Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 Grunth Dobiáše Strejčkového

f 731a

Letha Páně 1575 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 165 nadepsaný Dobiáš koupil grunth svůj od Lukáše Pytlovaného za summu 100 R.
Kteroužto summu podle téhož zápisu nadepsaného jest zouplna a docela zaplatil.
A tak zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný jmá.

Našlo se z rejster starých purgkrechtních, že letha 1591 v outerý po s[vaté]m Pavlu na víru obrácení Tobiáš Strejčků učinil smlouvu s Jírou Pavlovým o studni, kterouž Jíra na svém dvoře ustavěl, a to takovou:
Aby Thobiáš i všickni budoucí držitelé gruntu toho k té studni plnou svobodu a právo měli od toho času beze vší překážky Jírové i budoucích držitelů gruntu jeho. A což by koli při té studni jaké opravy potřeby bylo, to sobě společně spraviti povinni budou, dvérce pak, kterýmiž se k té studni od Tobiáše chodí, má Tobiáš i všickni držitelé budoucí toho gruntu dělati, opra[vo]vati a zavírati mají. Za to pak Tobiáš Jírovi dal 7 R 15 gr peněz hotových.
Stalo se u přítomnosti obojí strany za fojta Daniele Zezhulového.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového purgmistr a rada města strážnice prodali grunt ut s[upr]a pozůstalý po neb[ožtíku] Thobiášovi Strejčkovým Martinovi Malenovskýmu za summu 200 R. Závdnaku jim dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1607 po 12 R.
Rukojmě Jan Faber, Blažek Kunčický, Jíra Kovář, Jindřich Kopytlanský S.R.S.A N.
f 731b
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Malenovský za grunt 12 R.
Ty přijal pan purgmistr Bartholoměj Šlechta na rathauz do statku neb[ožky] Anny Strejčkové.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Malenovský za grunt 9 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Malenovský za gr[unt] na zbor stráž[nický] 9 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Martin Malenovský za g[runt] na zbor strážnický 10 R.
Zůstávají za ouřadem.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Malenovský za gr[unt] na zbor strážnickej 12 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Malenovský za g[runt] na zbor strážnický 12 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Martinovi Malenovském, položila za grunt na zbor strážnický 6 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Anna, zůstalá po n[ebožtíku] Martinovi, položila za grunt peněz ročních na zbor strážnický hospodářům zboru 12 R.

A téhož leta za téhož konšela Anna výš jmenovaná s vůlí Jana Vědry manžela svého prodala ten grunt se vším, což na něm hřebíkem přibito a hlínou zamazáno, Janovi Pernikářovi z předměstí za summu 236 R. Závdanku dal Jan 36 R, platiti jej má ročně po 12 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za pla[cení] Simeon Vítků a Valentin Krnovský SRSN.
Actum 19. Novembris leta 1616.
Leta Páně 1617 Jan Pernikář přední konšel položil za ten grunt peněz ročních na zbor strážnicský 12 R.
Ty přijali hospodářové Jan Vnuček a Václav Mochol.
Letha 1618 Jana Pernikář přední konšel položil za ten grunt na zbor strážnický 212 R.
Ty přijali hospodářové Simeon Vítků a Simeon Tesař.

Pusté
f 732a
Letha 1634 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt nadepsaný zůstávajíce požárem slovoutný pan Thobiáš Purgkrábek toho požáru se jest ujal a jej z částky postavil. I aby k dalšímu spuštění nepřišel, tehdy nadepsaný purgkmistr a spoluradní jeho prodali ten grunt ut s[upr]a požár Šimonovi Křižkovi za summu 110 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. A čožkoliv p[an] Thobiáš Purgkrábek postavil, to jest Šimonovi z lásky své přátelské daroval. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jiřík Skočdopole a Jiřík Otto S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží peníze:
Předních peněz klášteru strážnicskému 18 R.
Obci městské strážnicské 22 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pernikáře 70 R.

Pusté

Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Lukáš Pešty pojmouc sobě Katheřinu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Šimonovi Křižkovi, za manželku, ten grunth nadepsaný v tej summě, jakž jej neb[ožtík] předek jeho měl, totiž v 110 R jest ujal bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gurntu, placení a povinnosti všelijaké Jan Slavík a Jan Tesařů SRSaNR.

f 732b
Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a tej rady poněvadž Lukáš Pešty podle jiných sousedův vyhořel, na milostivé poručení vrchnosti polovic summy se jemu upouští, totiž 52 R.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Předních peněz klášteru strážnickému 12 R.
Obci městské strážnické 11 R.
Nápadníkům neb[ožtíka] Jana Pernikáře 35 R.
A ostatních peněz Lukášovi Peštymu 52 R.

Letha 1660 dne 15. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Lukáš Pešty prodal ten grunt Janovi Zavřelovi, služebníku purgkmistrovskému, za summu 110 R. Závdanku jemu dal 6 R, kteréhož však on odevzdaného sobě nemajíc prodal jej zase Janovi Velickému koláři za summu
112 R. Závdanku dal jemu 8 R, platiti jej má ročně po 3 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Blažej Čabaňa SRSaNR.

Letha Páně 1662 dne 10. Janu[arii] za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho Jan Velický prodal jest ten grunt Janovi Štěpaníkovi za summu 112 R. Závdanku dal jemu v penězích jednu klisnu v 8 R, platiti jej má ročně po 3 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a jiné povinnosti panské i obecní Melichar Hovůrek a Jan Široký SRSaN.
f 733a
Letha Páně 1694 dne 11. Januarii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Štěpaník majíce sobě grunt předepsaný ujatý a v držení, že pak pro zešlost věku svého takový delej držeti nemohl ani taky povinností jak císařských, panských i obecních zbývati, ten grunt zase pustil i s tím závdankem 8 zl mor[avských], což on na něm měl, Václavovi Myškovi, který se jemu připisuje za summu, jak Jan Štěpaník měl, totiž v 112 zl mor[avských]. Při domluvení Václav Myška položil Janovi Štěpaníkovi 21 zl mor[avských]
13 gr alb 3 den, které se Václavovi Myškovi spolu ze závdankem, totiž 8 zl mor[avských], co Jan Ščepaník jemu pustil, se vypisuje na summě hlavní. Však Jan Ščepaník má míti pro sebe a své věci jednu komůrku, jak i Václav Myška tomu přivolil.
Rukojemníci za opravu gruntu a zbývání povinností p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jan Jurášek S.R.S.N., při každých posudcích platiti má po 2 zlm.
Leta 1699 dne 22. Maii za purgmistra p[ana] Johanesa Dašického Václav Myška položil za grunt ut supra 3 rýnské, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na dluh p[ana] faráře, co on na vejplatu roli obecní zapůjčil, vypisuje se mu k obci městské 4 zlm 15 gr.

Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého.
f 733b
Letha Páně 1702 dne 23. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Václav Myška položil za gr[unt] ut s[upra] k obci městské 2 zlm, za které pro douležitú potřebu na placení reštu vinného knížeti pánu vypisuje se mu 3 zlm
Ty přijal svrchu psaný purg[mistr].

Letha Páně 1711 dne 7. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Václav Myška z gruntu ut supra ještě k obci městskej na letha spláceti 75 zlm 1 gr
4 den, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou uherskú rebelii vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 25 zlm 3 ½ den. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm a tak za zaplacené se mu vypisuje
26 zlm 3 2/3 den, ostatní summu, totiž 49 zlm 1/3 den povinen bude platiti jak nahoře.
f 734a
Letha Páně 1746 dne 10. Decembris za purgmistra p[ana] Ignatze Filipa a spoluradních toho času majíce Václav Myška grunt ut supra ukoupený, takový svému synovi Martinovi Myškovi dobrovolně na ten spůsob popustil, aby on jeho do smrti ve své světnici trpěti a jemu jakožto otci nic nesnadného v cestu klásti povinen byl, jináče aby on otec, kdyby s ním zbýti nemohl, to právo sobě obmezuje, aby tenž grunt komu by chtěl, jinému prodati mohl. Pročež takový se jemu Martinovi Myškovi na ten spůsob za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. Jsouce ale tudy obci městské patřící dluh p[e]r 49 zlm 1 gr 1/3 den, takový povinen bude při posudcích dle obyčeje ročně [po] 2 zlm spláceti.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel Surý a p[an] Pavel Cigánek S.R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut supra.

Přípis Jana Klaudy

Leta Páně 1777 dne 25. měsíce ledna za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Martin Myška grunt ut supra od otce svého Václava sobě za vlastní odevzdaný, takový pro neduhu, obvzláštně za příčinú straceného zraku nemohouce delej opravovati, z čistej vůle svej jest odprodal Janovi Klaudovi za summu jedno sto dvaceti devět rýnských hotových peněz. A k tomu sobě vymínil, aby on Jan Klauda pro něho Martina Myšku a manželku jeho Marinu jednu světničku
f 734b
na dvoře vystavil, v kterej by on společně s manželkú svou až do smrti jednej i druhej stránky bez překážky přebývati mohl, jakož taky aby kupec pro zboží a všeliké domácí náčení jemu prodavačovi pohodlné místo popříl, dálejc vymiňuje sobě

prodavač k svej potřebě jeden na tomž domě srúbený chlévek až do smrti svej. Kdyby ale se přitrefilo, že by manželka tohož
Martina Myšky dřívej nežli on Myška manžel její z toho světa na věčnost se odebrala anebo v svornosti obstát z držitelem gruntu nemohli, v příběhu tom po pěti letech od tohoto času jemu Martinovi Myškovi šest rýnských splatiti se má, jestli by ale po vyjití těch pěti letech tej výminky nepotřeboval, tehdy on kupec prodavačovi vynahradit nic povinen býti nemá. Ostatek přejímá kupec na sebe tu na gruntě tomto vězící verunkovú summu p[e]r 49 zl mor[avských] 1 gr 1/3 den k obci městskej po 2 zl mor[avských] k splacení ročně. S tím tehdy grunt ut supra se jemu Janovi Klaudovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva a řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav A.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku zpředu psaného.
Pamnět. Při kupu a odevzdávce gruntu tohoto N.74 purgr[echtu] oznámila stránka kupující, kterak v gruntě souseda svého toho času Matěje Slováčka N. purgrechtu 75 jedna studňa ku gruntu tomuto N.74 služebnost nesoucí se vynachází, kterúžto jeden i druhý držitel gruntu jak svobodně užívati může, tak opravovati společně zavázán jest. Což zavolán jsouce Matěj Slováček, kdež přiznal a dobrovolně přisvěčil, aby přes čas mezi nimi rozepři o to se nevznikla, tato pamnět se tuto na časy budoucí činí.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 120 fr Stadt
f 735a
Comungeldern, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 14te Julii [1]797. Prat.
Laut vorgezeugten und im Buche Quitantiarum de anno [1]795 folio 11 einverleibten Quittung 120 fr sind die oben vorgemerkte 120 fr gelöschet worden.
De sessione 25te Maii [1]798.