Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Grunt Fejtle krejčího

f 220a

Letha 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 122 nadepsaný Fejtl krejčí drží ten grunth svůj po n(ebožtíku) Danielovi krejčím zuostalej, kterejž jest v dílu Brauny manželky své přijal. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 99 za purgkmistra Tomáše Grausa Fejtel krejčí Žid prodal jest na tom podsedku pro potřebu svou obci městské summy 120 zl za hotových 50 zl, platiti má od letha ut s(upr)a po 10 zl. Rukojmě v rejstřích obecních jsou zapsáni.
Letha a za purgkmistra ut s(upra) položil Fejtel krejčí dvojích peněz i za rok 1600 20 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Fejtl krejčí obci městské 7 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Fejtl krejčí obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Fejtl krejčí za g(runt) obci městské 10 zl.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Fejtl krejčí za g(runt) obci městské 8 zl.
Letha 1608 puštěn tento grunt od ouřadu městskýho na placení po 6 zl.
f 220b
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad města Strážnice prodali podsedek ut s(upr)a Mojžíšovi Čachtinskýmu za summu 72 zl. Závdanku dal obci městské 2 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mojžíš Čech, Jelen Bílený S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Mojžíš Čachtinský za grunt obci městské 3 zl.
Letha 1611 za purgkmistra Matyáše Prahenuse položil Mojžíš Čachtinskej obci městské za g(runt) 3 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Anna, pozůstalá vdova po n(ebožtíku) Mojžíši Čachtinským, prodala grunt ut s(upr)a Barochovi Židu zeti svýmu za tu summu, což za něj doplatiti zůstává 64 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1612 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti J.M.Páně i obecní Izáka Mojžíšů Zatrman a Markus provazník S.R.S.N.
Téhož letha a za purgkmistra ut s(upr)a položil Baroch Žid za grunth obci městské 6 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Baroch Žid za g(runt) obci městské 6 zl.
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a Baroch Žid položil za g(runt) obci městské 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Baruch položil za grunt obci městské 3 zl.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Baruch Žid položil za grunt obci městské strážnicské 4 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Baruch Žid položil za grunt obci města Strážnice peněz ročních 4 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Baruch Žid položil za grunt obci městské peněz ročních 5 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Baruch Žid položil za grunt peněz obci městské 2 zl.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Margeta, pozůstalá vdova po Baruchovi ut s(upr)a, položila za gr(unt) obci městské peněz ročních 2 zl.
f 221a
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Mojžíš, manžel Margety ut s(upr)a, položil za gr(unt) obci městské 2 zl. Ty přijal p(an) Šimon Tesařů purgmistr l(etha) 1633.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Mojžíš Bolehradický, manžel Margety ut s(upr)a, položil za gr(unt) obci městské 3 zl.

Letha a za purgkmistra ut s(upr)a Mojžíš Bolehradický svrchu psaný poněvadž Margetu ut s(upr)a sobě za manželku pojal, tehdy se jemu ten grunt nadepsaný za tou summu, což ještě na něm dopláceti jest, připisuje. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk(ojmě) za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jakub Izáka Kojetínského syn, Izák Krumpíř, Židé strážnicští S R S a N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Bolehradický položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Bolehradický položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Bolehradický položil za gr(unt) obci městské peněz zadržalých 3 zl 28 gr 6 ½ den.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Bolehradický položil za gr(unt) obci městské 2 zl.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho Mojžíš Bolehradský prodal svůj grunt Michalovi koželohovi za summu hotových 150 zl mor(avských). A poněvadž na tom domě k obci městské ještě 9 zl 1 gr 5 den k doplacení jest, ty Michal zaplatit se uvolil. Od(evzdán) za v(olný) a s(vobodný). Rukojmě za opravu gruntu a placení Michal Viktorinů a Mojžíš Bolehradický S R S a N R.
f 221b
Letha 1660 dne 16.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Michal koželuh Žid prodal grunth ut supra za hotových 50 zl Samuelovi Kyjovskému. A poněvadž ještě na tom gruntě k obci městské náleží 9 zl 1 gr 5 den, vyhoříc on podle

jinších sousedův a Židův polovic summy se jemu upouští, totiž 4 zl 15 gr 6 den, ostatek summy, jmenovitě 4 zl 15 gr 6 den, povinen bude každoročně při posudcích po 2 zl 7 gr 6 den k obci městské splacovati. O(devzdán) z(a) v(olný) a s(vobodný). Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Samuel Polák a Izák malého Samka zeť
S R S a N R.

Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnickýho a s(polu)r(adních) jeho položil za gr(unt) svůj k obci městské, které p(an) purgkmistr ut supra přijal, 15 gr.
Letha 1662 dne 16.Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a s(polu)r(adních) jeho položil Samek Kyjovský za gr(unt) svůj k obci městské 15 gr. Ty přijal pan purgkmistr ut supra.

Letha Páně 1707 dne 14.Decembris za purgmistra p(ana) Jana Stavinošky a s(polu)r(adních) Abrham krejčí pojmouce sobě Šrole Žida dceru takový gr(unt) ut s(upra) zdědil a nemaje jej sobě v rejstra připsaný a nemohouc jej dálejíc, jakožto všechen od rebelantů spálený a zruinýrovaný, zvelebovati a stavěti,
f 222a
prodal jej Izákovi Pekhovi za hotových sto tolarů, činí na mor(avský) počet 128 zlm 17 gr. A tak se jemu odevzdává a připisuje za volný a svobodný, zcela a zouplna zaplacený. Rukojmě za zvelebení gr(untu) a zbývání povinností Abraham Beniamin a Jakob Löybl (Senický) S.R.S.A.N.
Solutum.