Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 Grunt Jury Konečných

f 893a

Ten nadepsaný Jíra má grunth svůj podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 84 od Tobiáše Markového vyfrejmarčený ve 24 R a druhou polovici od Vacule Pancova za hotových 12 R koupenej. A tak ten grunth souc oběma polovici v jedno spojen, přijde ten grunth za summu 36 R.
Na to má zaplacených do letha [15]94 23 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zuostává 13 R.
Těch všech 13 R náleží Pinkusce Židovce.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Trn, Blažek Kočiš S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 položil Jíra Konečný za grunth peněz purgkrechtních Pinkusce Židovce 3 R.
Letha [15]96 položil Jíra Konečný za grunt Pinkusce Židovce 3 R.
Letha [15]97 položil Jíra Konečný peněz purgkrechtních 3 R.
Sou vydány Pinkusce Židovce.
Leta 1598 položil Jíra Konečný peněz purgk[rechtních] za grunt svůj ostatních peněz 4 R.
Ty přijala Pinkuska Židovka. Tak tu již Židovka Pinkuska nic nemá.
A tak Jíra Konečný grunt svůj již zouplna zaplatil.
f 893b
Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho Jíra Konečný prodal podsedek ut s[upr]a Vaňkovi Zálešákovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Charvát, Janek Sečkař, Martin Mikulec
S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Vaněk Zálešáků za grunt Jírovi Konečnému 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Vaněk Zálešáků za grunt Jírovi Konečnému 3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Vaněk Zálešáků za gr[unt] Jírovi Konečnýmu 3 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Vaněk Zálešáků za grunt Jírovi Konečnýmu 3 R.
Jakož náleželo Jírovi Žižkovi jinak Konečnýmu na podsedku svrchu psaným 26 R, takový peníze Vaňkovi Zálešákovi za 8 R prodal. A tak týž Jíra Žižka na tom gruntě nic nemá.
A Vaněk jej zouplna a docela zaplacený má.

Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty při času s[vatéh]o Ducha po smrti Vaňka Zálešáka týž purgkmistr a rada prodali ten podsedek z vůlí Zuzanny, manželky téhož Vaňka

Zálešáka, prodali jsou ten grunt Valentovi Hrušovskému za
70 R. Závdanku dal 18 R, platiti má ročně od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Vlků, Jakub Řehořů a Jiřík Slanička SRSaN.
Ten závdanek ut s[upr]a 18 R přijala Zuzanna, matka sirotka toho, na svůj díl. Proto sou jí puštěné, že jest žena v letech a nedostatečná na zdraví svém.
Letha ut s[upr]a Valenta Hrušovský položil za grunt 4 R.
Ty sou také týž Zuzanně vydané.
NB. A tak táž Zuzanna nebude míti právo bráti, až se sirotku tak mnoho vyplní, totiž 22 R.
f 894a
Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth napřed psaný Martinovi Emrichovému za summu 70 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jakuv Myslivcův a Jíra Nízský
S.R.S.a N.

Letha Páně 1631 za purgmistra Jana Šlechty Martin Emrichů prodal ten grunth Jírovi Chasníkovi za s[um]u 70 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Vávra Vrbecký a Jan Šidlovský S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jíra Chasník položil za gr[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Zálešáka 1 R 15 gr.
Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Jíra Chasník položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Zálešáka 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Chasník položil za gr[unt] peněz zadržalých 1 R 15 gr.
Ty přijal Jíra Praštěk následující purgkmistr na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zálešáka.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho prodal jest zase Jíra Chasník zvrchu psaný grunt Janovi Zezhulovi za summ 70 R. Závdanku mu dal 2 R 17 gr 1 den a co na tom gr[untě] Jíra Chasník zaplaceno jměl, totiž 4 R 15 gr, ty jest Janovi Zezhulovi pustil, ostatek summy plati[ti] má pořadně po 3 R. Odev[zdán] za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení a opravu gr[untu] i povinnosti panské a obecní Jíra Koláček a Jan Kopřivnický starý S.E.S.a N.
f 894b
Leta 1641 za purgkmistra Martina Mráza položil Jan Zezhula ročních peněz k obci městské 3 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Zezhula položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R.
Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Zezhula položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a do s[tatku] n[ebožtíka] Vaňka Zálešáka.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho po zemřetí Jana Zezhule Jan Stanislavů pojmouce sobě manželku pozůstalou ten grunt ujal v tej summě jako nebo[žtík] 70 zlm. Místo závdanku poráží se jemu na 1 betce vína, kterou roku 1645 za purgkm[istra] Jana Slováčka při času vánočním do sklepů J.H.M. odvedl, ostatních peněz, co on tam v něm předal 6 zlm 23 gr 1 den, roční placení po 3 zlm. Od[evzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti všeliké Tomáš Jarolímů a Pavel Blahúnek SRSaN.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Stanislavů dal do důchodův 3 věd[ra] vína, jsouc na to obec quitovaná sráží jemu na gruntě 5 R.
L[eta] Páně 1671 [dne] 18. Januarii za purgmistra Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Jan Stanislav starší ze Starého města položil za grunt svůj jedním kusem černého dobytka, který do J.V.U.Mti stáda v reštu za ostrovské panství místo osypu z důchodů poraženého
f 895a
a naň na penězích hotových k placení přišlého 1 zlm 15 gr.
NB. L[eta] 1669 za purgmistra Lorence Zajíčka Jakub Kudlík platí za grunt svůj jedním kusem černého dobytka, který za rešt ostrovský do důchodův panských odveden jest 36 kr.

Letha Páně 1672 dne 2. Maii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jura Sasín pojmouc sobě Kristynu, pozůstalou vdovu po neboštíkovi Janovi st[arším] Stanislavovi, za manželku a co tak na témž gruntě vyplaceného měla, to jemu za vyplacené zadává a přivlastňuje, totižto co tak neboštík Jan Stanislav jí Kristyně jakožto manželce své dle testamentu svého jest odporučil, to všecko Jura Sasín, tenkrát hospodář gruntu, za zaplacené jmíti bude. A tak nadepsaný grunt témuž Jurovi Sasínovi za summu 70 zlm se připisuje. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Šimon Vytřasil a Franc Čejka S.R.Sp.a N.R.
Letha Páně 1672 dne 2. Maii za purgkmistra ut supra Jura Sasín platí za grunt svůj ut supra k obci městské 1 zlm.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.

f 895b
Letha Páně 1698 dne 30. Aprilii za purgmistra Johannesa Gatheho a spoluradních téhož letha Jura Sasín nemohouc gruntu ut supra držeti, takový prodal z dovolením p[ana] důchodního pro příčiny dou[le]žité Jakubovi Sasínovi za summu, jakž jej sám připsaný měl 70 zlm. Závdanku jemu dal 25 zlm 21 gr 2 den, které peníze nadepsaný Jura Sasín za svou vlastní praetensi, kterú na témž g[runtě] měl, přijímá a na témž g[runtě] a na držitelích jeho nic více co praetendirovati nemá ani míti nebude. Jemu pak Jakubovi [za] zaplacené se vypisují, ostatní peníze platit má k obci městské 44 zlm 8 gr 5 den ročně po
3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Pavel Hořák a Jan Čejka SRSVN.
Letha Páně 1699 dne 15. Maii za purgkmistra pana Jana Dašického Jakub Sasín položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci měst[ské] stráž[nické] 2 zlm, za které se mu vypisují
3 zlm.
f 896a
Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmistra pana Jana Dašického Jakub Sasín položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské stráž[nické] 2 zlm, za které se mu vypisují
3 zlm.

Leta Páně 1702 dne 24. April[is] za purgmistra pana Jana Dašického a spoluradních jeho majíce Jakub Sasín ten g[runt] ut s[upra] koupený, poněvadž však ale jemu otec jeho dům svůj zaplacený pustil, pročež on Jakub z vůle a pořádku otce svého tento gr[unt] naprotiv tomu zasej bratru svému Matějovi Sasínovi púští. Který se mu v tejž summě připisuje 70 zlm a to, co on vyplaceného měl, totižto 31 zlm 21 gr 2 den, ty jemu také protiv tomu, že on na tom domě, co otec Jakubovi pustil, žádnej praetensi jmíti nebude, za zaplacené pustil, ostatní
38 zlm 8 gr 5 den platiti bude k obci městské ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Bártků a Václav Stanislav SRSAN.
f 896b
L[eta] 1699 dne 18. Maii za purgmistra pana Jana Dašického Jakub Sasín položil za gr[unt] ut s[upra] 2 zlm, za které se jemu vypisují 3 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem.

Letha Páně 1724 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času zdědíce grunt ut supra po smrti neb[ožtíka] Matěje Sasína synek po něm pozůstalý Jan na svůj díl, takový poněvadž týž dědic teprv v šesti letech starý jest, postředků pak k vystavení a opravování, též zbývání povinností rozličných z něho přicházejících není. Pročež aby na skázu a ruinu nepřišel, nýbrž aby sirotek přece z něho památku měl, matka téhož Jana

Maryna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Matějovi Sasínovi, z vůle a povolením práva prodala jest týž grunt Martinovi Adamcovi za 24 zlr, ty jest ve 4 zlr popustil, co měl z dědictví tohož nomine uxoris ½ h[onů] dostat a dvacet rýnských hotových peněz, však bez všech reštů až do 30. Junii 1724 zasedělých, poněvadž teprv od 1. Julii onera k placení kupec na sebe přijal. Pročež
f 897a
se nyní týž grunt připisuje jmenovanému Martinovi Adamcovi za vlatní i s tím, co na něm zaplaceného bylo, ostatních pak verunkových peněz 35 zlm splacením obci městské ročně při posudcích po 3 zlm. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Kayser a Jan Stavinožka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stran.

Přípis domu Václava Adamca

Leta Páně 1760 dne 24. Januarii za purgmistra p[ana] Godfrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Martin Adamec grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej otcovskej lásky svému synovi za summu jedno sto štyriceti rýnsk[ých] Václavovi Adamcovi odprodal a hotové peníze přijal. K tomu sobě svobodné bydlení do svej smrti vyňal, po smrti jeho bude-li Václav Adamec svoju macochu u sebe trpět a spolu srovnávat budú moct, stojí na vůli kupca. Pročeš se nadepsaný
f 897b
grunt Václavovi Adamcovi z těma na něm obci podlužnýma 65 zl mor[avských] verunkovýma penězi (které při posudcích po 3 zl mor[avských] zplácet povinen bude) za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Pavel Svoboda a p[an] Ignatz Košvic. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Václava Adamca

Dnes níže psaného dne a roku stala se dobrovolná a nezastupitedlná smlúva prodeju a kupu mezi Václavem Adamcem starým jakožto prodavačem stranú jednú, pak synem jeho Václavem Adamcem stranú druhú jakožto kupcem na tento následující spůsob:
Za první prodává Václav Adamec grunt svůj vlastní v ničem nezávadný synovi svému Václavovi Adamcovi za summu kupní tři sta a padesát rýnských říšských. Kterúžto summu však on syn neb kupec dřívej povinen složiti nebude, až tenž Bůh všemohoucí jak prodavače Václava Adamca, tak manželku jeho Marynu z toho světa na věčnost by povolal, aniž taky ze summy tej žádných interessův povinen býti nemá, toliko

f 898a
za druhé zavázán bude kupec po smrti prodavače a manželky jeho Maryny předstojící summu těch 350 zlr vyplatiti těmto:
1 sobě na podíl zadrží 50 zlr,
2. Tomášovi Adamcovi 50 zlr,
3. Kateřině za Františka Kuču provdatej 50 zlr,
4. Jozefovi Adamcovi 50 zlr,
5. Janovi Adamcovi 50 zlr,
6. Rozáře Adamcovej 50 zlr,
7. Jurovi Adamcovi též 50 zlr. K tomu
za třetí vymiňuje sobě prodavač z manželkú svú Marynú až do smrti v tom domě bez překážky přebývat mocti, jakož taky pro potřebný dobytek místo a schránu pro outěžky zemské. Naprotiv čemuž
za čtvrté on prodavač Václav Adamec jak dlúho živ bude zavazuje se kupcovi synovi svému na všelikú opravu neb i na nové stavení poloviční náklad vésti a tak dlúho taky všechných poplatků a povinností toho gruntu se týkajících polovicu zbývati, což však na manželku jeho prodavače, kdyby délej živa byla, vstahovati se nemá, poněvadž jí bydlení svobodné bez ouplatku patřiti má. Ostatně
za paté když kupec Václav Adamec summu všechných peněz na sebe přijímá p[e]r 35 zl mor[avských] po 3 zl mor[avských] ročně k splacení, prodavač povoluje a žádá, aby jemu synovi jeho týž grunt ze vším od starodávna majícím právem se
f 898b
za jeho vlastní, volný a dědičný připsal a právně odevzdal.
Při čemž když obojí stránka zcela spokojená byla, kup a prodej tento se zápisem tímto stvrzuje a jemu Václavovi Adamcovi grunt tento za jeho vlastní, volný a dědičný právně odevzdává.
Svědkové toho jsou Tomáš Surý a František Kuča, sousedé strážnicští.
Na zámku Strážnici dne 17ho měsíce ledna roku 1788.