázaným contribuce minulé placení se jest odvedl a za příjem sobě do počtu svého položil 1 zlm.
f 872b
Letha Páně 1671 dne 21. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Studenský platí za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Které přijal zvrchu psaný purgkmistr do počtu a za příjem položil.

Letha Páně 1672 dne 26. Martii za purgkmistra ut supra Jan Studenský platí za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Které přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého a za příjem sobě položil.

Letha Páně 1683 dne 19. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka [a] spoluradních jeho po smrti neboštíka Jana Studenskýho syn jeho vlastní Filip zaujmouce gruntu, co tak neboštík otec vyplatil, totižto 10 zlm, takové se jemu za zaplacené vypisují. Odevzdává se v summě 60 R, placením ročně po 4 zlm.
Rukojmě za zvelebení gruntu p[an] Matouš Straka SRSN.
f 873a
Leta Páně 1727 dne 7. Julii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut sup[ra] po smrti Václava Studenského k rozdílu mezi dědici, to jest manželkú a dvěma syny, Jiříkem a Pavlem, o takový grunt jsou se společně přátelsky domluvili a porovnali a matka svůj podíl z mateřskej lásky synovi Pavlovi darovala, vymíníce sobě toliko 12 zlr, které neb[ožtík] druhý manžel její Mikul[áš] Javornický na stavení, též na placení po prvnějším manželi Vác[lavovi] Studenským pozůstalých dluhů vynaložil a z nich testamentem jí manželce 6 zlr a synovi svému 6 zlr poručil. Bratr ale jmenovaného Pavla Jiřík, poněvadž on za štěpnici Pavlův podíl vzal, na místě toho jemu také svůj podíl z domu zadal, a tak celý již ten grunt spolu i s jednú loučkú v Hačkách Pavlovi za vlastní zůstal. Nechtíce ale tenž Pavel Studenský gruntu toho držeti jakožto ještě neženatý, pročež z svej dobrovolnej vůle prodal jej i s tou loučkú v Hačkách za
f 873b
hotových padesáte rýnských Janovi Mičkovi. Pročež se nyní ten grunt jemu Janovi Mičkovi za vlastní a zaplacený, s placením běžících povinností z domu o 1ho Julii, to jest za půl roku, za prvního půl roku kupec za sebú zanechal na contrib[uci] 1727 2 zlr. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Šneller a p[an] Carel Karásek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti všech stran.

Letha Páně 1731 kterého dne a měsíce nemůže se věděti za ouřadu purgkmistrovského pana Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času Jan Mička handloval na tento grunt ut supra s Pavlem Tomkem. Že pak ale v tom času takovej handl připsanej neměl, tehdy tenkráte dle řádu práva a purg[rechtního] pořádku jemu Pavlovi Tomkovi za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. Stalo se za ouřadu purgkmistrovského opatrného pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času 1745 dne 10. Aprilis.

f 874a
Letha Páně 1745 roku dne 10. Aprilis za ouřadu purgmistrovského opatrného pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času Pavel Tomek před právem purgkmistrovským stavíce jest se prohlásil, že svůj grunt ut supra ze své dobré vůle Janovi Javornicskému za summu 75 zlr odprodal. Přímouce pak takovou summu Pavel Tomek od Jana Javornického jeho in optima forma Janovi quituje a prázna činí, nemá více na tomž gruntu co pohledávat, contribuci na tom gruntě kupující od 1. Aprilis 1745 roku na sebe přijímá. Pročež takový grunt Janovi Javornicskému za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra.

Letha Páně 1749 dne 30. Septemb[ris] za purgmistra pana Jana Weinera a spoluradních toho času jest Jan Javornický přednesl, že svůj grunt ut supra ze své dobré vůle Janovi Sochorovi za summu jedno sto třiceti rýnsk[ých] hotových peněz prodal. Pročeš se jmenovitý grunt ze vším majícím právem Janovi Sochorovi
f 874b
za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Za opravu gruntu a splacení císařsk[ých] a vrchnostenských i obecních povinností rukojníci jsou p[an] Ferdinand Kocián a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Karlovi Fialovi

Letha Páně 1751 dne 5. března za purgkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spolu pánův radních toho času předstoupil Jan Sochor před ouplnú sessi magistrátu a tou jest přednesl, kterak svůj mající grunt ut supra Karlovi Fialovi z dobrej a svobodnej vůle svej za summu jedno sto štyriceti pět rýnsk[ých] odprodal a svoje svobodné bydlení i s těma majícíma dvěma
f 875a
chlapcami do svej smrti vyňal. Kdežto kupec toho gruntu mimo tej výminky se dobrovolně zavázal Jana Sochora letha zběhlého opatrovat a co sobě dá uvařit, skrs svoju ženu dát připravit. Pročeš nadjmenovaný grunt s tou výminkú a dobrovolnou domluvú Jarlovi Fialovi za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu domu a splacení jak císařskej, tak panskej a městskej povinnosti p[an] Jozef Duray a p[an] Johannes Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Přípis domu Václava Ratiborského

Leta Páně 1755 dne 10ho Decem[bris] za purgkmistra pana Christofa Mihatche a spoluradních téhož času majíce Karel Fijala grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Václavovi Ratiborskýmu za summu jedno sto štyriceti rýnsk[ých] odprodal a povinnosti
f 875b
všechny letoší až do Nového roku prodavač zaplatiti se zavázal. Pročeš nadpředepsaný grunt se Václavovi Ratiborskýmu za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[é], tak panskej i městskej povinnosti p[an] Johannes Weiner a p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu N. 112 Jana Sasína

Leta Páně 1771 dne 20. Aprilis za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Václav Ratiborský spolu i z Janem Sasínem a přednesl, kterak on Václav Ratiborský ten sobě právně majíce připsaný dům Janovi Sasínovi za summu 170 zlr odprodal. Pročeš se jemu Janovi Sasínovi tento krunt s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní a zaplacený sub Nro. 112 připisuje a odevzdává.
f 876a
Svědkové toho za opravu gruntu a placení císařských král[ovských], vr[chnostenských] a měs[tských] pov[inností] p[an] Frantz Gatty a p[an] Ignatz Košvic. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran.

Hypothec. Ob diesem Hausse haften 245 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgeldern, welche hier primo loco ad juxta versicheret worden.
Strassnitz dem 10ten Jänuar [1]795. Prat.
Ittem haftet ob deisem Hause 50 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier secundo loco versicheret worden.
De sessione 10ten January 1800. Prat.