Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vděka

f 196a

Letha 1601 za fojta Ondry Stožka sepsán tento statek, k němuž jsou sirotci 2, jménem Anna, Estera a Zuzanna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže znamenaných věcech toto:
Podsedek ze čtvrtí roli činžovou na Strážnicku i se vším hospodářstvím, zaplacené za 300 zl.
Roubanice u Žerůvky a v Šrancích, krávy, koně, kozy a klisna prodaná Pavlovi Vlkovýmu za 20 zl.
Na podsedku Petra Honzového zaplacených peněz zuostává 100 zl, placení od letha 1601 po 10 zl.
Vinohrad v Beraní hoře z boudou, s presem, káděmi zaplacený za 150 zl.
Vinohrad Chromovský v tejž hoře zaplacený za 50 zl.
Dva kusy vinohradu v Beraní hoře zaplacené za 200 zl.
Vína 12 beček po 25 zl za 300 zl.
Pšenice 36 měř[ic] po 1 ½ zl za 54 zl.
Rži 27 měř[ic] po 40 gr za 36 zl.
Ječmene 8 měř[ic] po 1 zl za 8 zl.
Ovsa 16 měř[ic] po 12 gr za 6 zl 12 gr.
Peněz hotových na tolařích 150 zl.
Též na šestácích a jiné minci 160 zl 15 gr.
f 196b
Dluhův rozličných od lidí porůzno zvyupomínáno 55 zl 9 gr 5 den.
Summa všeho statku 1590 zl 6 gr 5 den.
Dělíc tu sumu na tři díly, dostane se každýmu na díl jeho po 530 zl 2 gr 1 ½ den.

Více mimo ten statek nachází se na nejistých dluzích toto:
Jíra Duchků za obilí 5 zl.
Václav Malík za obilí 5 zl.
Eliáš Prdík z Veliké půjčených 5 zl, dal 4 zl.
Vaněk Záleský za zákupenství 5 zl.
Jíra Krkavec týmž spuosobem 2 zl.
Jan Kloučků za zákupenství 1 zl.
Jan Krejčířuo týmž spuosobem 2 zl.
Jíra Duchků za zákupenství 3 zl.
Matěj Řičiců týmž spuosobem 3 zl.
Jan Náhlý za zákupenství 1 zl.
Jíry Ambry Kožových též 2 zl.
Jan Gybalů za zákupenství 2 zl.
Václav Buček týmž spuosobem 2 zl.
Jakub Draščů za zákupenství 1 zl.
Jan Hanák týmž spuosobem 2 zl.
Manček za zákupenství 1 zl.
Mikuláš Blatnický též 2 zl.

Štěpán Hulů za zákupenství 2 zl.
Kašpar Kašný týmž spuosobem 2 zl.
Summa na nejistých dluzích 48 zl.
f 197a
Ta summa když se zvyupomíná, rozdělena býti má na tři díly.

Zuzanna, mateř těch sirotkuo, přijala na svůj díl toto:
Podsedek za čtvrtí roli činžovou na Strážnicku i se vším hospodářst[vím] za 300 zl.
Vinohrad Chromovský v Beraní hoře zaplacený za 50 zl.
Vína 4 b[ečky] po 25 zl za 100 zl.
Obilí mláceného za 34 zl 24 gr.
Peněz hotových na doplnění dílu jejího jí dodáno 45 zl 8 gr 1 ½ den.
Summa toho 530 zl 2 gr 1 ½ den.
A tak Zuzanna mateř díl svůj zouplna a docela vyzdvihla.

Anně sirotku na díl její zanechává se vinohrad v Beraní hoře zaplacený z boudou, s presem a káděmi za 150 zl. Zuostává se jí dodati na doplacení dílu jejího ještě 380 zl 2 gr 1 ½ den.

Esteře sirotku zanechává se na díl její dva kusy vinohradu zaplacené v Beraní hoře za 200 zl. Zuostává se jí dodati ještě k doplnění dílu jejího 330 zl 2 gr 1 ½ den.
f 197b
Těch obou vinohradův sirotčích užívati má Zuzanna mateř jejich až do zrostu jich a má dávati za užitek z nich pátý vědro vína aneb peníze za ně, po čemkoliv pod horou platiti bude. A ty vinohrady má dobře dělati.
Více těm sirotkom dvěma přibylo na 8 bečkách vína prodaných 40 zl, nebo byly šacovaný po 25 zl a prodaly se po 30 zl.
Summa toho všeho, což se těm dvěma sirotkom na díly jejich dodati má i z výdělkem na víno učiní 750 zl 4 gr 3 den.

Ta summa náleží na těchto níže znamenaných věcech:
Na podsedku Petra Honzového 100 zl, placením od letha 1601 po 10 zl.
Pavel Vlků dáti má za roubanice, za dobytek a klisnu 20 zl, placením od letha 1601 po 10 zl.
Jiřík Krutík v Vizovicích za víno jemu svěřené dáti má 20 zl.
Michal Oravský v Strážnici dlužen za 2 bečky vína po 30 zl – 60 zl.
Jiřík Rivola z Strážnice za 2 b[ečky] vína jemu svěřené po 30 zl – 60 zl.
Tomáš Pěkník dlužen za 3 bečky po 30 zl – 90 zl.

f 198a
Jan Vachů a Jan Krejčířuo dlužni za 1 bečku vína prodanou 30 zl.
Jíra Machů půjčených peněz 5 zl dáti má o posudku 1602.
Pavel Zálešáků za obilí 10 zl.
Summa 400 zl.
Příjem a vydání:
Letaha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Petra Honzového za grunt 6 zl.
Od Jana Zákoníka přijato za užitek z vinohradu samým sirotkom 12 zl. Z toho dáno z dílův sirotčích za 2 vědra vína na dolevky užitého 6 zl 10 gr 2 den.
Anně sirotku dáno na díl její, když měla do teplic jeti, 6 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Petra Honzového za grunt 3 zl.
Od Eliáše Prdíka přijato na dluh 4 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Petra Honzového za grunt 10 zl.
Od Jana Krejčířového a Jana Vachového přijato za víno na dluh 20 zl.
Od Jíry Rivoly přijato ouroku ročního z dluhu za víno povinného ze 60 zl – 3 zl 18 gr.
Od Tomáše Pěkníka též ouroku přijato ze 90 zl ročního 5 zl
12 gr.
Od Mihale ze Strážnice přijato ouroku ročního ze 60 zl –
3 zl 18 gr.
Od Jana Zákoníkového přijato za užitek z vinohradu 4 zl.
f 198b
Letha 1603 za fojta Jana Vachového dáno Anně sirotku na díl její 6 zl.
Esteře sirotku na díl její dáno 2 zl.

Letha 1604 za fojta Jana Vachového z poručení Její Milosti urozené paní, paní Alžběty Slavatové z Chlumu a z Košumberka a na Strážnici, jakožto přední a mocné otcovské paní poručnice, půjčeno [od] těchto sirotků peněz hotových z truhlice Bartošovi, písaři sirotčímu na koupení vinohradu summy 300 zl. Takové peníze těm sirotkom zase pokládati má každého roku při posudcí[ch] po 50 zl i z ourokem vzešlým a obyčejným. A místo
rukojemství podstavil achtel vinohradu zaplaceného v Štamfátích, který koupil od pana Jana Skřičkovského za hotových 400 zl, a to na ten spuosob, aby neměl moci žádné toho vinohradu prodávati, podstavovati ani profrejmarčovati nižádnému, pokud těch 300 zl nezaplatí. Stalo se v pátek den s[vatéh]o Jiří u přítomnosti osob z ouřadu Jana Reskového, Jíra Raka a Jana Zákoníka letha ut s[upr]a.

Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Petra Honzova za grunt 10 zl.

Od Jíry Rivoly přijato ouroku ročního z sumy 60 zl, které za víno dlužen, 3 zl 18 gr.
Od Mihale z Strážnice týmž spuosobem přijato ouroku ročního ze 60 zl – 3 zl 18 gr.
Od Tomáše Pěkníka přijato ouroku ročního ze 90 zl, které za víno dlužen, 5 zl 12 gr.
Týž od něho přijato na dluh jeho 30 zl.
Esteři sirotku dáno na šaty 3 zl.
Od Jana Vachového na dluh za víno přijato 5 zl. Ty peníze jsou půjčeny Pavlovi Vděkovi a má je o posudku příštím letha 1605 oplatiti.
Letha 1606 za fojta Jíry Sovky přijato od Kateřiny Šebestky z Strážnice na dluh od neb[ožtíka] Jíry Rivoly povinný, kterýž ona platiti má, 15 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Kateřiny Šebestky na dluh svrchu psaný 15 zl.
f 199a
Letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Thomáše Pěkníka z Strážnice na dluh svrchu psaný 16 zl.
Od Mandy Čupkové na místě Mikuláše Čupky, někdy manžela jejího, přijato na dluh ut s[upr]a 10 zl.
Od Jana Vděkového jináč Pavla přijato půjčených 5 zl. Ty sou vydány Esteře na šaty na díl její.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jakuba Adamova na místě Petra Honzového za g[runt] 2 zl.
Od Kateřiny Šebestky na dluh přijato 10 zl.
Od Tomáše Pěkníka na dluh za víno 14 zl.
Z statku Mihale Oravského na dluh [za] víno 3 zl.
Esteře dáno na díl její od učení šití a na šatky 5 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka Bartoš písař jsouc povinen těmto sirotkom 300 zl, majíc takové peníze položit, půjčil jich ku potřebě Jeho [Mil]osti Páně, na něž jest pod sekrýtem panským obzvláštní zápis učiněn. A tak těmto sirotkom dluh svůj zaplatil.
Od Jakuba Adamova za grunt přijato 2 zl.
Od Šebestky Bednářky z Strážnice na dluh 10 zl.
Z statku Mihalového z Strážnice na dluh 5 zl. Z toho dáno Esteře na šaty z dílu jejího 5 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jakuba Adamova za grunt 2 zl.
Od Šebest[k]y dluhu přijato ostatních 10 zl.
Od Tomáše Pěkníka na dluh přijato 5 zl.
Od Mihale anebo z statku jeho přijato 5 zl. Ty sou vydány Esteře na díl její, totiž 10 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jakuba Adamova za g[runt] 3 zl.
Od Tomáše Pěkníka na dluh přijato 4 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jakuba Adamova za g[runt] 3 zl.

Od Pavla Mihale aneb z s[tatku] n[ebožtíka] Mihale na dluh přijato 5 zl.
Od Tomáše Pěkníka na dluh přijato 3 zl.
f 199b
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jakuba Adamova za g[runt] 3 zl.
Z statku n[ebožtíka] Mihale přijato dvojích peněz na dluh ut s[upr]a 20 zl. Na těch 20 zl zuostává při právě předměstským 10 zl hotových.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Zálešáka přijato na dluh 2 zl 20 gr.
Od Tomáše Pěkníka přijato na dluh 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jakuba Adamova za g[runt] 3 zl.
Z statku n[ebožtíka] Mihale na dluh přijato 10 zl. Zuostávají při ouřadu předměstským. Jsou z předměstí odvedeny do statku tohoto.
Leta Páně 1615 v outerý před s[vatý]m Bartolomějem Jan Kachník na místě Pavla Vlka položil těch povinných za klisnu a dobytek 20 zl. Ty jsou vydány Esteře z poručení Její Milosti Paní, kteréž Estera sama přijala.
Od Jakuba Adamového přijato za grunt 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Mihale z předměstí strážnického na dluh přijato 10 zl.
Z statku Pavla Zálešáka na dluh za obilí přijato 3 zl.
Od Jana Kachníka za užitek z vinohradu přijato nic.
Od Jíry Huňky přijato za obilí dluhu 5 zl.
Od Tomáše Pěkníka na dluh za víno přijato peněz 4 zl.
NB. Zuzanna, manželka Matěje Morousa, a Matouš Velický vysvědčili s dobrým svědomím, že jest Jíra Machů těch napřed psaných na dluhu položených 5 zl n[ebožtíku] Janovi Vděkovi za živobytí jeho zaplatil a protož se z toho statku snímají.

Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jakuba Adamového přijato za grunt 3 zl.
Z statku Pavla Zálešáka na dluh za obilí přijato 4 zl.
Od Matěje Morúsa za oužitek vinný přijato 4 zl.
Esteře vydáno na díl její 11 zl.
Od předměšťanů strážnicských za víno položených na místě n[ebožtíka] Michala Oravského 10 zl.
Od Pavla Doubka za víno na místě Michala Oravského 2 zl.
Vydáno Esteře na díl její 12 zl.
Leta Páně 1617 přijato z důchodu JM Páně na vyšlou spravedlnost 5 zl 17 gr 1 den.
Více z důchodů přijato na touž spravedlnost 9 zl.
Těch 14 zl 17 gr 1 den vydáno Esteře k veselí svadeb[nímu].
Též Matěj Morús prokázal to, že jest za užitky vinohradní položil Esteře 28 zl.
Více dal Esteře za rok 1617 vína 1 b[ečku] vína, tu přijala Estera.

Od Jíry Ambry Kožených dluhu zákupnýho přijato a Samuelovi dáno 3 zl.
K veselí svatebnímu dáno Esteře obilí, piva a slepic z důchodu JM Páně.
f 200a
Leta napřed psaného 21.Julii přijato od JM Pána peněz hotových 150 zl. Ty sou vydány Esteře na díl její a přijal je Samuel Cibulka, manžel Esteřin, s Jiříkem Cibulkou, otcem svým.
Více našlo se v truhlici sirotčí radějovské v sklípku na zámku 12 zl. Ty sou také vydány Samuelovi Cibulkovi, manželu Esteřinému, na díl její.
Leta svrchu psaného z poručení JM Páně dáno opět peněz 11.Februarii Samuelovi Cibulkovi, muži Esteřiné[mu] 60 zl.
Od Pavla Zoubka z Strážnice za vinohrad přijato peněz 3 zl.
Od Jakuba Adamového za grunt přijato peněz 3 zl.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Zálešáka za dluh ostatních 10 gr.
Od Jana Gybala dluhu povinného, o němž napřed 2 zl.
Od Jana Krejčířového dluhu za víno ostatních peněz položeno 5 zl.
Těch 13 zl 10 gr přijal Samuel Cibulka.

Matěj Morús přiznal se, že jest povine[n] do tohoto statku peněz jemu půjčených 15 zl. Ty jest zaplatil a přijal je Samuel Cibulka, manžel Esteřin, k čemuž se jest přiznal.
Samuel Cibulka, manžel Esteřin, přede všechněmi staršími a před obcí radějovskou ohlásil se na místě manželky své dobrovolně, že Matěje Morousa, otčíma Esteřiného, ze všeho užívání vinohradu a statku kvituje a cožkoli Matěj Morous za oužitky vinohradní podle napřed psaného zapsání a kvitancími prokázání prokázal, že na tom přestává a za takové oužitky nemíní a nechce se na nic více potahovati, ani Matěje zemřelého viniti.
Samuel Cibulka ujal na místě Estery manželky své vinohrady, předně dva kusy v Beraní hoře v summě 200 zl. Jiný vinohrad též v Beraní hoře, kterýž Esteře po Anně sestře zemřelé připadl a Matěj Morous jeho užíval, za 100 zl. Ty jsou Samuelovi odevzdány za volné a svobodné a zaplacené k volnému a svobodnému užívání, a to s boudou, presem a jiným příslušenst[vím] i s káděmi.
Leta Páně 1618 v středu den s[vatéh]o Jakuba přijato z důchodů JM Páně 100 zl. Ty sou vydány Samuelovi Cibulkovi, muži Esteřinému, a dáno jemu místo peněz vína 4 b[ečky] po 25 zl.
NB. Podle bedlivého vyhledání zůstává za JM Pánem 336 zl 11 gr 3 den.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jakuba Adamového za grunt přijato peněz ročních 3 zl.

Leta Páně 1619 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 36 zl 11 gr 3 den. Vydány jsou Samuelovi Cibulkovi po Esteře a dáno jemu místo peněz rži, každá m[ěřice] po 20 gr. 6.Julii 1619.
f 200b
NB. Vyhledalo se s bedlivostí, že jest do tohoto statku na dluh povinný od n[ebožtíka] Mihale za víno vyplaceno z téhož
statku Mihalového 73 zl a tak jest přeplaceno víc než náleželo 13 zl. Kterýchžto 13 zl má zase z statku tohoto do s[tatku] Mihalového oplaceno býti z předměstí strážnického.
Leta Páně 1620 v středu po Hromnicích přijato z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost Esteře náležitou 115 zl. Ty jsou vydány Samuelovi, manželu Esteřinému, dáno jemu místo peněz vína a obilí.
Letha 1624 dne 21.Januarii dáno jest z důchodův JM Páně Samuelovi Cibulkovi na vyšlou spravedlnost 185 zl.