Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Lopašovského

f 255a

K tomu statku jest s[irotků] šestero, Jíra, Brída, Kateřina, Ondra, Jan, Dorota a Anka mateř jejich sedmá.

Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 69 zaplaceného jest 87 zl. Ty jim půjdou, když se s[irotkům] Jíry Slováka 41 zl doplatí, po 5 zl.
Na dvou vinohradech v Dobré hoře zaplaceného jest 63 zl.
Novosad v Dobré hoře zaplacený za 60 zl.
Vína 17 věder prodáno za 44 zl.
Dobytka hovězího 2 kusy po 4 zl za 8 zl.
Svinského dobytka 5 kusů po 15 gr za 2 zl 15 gr.
Summa všeho statku učiní 268 zl 15 gr.

Z toho dluhův zaplatiti se má:
Za grunt letošních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Slováka 5 zl.
Za vinohrady ročních peněz 5 zl.
Davidovi Holomkový[mu] strejci 26 zl.
Janovi Červenkovi zeti jeho 13 zl.
Dluhů ročních po drobno splaceno 7 zl.
Summa všech dluhův 56 zl.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův na rozdíly 212 zl 15 gr. To dělíc na 7 díluo, dostane se každému na díl jeho po 30 zl 10 gr 4 den.
f 255b
Toto jeden každý na díl svůj přijímá:
Jíra sirotek ujal grunt s polouláním a jiným hospodářstvím v sumě 115 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 30 zl 10 gr 4 den a tak zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého summy 89 zl 16 gr 4 den.
Dobytek svinský a kravský přijal v 10 zl.
Summa všeho, což Jíra povinen doplatiti, učiní 99 zl 16 gr 3 den.

Anka, mateř těch sirotkuo[v], přijala novosad při Dobré hoře v summě 160 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 33 zl 23 gr 4 den, zuostává dopláceti sirotkom mimo poražení dílu svého 26 zl 6 gr 4 den, placením od letha 1600 po 3 zl.
Též ona přijala jednu krávu za 4 zl. Summa všeho, což Anka mateř na díl svůj přijala, učiní 30 zl 6 gr 4 den.

Brídě
Kateřině Přijde každému dílu jeho po 30 zl 10 gr 4 den,
Ondrovi což učiní 151 zl 22 gr 6 den.
Janovi

Ta summa nachází se na těchto věcech níže psaných:
Na Jírovi bratru jejich, což mimo poražený díl svůj doplatiti zuostává 99 zl 16 gr 3 den.
Na Anně mateři jejich na vinohradě novosadu v Dobré hoře
25 zl 6 gr 4 den, placením od leta 1600 po 3 zl.
f 256a
Na vinohradě v Dobré hoře zaplaceným Tomáše Farouzi 40 zl. Ty jíti mají od leta 1606 po 4 zl podle ourody.
Též na druhém vinohradě v tejž hoře Jana Šulovského 21 zl, placením od letha 1606 po 4 zl podle ourody.
Summa toho všeho 186 zl 26 gr.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jíry Lopašovského za grunt 4 zl. Ty sou vydány Janovi Červenkovi na dluh jeho.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Anny mateře za vinohrad 3 zl Ty sou vydány Janovi Červenkovi na dluh jeho.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Anny mateře za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány Janovi Červenkovi na dluh.

Martin Sedalů, manžel Brídy nahoře psané, prodal jest díl manželky své, totiž 30 zl 10 gr 4 den, což na ni přišlo, Janovi Šulovskýmu. Po čem na díl její hotových přicházeti bude, sobě vyzdvihovati má. Act[um] u přítomnosti obou stran.

Letha 1602 za fojta Martina Černého Tasovského přijato od Anny mateře 3 zl. Ty sou vydány Janovi Červenkovi ost[atek] dluhu.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Ondry a Jana na místě mateře jejich 3 zl. Ty sou dány dluhu za otce jejich, kterýž se z regimenu našel.
Od Jana Šulovského přijato za vinohrad 2 zl.
Ten vinohrad jest pustý.
f 256b
Anna mateř zemřela a dílu svého po sobě zanechala 30 zl
6 gr 4 den a zaplatila na vinohradě v Dobré hoře 12 zl.
Summa všeho 42 zl 6 gr 4 den.
Ten díl připadl na dítky Jírovy, na Brídu, Ondru, Jana a Dorotu, dítky její vlastní, přijde na každého po 8 zl 13 gr
2 den.

Jan jest od nepřítele zabit a dílu svého i nápadu po mateři zanechal 38 zl 19 gr 6 den. Ten díl připadl na Brídu, Ondru a Dorotu, bratra a sestry jeho, přijde na každého po 12 zl
26 gr 4 den.

Ondra zemřel a dílu po sobě zanechal i s nápadem po mateři a Janovi bratru jeho 51 zl 16 gr 3 den. Ten díl připadl na Brídu a Dorotu sestru jeho, přijde na každého po 25 zl 23 gr
1 ½ den.

Jan Vlčejů, manžel Dorotin, ujmouce po smrti Anny, mateře těchto sirotkův, vinohrad novosad při Dobré hoře, na něm sobě, což jemu nápadu po sirotcích ut s[upr]a zemřelých i po mateři jejich náleželo, porazil. A což Martinovi Sedalovi po Brídě manželce jeho též tu náleželo, to všecko jest jemu z lásky dobrovolně odpustil. A což pak na jiných věcech statku tohoto pozůstávalo, to všecko jest týmuž Martinovi Sedalovi a Janovi Vlčejovýmu, jakožto samým toliko dvěma nápadníkům, aby sobě to vyzdvihovali a upomínali, odvedeno. A tak ten statek již jest na místě postaven a ti nápadníci na tom dobrovolně přestali.

Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Jana Šímy za půl lánu roli 2 zl.