Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Grunt Václava Pancového

f 882a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purgrechtních v listu 359 nadepsaný Václav koupil grunth svůj od Martina Machánce z puol lánem roli za summu 150 R.
Na kterejž jest téhož letha [15]94 závdanku vyplnil 30 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích rok po roku až do letha [15]98 po 10 R a od letha [15]99 při témž čase rok po roku po 8 R dopláceti zuostává 120 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item purgkmistru a starším městským strážnicským předních peněz, kteréž jim po 10 R jíti mají, náleží jim 31 R 10 gr.
Item Martinovi Macháncovi na posledních penězích náleží jemu 88 R 20 gr.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jíra Panců, Martin Baštů, Martin Ryšánek, Jan Solgka, Jan Ondrových S.R.S.A.N.R.

Letha [15]94 položil Václav vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci městské 10 R.
f 882b
Letha [15]95 položil Václav Panců za grunth peněz purgkrechtních obci městské 10 R.

Letha [15]96 ten grunth napřed psaný prodán od Vacule Pancového Janovi Ondry Peškových za summu 180 R bez závdanku. A jakož Vacula měl na tom gruntě zaplaceného 50 R, ty Janovi Ondrovýmu pustil a tak Vacula na tom gruntě nic nemá. Toliko povinen bude Jan Ondrů z toho gruntu 100 R po 10 R od letha [15]96 vyplniti.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Mikuláš Tuláků, Ondra Bartošků, Jan Bartoška, Matěj Emrichů, Tobiáš Manků, Jíra Pohunek S.R.S.N.
Letha [15]96 položil obci městské Jan Ondrů peněz purgkrechtních 10 R.
Letha [15]97 položil obci městské Jan Ondrových peněz purgkrechtních 10 R.
Z toho vzali ost[atek] peněz na obec 2 R a Martin Machánec přijal 8 R.
Leta 1598 Jan Ondrových položil za grunt svůj peněz purgkrechtních Macháncovi 8 R.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Ondrů za grunt Martinovi Macháncovi 10 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan Ondrů položil za grunt Martinovi Macháncovi 8 R.
A ty při ouřadu zůstávají. Přijal je Bartoš zeť Machánců.

f 883a
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Ondrů Martinovi Macháncovi za g[runt] 8 R.
Jakož náleželo Martinovi Macháncovi ještě na tomto gruntě summy 46 R, takové peníze prodal Janovi Ondrovýmu za hotových 15 R. A tak týž Jan Ondrů má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Téhož letha a za purgmistra ut s[upra Jan Ondrů prodal podsedek bez roli urozenému panu Janovi Skřičkovskýmu z Pozdětína za summu 72 R peněz hotových. A tak pan Jan Skřičkovský má svůj grunt zouplna a docela zaplacený. Stalo se u přítomnosti obou stran ut s[upr]a.

Jan Ondrů prodal jest od podsedka svrchu psaného s dovolením J.M. Paní paní Alžběty Slavatové z Chlumu [a] z Košumberka a na Strážnici čtvrt roli v Sedlském poli za hotových 50 R Matyášovi Ostřešovskýmu, písaři obecnímu strážnickému, a druhé čtvrti roli svrchu psaný Jan Ondrů sobě zanechal a majíc robotovati, spolu s jinými jakéž koli roboty z ní povinny budou. Matyáš pak Ostřešovský má z své čtvrti roli platu peněžitého do důchodův sirotčích dávati a spravovati 24 gr, a to rozdílně při s[vaté]m Jiří 15 gr a při s[vaté]m Václavě tolikéž 12 gr. Kterýžto plat nadepsaný Matyáš dávati a spravovati má do vůle J.M. Paní. Odevzdána jemu za volnou a svobodnou. Stalo se u přítomnosti obou stran.

Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského urozený pan Jan Skřičkovský z Pozdětína prodal podsedek ut s[upr]a panu Hynkovi Miňovskýmu za summu 150 R. Závdanku jemu dal
10 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 5 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě peníze penězom.
Po vpádu nepřátelským ten grunt pustý zuostal a pan Jan Skřičkovský majíc na něm peníze, jej ujal.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty pan Jan Skřičkovský prodal podsedek ut s[upr]a Vojtěchovi Kašubkovi za summu 80 R, Závdanku jemu dal 3 R a peněz ročních 4 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Ocas, Václav Bílek, Matěj Henků R.S.N.
f 883b
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Vojtěch Kašubka za g[runt] panu Janovi Skřičkovskému 4 R.
Jakož na tomto gruntě náleží p[anu] Janovi Skřičkovskému peněz vyplacených summy 69 R, z těch odvedl Janovi Hulínskýmu na díl Zuzany manželky jeho, jakž odvod v rejstřích rybářských při s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka zapsán jest, předních peněz 23 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Vojtěch Kašubka za g[runt] jakž ut sup[ra] 3 R.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Vojtěch Kašubka Janovi Hulínskému 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Vojtěch Kašubka Janovi Hulínskýmu podle odkazu od p[ana] Jana Skři[čkovského] 4 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Vojtěch Kašubka Janovi Hulínskýmu podle odvodu od p[ana] Jana Sřičkovského 4 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Vojtěch Kašubka položil za g[runt] Janovi Hulínskému 4 R.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Vojtek Kašubka položil za grunt Janovi Hulínskému 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Vojtek Kašubka položil za grunt Janovi Hulínskému 3 R.
Ty 3 R sou obrácené do statku n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vojtek Kašubka položil za grunt 4 R.
Ty sou obrácené do statku n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Vojtek Kašubka položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského 3 R.

Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Vojtka Kašubky pan purgmistr a spoluradní jeho prodali grunt napřed psaný po témž Vojtkovi zůstalý Vácslavovi Mathouškovýmu za summu 45 R. Závdanku týž Vácslav dal při odevzdávce 2 R, ten závdanek přijala Eva, vdova po Vojtkovi Kašubkovi pozůstalá, ostatek summy Vácslav napřed psaný platiti má při každých Vánocích po 2 R až do vyplnění summy všeckej.
Rukojmě za placení i opravu gruntu i za povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci přináležející Jan Kopřivnický a Macek Porubský S.R.S.A N.
f 884a
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Václav Mathoušků položil za grunth ut s[upra 1 R.
Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Mathoušků položil za grunth peněz ročních 1 R 15 gr.
Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Vácslav Mathoušků položil za grunth p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému 1 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Vácslav Mathoušků položil za gr[unt] p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému 1 R.
Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového Václav Matoušků položil za gr[unt] p[anu] Jetřichovi Skřičkovské[mu] 1 R.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Matoušků položil za gr[unt] peněz ročních 1 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Václav Matoušků položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R.
Zůstává při právě.
NB. Za rok 1635 a [16]37 peníze položené jsou odvedeny p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému.

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka pojmouce Bartoň Mrázek Dorothu, pozůstalú vdovu po n[ebožtíku] Václavovi Matouškovi, ujal ten gr[unt] ut s[upr]a zase v tej summě, jak jej předek jeho držel, totiž v 45 R bez závdanku, placením každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Jan Bolecký a Jan Studenský SRSa N.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Bartoň Mrázek položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a na srášku těch 10 R, které p[an] Jetřich Skřičkovský přebral na gruntě 62, napřed nachází se.
f 884b
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Bártek Mrázek položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R.
Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a na srášku těch vejš psaných 10 R na gruntě 62 přebraných.

Jakož p[an] Václav a p[an] Jetřich, vlastní bratři Skřičkovský z Pozdětína, na tomž gruntě ut s[upr]a dle vyhledání po n[ebožtíku] p[anu] Jetřichovi z Pozdětína, po svém vlastním otci, ještě 18 R 15 gr dobírati jměli, zůstávajíc pak n[ebožtík] jeji[ch] pan otec nějakú summu po smrti svej Janovi Slavíkovi dlužen, mezitím vejš psaných těch pánův Skřič[kovs]kých jakožto dědicův po n[ebožtíku] otci svém jich dotčený Jan Slavík z toho dluhu častokráte upomínal, [ne]majíce pak žádných jiných prostředek ten dluh odjinudt zaplatiti, tehdy předstoupil předt pana purgkmistra ut s[upr]a a pány radní p[an] Jan Skřičkovský jakožto starší bratr i na místě svých dvouch mladších br[atrů] a dotčený dluh těch 18 R 15 gr témuž Janovi Slavíkovi na témž gruntě k dobírání dobrovolně jest oddal a pustil. Tak již p[áni] Skřičkovští nic tuto více jmíti nebudú. Act[um] u přítomnosti obúch na rathauzi města Strážnice za purgk[mistra], pánův radních a lettha ut s[upr]a.

Leta Páně 1654 znamená se pamět, jakož tuto Janovi Slavíkovi 18 R 15 gr k dobírání náleželo, takové jest Jan Slavík k obci dobrovolně pustil. Naproti tomu jest jemu na

vinohradě v hoře Šumědi k obci náležejících 12 R darováno a vypsáno, tak jakž se v horenských rejstřích zapsáno nachází. A tak tuto Jan Slavík nic míti nebude, nýbrž k obci 42 R náležeti bude.
f 885a
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta pojmouce sobě Jan Úhoř Dorothu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Bartoňovi Mrázkovi, ujal ten grunt ut s[upra] zase v tej summě, totiž za 45 zlm bez závdanku, placení ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné všeliké povinnosti Jan Studenský a Jan Stanislavů S.R.S.a N.R.
Leta 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Úhoř dal do důchodův vína půldruhého vědra, na čež jsou obec quitovaná sráží se jemu za ně po odnětí vánočních zasedělých dáněk 40 kr na gruntě 2 zlm. A tak Jan Úhoř s těmi 3 zlm, co předek jeho Bartoň Mrázek položil, bude míti zaplaceného 5 R.

Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a s[polu] r[adních] jeho Jan Úhoř prodal jest tento grunth svůj Martinovi Velickému za summu 45 zlm bez závdanku, placením každoročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti Daniel Velický a Martin Landecký S.R.S.a N.

Letha Páně 1662 dne 5. Jannuarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a s[polu] r[adních] jeho Martin Velický prodal jest tento gr[unt] svůj Jakubovi Jiráškovi za summu čtyridceti pět zlm, 45 zlm. Závdanku dal ihned při odevzdávce 1 R. Odevzdán za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gr[untu] a jiné povinnosti panské i obecní Jan Studenský a Matěj Jirášek S.R.S.a N.
f 885b
Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jakub Jurášek platí za grunt svůj k obci městské 15 gr.
Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Item v roce 1669 odvedl na outratu olomouckou 15 gr, které Lorenc Zajíček tehdejší purgkmistr do počtu svého přijal.
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jakub Jurášek položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Kteréžto peníze svrhu psaný purgkmistr do svého počtu za příjem položil.

Letha Páně 1683 dne 18. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Jakub Jurášek na gruntě ut supra více nezůstává, aby pak grunt na spústku a ruinu nepřišel, J[ejich] O[patrnosti] páni pan purgkmistr a

páni prodali ten grunt Janovi Čejkovi za summu 45 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu Jura Mlček, Václav Branický
SRSpaN.
[f 886a]
Letha Páně 1717 dne 6. Febru[arii] za purgkmistra p[ana] Matyse Anderle a spoluradních jeho zůstávajíc na gr[untě] ut supra Ondřej Vlček výše 30 leth, však nemajíc na něm nic zaplaceného ani sobě jej připsaného, jsouc všechen na ruinu uvedený, že jej zgruntu stavěti musí, aediroval jej Pavlovi Mikulkovi za summu prodajnú 45 zlm. Místo závdanku dle domluvení za to, že mu to aediroval, má mu dat peněz 10 zlr a 3 mě[řice] rži, však ne na defalcati summy prodajnej, načež mu dal 2 zlr a ty 3 mě[řice] rži, ostatních pak 8 zlr za Pavlem Mikulkú na zasedělú contrib[uci] per a[nno] 1715 a 1716 zanechané jsou. Odevzdán jemu za volný a svobodný, placením ročně po 2 zlm nápadníkom.
Rukojmě za zvelebení gruntu a placení p[an] Jan Bíteský a p[an] Vencl Korotin S.R.S.A N.
NB. Jestli by se za ty 2 leta ta contrib[uce] neměla platit, tehdy těch 8 zlr jemu Ondřejovi Vlčkovi dáti povinen bude. A jestli ten gr[unt] ex fundamento stavěti bude, tehdy dle uznání polhocení dosáhnúti má.
[f 886b]
Pavel Mikulka přípis po Nrem 113

Letha Páně [1]771 dne 4. Maii za purgmistra p[ana] Pavla Viniče a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Pavel Mikulka a ohlásil, kterak on dům v Starém městě vedle Jana Sasína ležící po svém neb[ožtíku] otcovi Pavlovi Mikulkovi zdědil. Pročeš se jemu za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení císař[sko] král[ovských], vrch[nostenských] i m[ěstských] povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut sup[ra].

Přípis Jacubovi Hořákovi

Leta Páně 1784 dne 21. února za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Pavel Mikulka grunt ut supra po otci svém Pavlovi Mikulkovi zděděný a pořadně připsaný, takový Jakubovi Hořákovi, jenž dceru zmíněného Pavla Mikulky jménem Alžbětu za manželku sobě pojal, za věno tím spůsobem odstoupil a zadal. Aby on Jakub Hořák, manžel dcery a respective zeť téhož Pavla Mikulky, předně verunkové peníze p[e]r 45 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci k splacení na sebe přejal, pak jeho Pavla Mikulku až do smrti

u sebe ve světnici přední svobodně přebývat nechal a jemu všemožnú uctivost, jak na jednoho zeťa přísluší, proukazoval,
f 886a
přičemž samo od sebe taky vyrozuměti se má, že on zeť a budoucí držitel gruntu Jacub Hořák týž jemu tuto odevzdávající grunt budúcně sám opravovati a z něho všechny onera vybývati povinen býti má. Grunt ut supra ze vším od starodávna majícím právem se jemu Jacubovi Hořákovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností pan Jozef Horný a pan Jozef Blažek S.R.S.V.a N.