Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 Grunt Tomáše Pěkníka

f 7a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 75 nadepsaný Tomáš koupil grunt svuoj od Matouše Pernikáře za summu 150 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních od letha [15]94 vyplnil 30 R a tak ještě dopláceti zuostává rok po roku při Vánocích od letha [15]95 po 10 R summy 120 R.
Ta summa všechna samému Matoušovi Pernikářovi náleží.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Jiřík Slovák, Matěj Tuček, Pavel Hrachů a Martin Solga S.R.S.A.N.

Letha 1595 položil Tomáš Pěkník za grunth svůj Matoušovi Pernikáři 10 R.
Letha [15]96 položil Tomáš Pěkník za grunth Matoušovi Pernikáři 10 R.
Leta [15]97 položil Tomáš Pěkník za grunt Matoušovi Pernikáři 10 R.
Letha 1598 položil Tomáš Pěkník za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 10 R.
f 7b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Tomáš Pěkník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 10 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Tomáš Pěkník na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře za grunt 10 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Tomáš Pěkník na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 5 R.

Letha 1602 za fojta Thobiáše Strejčkového s jistým dovolením Její [Mil]osti urozené paní paní Alžběty Slavatové z Chlumu [a] z Košumberka a na Strážnici, jakožto přední a mocné otcovské paní poručnice sirotka a statku strážnického, Thomáš Pěkník prodal jest podsedek na předměstí strážnickém s půl lánem roli osetým v Sedlském poli, ze čtvrtí vinohradu v Žerotíních s boudou, presem a káděmi, s štěpnicí u Holých břehův, s roubanicí u Jašavy, s loukou na Veliké i s jiným k tomu příslušenstvím urozenému panu Jindřichovi Flansovi
Z Filadu a na podsedku při městě Strážnici i erbům jeho za summu 900 R. Kterýchžto 900 R pan Jindřich Flans odvedl jest Thomášovi Pěkníkovi na mlejně dolním lipovským, kterýž jemu prodal, jakž o tom v knihách purgkrechtních městečka Lipova obšírněji zapsáno jest. A jakož ještě se za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Pernikáře dopláceti zůstává 55 R, ty peníze uvolil se pan Jindřich Flans na ty sirotky pokládati při každých Vánocích od letha 1602 po 10 R. Odevzdal to Thomáš Pěkník panu Jindřichovi Flansovi všecko za volné a svobodné.

Rukojmě (neuvedeno).
Jakož nahoře doloženo, že náleží z tohoto podsedku vyplniti se s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Pernikáře summy 55 R, ty peníze povinen jest Thomáš Pěkník těm sirotkům pokládati od letha 1604 po 10 R, a to za tou příčinou, že panu Flansovi za zaplacenej tento podsedek prodal.
Rukojmě Jíra Bartošových, Daniel Růžička, Pavel Slováků, Ondra Vápeník S.R.S.A N.
f 8a
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového pan Jindřich Flans prodal podsedek ut s[upr]a panu Janovi Skřičkovskýmu za hotovejch 200 R. A tak jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš Pěkník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 10 R.
Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil Tomáš Pěkník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře ostatních peněz 45 R.
A tak ten dluh zouplna a docela zaplatil.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt napřed psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Jakubovi Kvintovi za summu 60 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jurka Spěvák a Mikuláš Čuzija S.R.S.N.

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Kvinta budouc v držení gruntu ut s[upr]a učinil frejmark z Jírou Lipnickým na grunt jeho na ten spůsob, nepřidajíc jeden druhému nic, nýbrž aby každý svůj grunt sobě zplacoval. A tak odevzdán Jírovi Lipnickému za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jíra Šenovský a Vávra Konečný S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Jíra Lipnický za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R.
Ten přijal purgk[mistr] ut s[upr]a k obci městské.
f 8b
Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho prodal Jíra Lipinský podsedek nadepsaný Janovi Masařovi za summu 50 R. Za opravu gruntu jemu dal 4 R, placením vejš psanej summy področně po 3 R. Odevzd[án].
Rukojmě Jan Vysocký a Jíra Masařů SRSaN.

Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka a spoluradních jeho ušel Jan Masařů z gruntu ut s[upr]a, vystavíc pak Jakub Kvinta dotčený g[runt] z místa zase jej přijal v summě za
60 R, placením po 3 R. Od[evzdán].
Ruk[ojmě] Ondra Štejn a Václav Šimonů SRSaN.

Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho Zuzanna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jakubovi Quintovi, prodala nadepsaný grunth Zuzaně Mlejnkovej za summu 64 R. Závdanku jí dala 4 R, placením po 3 R. Od[evzdán].
Ruk[ojmě] Martin Pšovský a Jan Svrčina SRSaNR.

Letha Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních Zuzanna Mlejnková prodala jest tento podsedek svůj Jakubovi Sochorovi za summu nadepsanou 64 R. Závdanku dal jí 4 R, placením po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti Jan Horák a Jan Mikulků S.R.S.a N.
f 9a
Letha Páně 1687 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neb[ožtíka] Jakuba Sochora syn jeho vlastní Jiřík takového gruntu se zaujal v summě 64 R bez závdanku, placením ročně po 3 R a co tak neboštík otec jeho vyplatil, totižto 4 zlm, takové Jurovi se vypisují. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu Jan Volný, Martin Ratiborský SRSpaN.
Pustý
N.164
Připis domu Tomáša Studenského

Leta Páně 1772 dne 22. Julii za purgmistra pana Carla Večeře a spolupánův radních jeho toho času tak jak neboštík Jura Studenský tento pustý grunt zaujal a podle svej možnosti vystavil, takový po smrti jeho, poněvadž žádného testamentu nevzdělal, na předcházející obyčejné inventirovaní a šacování, pak právní rozvržení syn Tomáš v summě za osumdesát rýnských na sebe jest přijal i s těma od starodávna na tomž gruntě vězícíma verunkovýma penězi 60 zl mor[avských], které při posudcích po 2 zlm ročně obci městskej platiti povinen bude. Odevzdán jemu za jeho vlastní, volný a dědičný.
Svědkové strany placení jak král[ovských], tak vrchnostenských i obecních povinností pan Johann Weiner a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se na domě radním dne a roku ut supra.