Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Grunt Kašpara Holických

f 13a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch černejch purgkrechtních v listu 217 nadepsaný Kašpar Holický ujal ten podsedek z Ankou ženou svou, pozůstalou po nebožtíkovi Janovi Štětkovi, za summu 50 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 2 R a tak ještě dopláceti zůstává 48 R. Na to jest od letha [15]92 až do letha[15]94 obci předměstskej zadržel 10 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item obci předměstskej mimo ty zadržalé 27 R 15 gr.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Jana Štětky náleží 10 R 15 gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské Martin Vítků, Petr Žákovskej S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Kašpar Holicských za podsedek svůj
4 R.
Z toho na obec vzaty 2 R.
A na sirotky Jana Štětky 2 R.
f 13b
Letha [15]95 položil za podsedek obci městské peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]96 položil Kašpar Holický obci městské 3 R.
Leta [15]97 položil Kašpar Holicský obci předměstské 4 R.
Leta 1598 položil Kašpar Holejcskej za grunt svůj obci předměstskej 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Kašpar Holejcský za grunt svůj pbci předměstské 4 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Kašpar Holický prodal pro potřebu svou na tomto podsedku obci předměstské peněz vyplacených 25 R 15 gr za hotových 7 R, placení po 4 R.
Pod týmž rukojemstvím ut s[upr]a.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Kašpar Holický prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Bílkovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 2 ½ R a na posledních penězích pustil jemu 3 ½ R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Blaža, Jan Barvaldský S.R.S.A N.

Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového ten podsedek prodán od fojta a starších předměstských Havlovi Martina Starých za 24 R bez závdanku, platiti jej má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, povinnosti panské i obecní Macek Pastýř a Filip Tesař S.E.S.N.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Havel Martin položil za g[runt] obci předměstské 1 R.

f 14a
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Havel Martin položil za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Havel Martin položil za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Havel Martina Starých položil za gr[unt] obci předměst[ské] 1 R.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt napřed psaný prodán jest Pavlovi, synu Havla Martina Starých, což ještě obci předměstské dopláceti náleželo, za summu 20 R bez závdanku, placení každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Šenovský a Jakub Kvinta S.R.S.N.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních Pavel Havlů jest zaprodal ten gr[unt] zase Gregorovi Glivickému za summu 60 R bez závdanku, placení poročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Nevšovský a Jakub Kvinta S.R.S.a N.
Letha 1645 za pu[rkmstra] Pavla Nešporka Gregor Glivický položil k obci městské peněz ročních 15 gr.

Pusté

Přípis domu Václava Vaculíka

Leta Páně 1757 dne 13ho Maii za purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času tak jak nebošt[ík] Pavel Solařík tento pustý grunt v summě verunkovej 30 zl mor[avských] zaujal a podle svej možnosti vystavil, zemříce ab intestato připadl ten grunt na jeho zanechanú
f 14b
manželku a trý dětí. Který grunt ona vdova Anna Solaříčka, posledně provdaná Vaculíčka, do svej smrti držela, pak po smrti takový grunt per testamentum svému manželovi s tím svým na něm majícím štvrtým dílem p[e]r 25 zlr a uložením těm třem po Pavlovi Solaříkovi pocházejícím dětom 75 zlr zplatiti odporoučila. Kdežto po právní publicacii téhož Anny Vaculíčky testamentu skrz zběhlých šest neděl žádný odpor se od žádnýho neučinil a ten po Pavlovi Solaříkovi nejstaší syn pro své dětinské leta a nemožnost druhé dědice z domu moct vyplatit, pročeš nadepsaný grunt i s těma verunkovýma penězi ut supra p[e]r 60 zl mor[avských] po 2 zlm ročně k placení se Václavovi Vaculíkovi cum hoc onere ty tři děti po Pavlovi Solaříkovi

75 zl vyplatiti za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařs[kých], vrchnostenských i mněstských povinností p[an] Johannes Weiner a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra.
f 15a
Přípis gruntu Martina Miškéřa

Leta Páně 1761 dne 18. Apri[lis] za purkmistra p[ana] Johanesa Bartelsmana a spoluradních téhož času zanechajíce Václav Vaculík po svej smrti grunt ut supra dosti mizerný, aby takový na skázu nepřišel, nebo vdova ze svýma sirotkama opravovati vstavě není a nejstarší syn Jura Solařík po Pavlovi Solaříkovi takový zaujat a druhé dědice z něho vyplatit vstavě není, pročeš nadepsaný grunt Martinovi Miškéřovi za summu jedno sto rýnsk[ých] hotových peněz odevzdán jest. Kdešto koupec se dobrovolně zavázal vdovu po Václavovi Vaculíkovi i z jejíma sirotkama do její smrti svobodné bydlení v tom grntě popříti, kdyby ale se srovnati nemohli aneb vd[ova] se provdati měla, tak kupec Martin Miškéř tej vdově Vaculíčce sedumnáste rýnsk[ých] složiti povinen bude. Pročeš nadepsaný grunt i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 60 zl mor[avských] po 2 zlm k splacení se Martinovi Miškéřovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských] a vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Weiner a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti kupca, jakož taky vd[ovy] Vaculíčky a Jury Solaříka dne a roku ut sup[ra].
f 15b
Přípis Tomáše Stanislava

Leta Páně 1785 dne 5ho měsíce února za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času pozůstanouce po zemřelém Martinovi Miškéřovi grunt ut supra bez hospodáře na podíly mezi po něm popzůstalé dítky Rozáru a Marianu, pak vdovu Annu k rozvržení právnímu, takový dle inventáře věčím dílem aby passiva vyplacené býti mohly, v šacovní ceně, obvzláštně poněvadž Tomáš Stanislav jakožto zeť řečeného Martina Miškéřa při opravování tohož gruntu na 30 zlr outrat vynaložil, za jedno sto padesát rýnských jemu Tomášovi Stanislavovi jakožto zeťovi a respective manželovi Rozáry rozenej Miškéřovej přinechán byl s tím doložením, aby on passiva dle inventáře 107 zlr 14 kr 1 den vynášející co nejdříve vyplatil. Což učiníce vše, jakož taky přijmúce na sebe verunkovú summu peněz 60 zl mor[avských] po 2 zlm ročně obci k splacení týž grunt se jemu Tomášovi Stanislavovi za vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního úpřipisuje a odevzdává.

Rukojmě za opravu gruntu a placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Johann Tyml a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N.