Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74[!] S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Svatého

f 189a

K tomu statku jsou sirotci dva, Pavel, Jan a Zuzanna mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech toto:
Podsedek v počtu 20 zaplacený za 124 zl.
Půl achtele vinoh[radu] v Beraní hoře zapla[cený] 100 zl.
Na gruntě 66 v Kněždubě Jiříka Smolky zuost[ává] od letha 1604 20 zl, placením od téhož letha ut s[upr]a po 4 zl.
Vína 18 věder zůstalá prodáno za 38 zl 7 ½ gr.
Summa všeho statku 282 zl 7 ½ gr.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Viktorinovi do Strážnice 17 zl 15 gr.
Janovi Kavkovýmu 3 zl.
Šmulce Židovce 3 zl 15 gr.
Ondrovi Peterkovi 2 zl.
Dorotě Stožkový 1 zl.
Na zbor radějovský poručených i dluhu za vápno a desky 6 zl
18 gr.
Věderního a jiných dluhův po drobno zaplaceno 6 zl 27 gr.
Summa dluhův 40 zl 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův summy 241 zl 22 ½ gr.
f 189b
To dělíc na tři díly, přijde každému na díl jeho 80 zl 17 ½ gr.

Zuzanna, mateř těch sirotků, na díl svůj přijala podsedek v sumě 124 zl, z toho sobě srazila dílu svého 80 zl 17 ½ gr. A tak mimo poražení dílu svého zuostává sirotkom dopláceti ještě 43 zl 12 ½ gr, placením od letha 1605 po 3 zl až do vyplnění sumy. Rukoj[mě] při gruntě jsou zapsáni.

Pavlovi zanechává se na díl jeho vinohrad v Beraní hoře s káděmi, z trečafy a bečkou ve 100 zl, z toho sobě srazil dílu svého 80 zl 17 ½ gr. A tak zuostává dopláceti ještě mimo poražení dílu svého Janovi bratru své[mu] 19 zl 12 ½ gr. Toho vinohradu užívati má Jindra strejc jeho z třetího vědra do vuole ouřadu.
Též přijal konev cínovou půldruhého másu, 2 misky, palačku, choděcí šaty, truhlu malou a druhou černou s knihami rozličnými a písně taky, jalovičku jednu, to má vydati, když toho sirotek potřebovati bude.

Janovi zuostává díl jeho zouplna 80 zl 17 ½ gr, více jalovičku jednu. Ta zuostává při mateři jeho do zrostu sirotka.

Více těm dvěma sirotkom zuostávalo plátna konopného
27 loket a koudelného 33 lokty. Prodáno jest Zuzanně vdově, konopné loket po 6 gr a koudelné po 2 gr, učiní za ně 4 zl 12 gr 6 den. Ty peníze o posudku leta 1605 dáti má.
f 190a
Daniel Mlynář Kokrdů dlužen za 2 vědra vína jemu prodaného 3 zl 22 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato za 16 věder vína 34 zl 15 gr. Z toho dáno Viktorinovi na dluh jeho 11 zl 15 gr.
Více vydáno za dluhy napřed psané 23 zl.
Více přijato za 2 vědra vína 6 zl. Ty sou dány Viktorinovi ševci do Strážnice ostatek za dluh jeho.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jáchyma Kalouse za grunt 3 zl.
NB. Zuzanně, mateři sirotka vejš psaného, přisouzeno od pana ouředníka z dílu Janového, poněvadž vlastní syn její byl, a ona vdávajíc se na Bobalov, na něho výminku učinila, totiž 20 zl. Ty ona sobě vyzdvihovati bude.
Z těch 20 zl Zuzanna vejš psaná srazila, což za plátno dlužna byla 4 zl 12 gr 6 den a peněz hotových jí vydáno 3 zl. Zuostává se jí ještě dovzíti 12 zl 17 gr 1 den.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo Zuzanně z výminky po Janovi zemřelém dovzíti ještě 12 zl 17 gr 1 den, ty jest prodal Jan Sedláků z Bobalova, manžel Zuzanin, obci radějovské za 2 zl. A tak tu nic nemá.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a prodal Jan Sedláků, manžel Zuzanny macochy, obci radějovské sumy ostatní 16 zl
17 ½ gr. A tak všecken díl Zuzanin vyzdvižen.
f 190b
Leta Páně 1618 při posudku radějovském podle bedlivého vyhledání našlo se v registřích, že fojt a starší radějovští vyzdvihujíc peníze skoupené na gruntě 20, přebrali mimo to, což jim náleželo, podle zápisu peněz 17 zl 25 gr 2 ½ den. Ty jsou povinni zase navrátiti.
Leta ut s[upr]a na ty převzaté peníze starší radějovští položili 2 zl. Ty jsou vydány Pavlovi na šaty, když byl v kuchyni.