Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Stožka

f 192a

Podsedek zaplacený ze třemi roubanicemi 200 zl.
Vinohrady 4 v Telecí a Beraní hoře za 400 zl.
Vína 5 ½ b[ečky] po 28 zl učiní 154 zl.
Krajina vinoh[radu] v Beraní hoře za 230 zl.
Dluhův na lidech našlo se 67 zl 15 gr.
Peněz hotových na tolařích za 48 zl.
Dluhu na Martinovi Duchoňkovi pís[aři] 56 zl. Summa 1155 zl 15 gr.

Z toho statku podle poručenství n[ebožtíka] Ondry Stožka toto zaplaceno:
Bratřím do zboru strážnického 12 zl 15 gr.
Ouřadu radějovskýmu 7 zl.
Přátelům do Smrdák 8 zl.
Salce do Lhoty 5 zl 15 gr.
Janovi a Mackovi Hlavatých 2 zl.
Markytě do Lhoty 2 zl.
Na zbor radějovský 13 zl.
Na zbor vrbecký 6 zl.
Ambrovi do Lideřovic 3 zl 15 gr.
Šimkovi Neřádovýmu 4 zl.
Summa toho 63 zl 15 gr.
f 192b
Více podle poručenství náleží osobám těmto zejména:
Dítkám Šimka Neřádového a Jana Dubíčka, od vlastní sestry n[ebožtíka] Ondry Stožka splozeným, náleží krajina vinohradu v Beraní hoře, která jest prodaná Janovi Vachové[mu] za
230 zl. Závdanku dáti má 30 zl a platiti od leta 1604 po
10 zl. Rukoj[mě] v rejstřích horenských zapsáni jsou. K tej summě sou tito nápadníci:
Jana Dubíčka Barbora, Kateřina, Johanka, Jan, Jíra, Zuzana.
Šimka Neřádového Jan, Ondra, Kateřina, Anna.

A tak mimo poručenství zuostává čistého statku po n[ebožtíkovi] Ondrovi Stožkovi zuostalého summy 862 zl. Ty náleží Dorotě, manželce po něm pozuostalé, podle poručenst[ví] manžela jejího.
Zvláštně náleží jí dluhu na Janovi Maluškovým 30 zl, ty má položiti, když víno prodá. Rukoj[mě] za to Eliáš Vachů, Tomáš Zálešákuo S.R.S.N.
NB. Kateřina, dcera n[ebožtíka] Jana Dubíčka, poručila svou vyšlou spravedlnost, co jí náleželo, polovici na kostel strážnický a polovici na zbor radějovský, kromě 4 zl, co dlužna jest.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od něho za vinohrad závd[anku] a peněz ročních 45 zl.
Z toho dáno Babuši Dubíčkové dceři, jakž nahoře doloženo, jakožto nápadnici 8 zl.
Z dílu těch nápadníků dáno od spravení statku a horné[mu] odevzdávky 5 zl 12 gr 4 den.
Ostatek vloženo do truhlice sirotčí radějovské, totiž 31 zl 17 gr 3 den.
Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato od Ondry, Jana Vachového syna, za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Kateřině Jana Dubíčkového k svadbě.
f 193a
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Jana Vachových za vinohrad 5 zl. Těch 5 R dáno jest bratřím do zboru strážnické[ho] na díl Kateřiny Jana Dubíčkového.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Maluška položil na dluh svůj za víno povinný Janovi Kachníkovi, manželu Dorotinému 5 zl.
Též Jan Maluška na dluh svůj napřed psaný dal Janovi Kachníkovi kus vinohradu zaplacený v Gruntích ve 15 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Jana Vachového za vinoh[rad] 5 zl. Ty sou dány z dílu Kateřiny Dubíčkové na kostel strážnický podle poručenství manžela jejího Matěje Hanákového.
Ondra Jana Vachového zkoupil od Matěje Gybala, muže Barbořiného, na svém vinohradě 15 zl za hotových 2 zl 15 gr.
Jakož zuostával ještě Jan Maluška na dluh svůj za víno doplatiti 10 zl, takové peníze mají se platiti z grunthu 47 Jíry Němčanskýho.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Ondry Jana Vachového za krajinu 5 zl. Ty jsou vydány na kostel strážnický.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Ondry Jana Vachového za krajinu 8 zl. Z toho dáno na zbor radějovský 6 zl 15 gr a na kostel strážnický 1 zl 15 gr.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Ondry Jana Vachového za vinohrad 5 zl. Náleží nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Dubíčka a Šimka Neřádového a jsou v truhlici sirotčí.
Letha 1613 za předního konšela fojta Viktorina Podolskýho přijato od Ondry Jana Vachového za vinohrad v Beraní hoře
5 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Vachového za vinohrad 5 zl. Z toho dáno nápad[níkům] Šimka Neřádového 2 zl 15 gr, totiž Janovi, a na Ondru zanecháno 2 zl 15 gr.

f 193b
Šimka Neřádových nápadníci tito zemřeli: Kateřina, Anna, ta spravedlnost jejich připadla na Jana a Ondru, bratry jejich vlastní.
NB. Díl Janů, co se jeho vyhledá, obrácen jest do statku jeho, kterýž jest sepsán na listu 300 a nachází se jeho [neuvedeno].
Ondra, bratr téhož Jana, ten jest zajat.

Jana Dubíčka nápadníci zemřeli tito: Barbora, Johanka, Jan, Zuzana, ta spravedlnost jejich připadla na Jíru, bratra jejich vlastního.
NB. Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Ondry Vachového peněz za vinohrad v Beraní hoře přijato 5 zl. Ty jsou vydány Janovi, synu Šimka Neřádového, nápadníku svrchu psanýmu, 5 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od téhož Ondry přijato za vinohrad v Beraní hoře peněz ročních 5 zl. Ty sou vydány Janovi, synu Šimka Neřádového, nápadníku svrchu psanému na díl jeho.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Ondry Žákového za vinohrad v Beraní hoře 5 zl. Ty sou vydané Janovi Neřádovému na díl jeho.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Ondry Žákového za vinohrad v Beraní hoře 5 zl. Ty sou vydané Janovi Neřádovému na díl jeho.
Letha 1624 za fojta Martina Kašparového přijato od Ondry Žákového za vinohrad v Beraní hoře 5 zl. Ty sou obrácené do statku n[ebožtíka] Jana Šimka Neřádového.
Letha 1625 za fojta Martina Kašparového přijato jest od Ondry Žákového za vinoh[rad] v hoře Beraní 5 zl. Ty sou obrácené do statku Jana Šimka Neřádového podle nápadu ut s[upr]a.