Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 Grunt Jana Maňáskova

f 907a

Letha Páně 1595 v pátek před s[vatý]m Jiřím Jan vejš psaný má grunth svůj po n[ebožtíku] Martinovi Baslovým zuostalej za summu 80 R.
Místo závdanku díl Mandy manželky své na tom gruntě téhož letha [15]95 poráží, totiž 7 R 5 gr, a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 72 R 25 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item obci městské strážnicské předních peněz skoupených
9 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Basle náleží jim po vybrání obci městské strážnicské 62 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Baslova, totiž Janovi a Mikuláši, na posledních penězích náleží jim 1 R 25 gr.
Rukojmě za placení a opravdu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Lukáš Polášek, Jan Ryšánek, Jan Šťukavý, Bartoše syn a Ondra, též syn Bartoše Štikového S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 položil Jan Maňásků za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Ty přijali purgkmistr a starší na obec.
Letha [15]96 položil Jan Maňásek za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno na obec městskou 3 R a ostatek na sirotky zanecháno.
f 907b
Letha 1597 položil Jan Maňásek peněz purgkrechtních za grunth 6 R.
Leta [15]98 za purgkmistra Matyáše Prahenusa položil Jan Maňásek za grunt svůj 6 R na si[rotky] Jana Basla.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Maňásek za grunt svůj na s[irotky] Jana Bastle 6 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan Maňásek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle
6 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Maňásek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 6 R.

Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Jan Maňásek odprodal od gruntu svého z jistým dovolením J.M. urozené paní paní Alžběty Slavatové z Chlumu [a] z Košumberka a na Strážnici čtvrt roli urození paní Dubře Věžníkové z Věžník za summu 30 R. Závdanku jemu hned při odevzdávce vyplnila 20 R a o s[vaté]m Václavě nejprve příštím ještě dodati má 10 R. A druhé čtvrti roli Jan Maňásek při grunthu svým sobě zanechal a má z ní robotovati i činž spravovati jako z jiných rolí

robotních. Paní Dubra Věžníková pak bude povinna z tej čtvrti roli platu peněžitého spravovati 24 gr, a to rozdílně: o s[vaté]m Jiří 12 gr a o s[vaté]m Václavě tolikýž, pokudž ji držeti bude. Kterýžto plat paní Dubra Věžníková spravovati má a nemá z ní žádných robot vykonávati do vuole J.M. Paní aneb Jejich [Mil]ostí pánů poručníků. Odevzdána jí za volnou a svobodnou.
Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek po s[vaté]m Bartholoměji letha ut s[upr]a.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jan Maňásek za g[runt] trojích peněz po 6 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 18 R.
f 908a
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty prodán podsedek bez roli pozuostalý po n[ebožtíku] Janovi Maňáskovi Vojtkovi Kašubkovi za summu 50 R bez závdanku, platiti má počna leta 1608 při Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Augusta, Mikuláš Špaček S.R.S.N.

Letha 1608 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty prodal Vojtěch Kašubka podsedek Filipovi Bartošovýmu z Polomě za summu 50 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Flek, Michal Křižanovský, Vojtěch Kašubka S.R.S.A N.

Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] Filip Bartošů prodal zase týž podsedek svrchu psaný Mikulášovi, Janka Sečkaře synu, za summu 53 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má při Vánocích letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Sečkař otec jeho, Jíra Klimků, Jan Režnej a Pavel Plášků S.R.S.a N.
Letha 1609 i za 1610 letho za purgmistra Bargoloměje Šlechty položil Mikuláš Janka Sečkaře na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 6 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Mikuláš Janka Sečkaře na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Mikuláš Janka Sečkaře na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle
4 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Mikuláš Janka Sečkaře na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle za gr[unt] 4 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Janka Sečkaře položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 4 R.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Janka Sečkaře položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Janka Sečkaře položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 3 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Janka Sečkaře položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Janka Sečkaře položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 4 R.
f 908b
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský položil za ten grunth na místě Kateřiny manželky své peněz ročních 2 R.
Ty přijal Mikuláš Kneyzl.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Boletský položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Boletský položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi, kteréž přijal 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Boletský položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi, kteréž přijal 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský položil za gr[unt] svůj Mikulášovi Kneyzlovi, kteréž přijal
2 R.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský položil za gr[unt] svůj Mikulášovi Kneyzlovi, kteréž přijal
2 R.

Leta Páně 1697 dne 1. Aprilii za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Václav Jiný předstoupil před právo purgmistrovské [a] šetrnú žádost složil, aby gr[unt] ut supra, který on po pádu rebelantském z místa a z gruntu vystavěl, podle pořádku měst[ského] připsán byl. Pročež se nadepsanému Václavovi Jinému ten gr[unt] ut sup[ra]
f 909a
připisuje a púští v tej summě, jak zápis nahoře ukazuje, totiž v 80 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti rozličné Jan Sasín a Jiř[ík] Múčka SRSAN.

Letha Páně 1701 dne 25. Aprilis za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož leta majíce Václav Jiný ten grunt ut supra sobě připsaný odevzdaný, který on z holého místa vystavil a zvelebil, takový grunt pro svou důležitou potřebu odprodal Martinovi Tomanovi, někdy šenkýři rohateckému, za túž summu, jak jej sám měl 80 zlm. Místo závdanku dal jemu za vystavení 30 zlr, činí na moravský počet 25 zlm 21 gr 3 den, ostatní summu platiti bude nápadníkom, kteří se spravedlivě najdú, při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti p[an] Mikuláš Šašek a Kryštof Clauda SRSAN.
f 909b
Letha Páně 1707 dne 8. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních jeho Martin Toman po vypálení města od nepřátel rebel[antů] Uhrů v 1704 roku učinil handl neb frejmark z Bětú, pozůstalú vdovú po neb[ožtíku] Pavlovi Pidlichovi, a pustil jí tento grunt za gr[unt] její v počtu 65 a prohandlujíc pustila jej zeti svému Ondřejovi Baňařovi. Který se jemu v tej summě, jak jej sám kúpil, odevzdává a připisuje, totiž v 80 zlm. A poněvadž Martin Toman od vd[ovy] Pidlišky gr[unt] zouplna zaplacený přijal, tento pak zouplna zaplacený není, pročež těch 54 zlm 8 gr 4 den, co se tuto k doplacení nachází, Martin Toman na sebe k placení přijímá, jak při zápisi gr[untu] v listu 768 obmezeno jest a Ondra Baňař nebude povinen žádnému nic platit. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinností p[an] Jiřík Peldřimovský a Martin Toman S.R.S.N.
f 810a
Letha Páně 1725 dne 4. Septembris za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních jeho majíce dědici po neb[ožtíku] Janovi Pidlichovi, totiž Václav, Catheřina a Maryna, na gruntě Nro 65 jistý díl vyplacených peněz verunkových dle testamentu Alžběty Pidlišky k dědění a takové jsouce jim držitel gruntu ut supra (kterýžto grunt za Nro 65 v letu 1704 vyhandlovaný jest) Ondřej Baňař spláceti, o takovú praetensi jsou se dobrovolně porovnali a jmenovaný Ondra Baňař nadepsaným dědicům, totiž Václavovi Pidlichovi 2 zlr 45 kr dílem oddělati přislíbil a Cateřině 2 zlr a Maryně 2 zlr ve 2 letech zaplatiti se zavázal. A na tom oni všichni přestali a nic více na jmenovaném Ondrovi Baňařovi praetendirovati z peněz domovních se zavázali. Což jsúce dle jich dobrovolné vůle zavřeno, týž Ondra Baňař bude mět grunt ten zouplna zaplacený a ze strany dědicův neb[ožtíka] Jana Pidlicha docela zaplacený a nezávadný. Stalo se u přítomnosti všech stran nadjmenovaných.

f 910b
Letha Páně 1746 dne 10. Decembris za purgmistra pana Ignatze Filip a spoluradních toho času majíce erbové po nebošt[íku] Ondrovi Baňařovi, Václav a Jozef, grunt ten ut supra testamentaliter od otce poručený a ten též spolu užívali, tenkráte však Jozef smrtí z toho světa zešel a tenž svůj podíl bratrovi svému Václavovi dle učiněného poručenství jest odporoučil. Pročež takový grunt se jemu za vlastní, dědičný a nezávadný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení povinností p[an] Pavel Surý a p[an] Pavel Cigánek S.R.S.V.a N. Stalo se anno et die ut supra.

Přípis domu vdovy Magdaleny, pozůstalej po neboštíkovi Václavovi Baňařovi

Leta Páně 1772 dne 10. Junii za purgkmistra pana Carla Večeře a spoluradních jeho majíce Václav Baňař po bratrovi svém Jozefovi grunt ut supra sobě purgrechtně zcela odevzdaný, takový po smrti svej dle oustního pořádku na manželku Magdalenu a syna Franca z prvního manželstva pocházejícího, každému polovicu odporučil. Napotom syn Franc kúpíce sobě v jiném místě grunt celý, tu svú polovicu vdově řečenej Magdaleně za summu šedesáte šest rýnských dobrovolně popustil. Pročež se takový grunt
f 911a
jí vdově Magdaleně in totum připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a splacení jak císař[sko] královských, vrchnostenských a obecních povinností pan Petr Gruner a pan Franc Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se dne a roku ut supra.
NB. Nicméně však polovica toho gruntu ut supra na manželku z dítkama svýma, totiž Dorothú, Jurú, Rozárú a Ančú připadá.

Leta Páně 1772 za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních jeho d[ne] 10. Junii předstoupila na dům radní držitelkyně gruntu ut supra pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Václavovi Baňařovi Magdalena a přednesla, kterak ona nemohouce tenž grunt celý opravovati a povinnosti vybývati, i taky aby se dluhu majícího sprostiti mohla, polovicu zvrchu psaného gruntu, kterú od pastorka svého Franca Baňařa odkúpila, z dobrej vůle svej Pavlovi Surému za summu sedumdesát dva rýnské 30 kr popustila, kdežto společník Pavel Surý povinen bude všechny jak král[ovské], tak vrchnostenské i obecní povinnosti polovičně zbývati a jí vdově napomáhati. Nicméně však vdova hospodář gruntu pozůstane, a proto kdyby po časi on Surý túž svú polovic zase prodati mínil a vdova neb nástupník její tolikž, co by jiný dával, zaplatiti by chtěla, vždy předek míti sobě zanechává. V tom tehdy se řečeného gruntu polovica se Pavlovi Surému za vlastní připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

f 911b
Přípis Václava Sochora

Leta Páně 1779 dne 17. Decem[bris] za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti neb[ožtíka] Magdaleny, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Václavovi Baňařovi, grunt ut supra bez hospodáře pravého, ačkoliv manžel druhý Václav Sochor živ byl, pozůstal, podle toho vyhotoven jsouce právní inventář, když pozůstalé dítky ještě nedospělých let byly, a obzvláštně z ohledu, že skrze Václava Sochora mnohá příprava v domě tom na jeho outraty se vykonala, týž grunt za dvě sta rýnských prošacovaný se jemu Václavovi Sochorovi item na podíl manželský a ostatně proti splátce druhých spoludědicův se přenechal, přitom taky dluh Pavla Surého na tom gruntě vězící p[e]r 72 zlr 30 kr na sebe přejati se dobrovolně uvolil. Ostatně ale poněvadž společní dědici, kteří na guntě tomto co podle právního inventáře k pohledávání měli, skrze řečeného Václava Sochora dokonale se splatili a že tomu tak jest, skrze ně přiznáno bylo. Pročež odevzdává se grunt ten Václavovi Sochorovi za vlastní, volný a dědičný a nebude z něho okrom těch vejž dotčených 72 zlr
30 kr Pavlovi Surému podlužných žádnému jinému nic povinen splatiti.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Svoboda a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N.
f 912a
Přípis Philipa Kajdy

Leta Páně 1780 dne 23. měsíce dubna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Václav Sochor grunt ut supra sobě pořadně odevzdaný, takový s Philipem Kajdú vedle dobrovolného mezi sebú učiněného dojednání za grunt téhož Philipa Kajdy přefrejmačil. A přijmúce grunt sub Nro purgrechtu 62, jak zápis folio 794 versa pagina vysvětluje, grunt tento Nro 77 zase jemu Philipovi Kajdovi docela za vlastní postupuje. Však s tím vzláštním doložením, aby ty na gruntě N 62 vězící verunkové peníze tam odtudt na grunt tento přítomný p[e]r 50 zl mor[avských] přenesené byly, k tomu taky aby od Philip Kajda jemu Václavovi Sochorovi osumdesát rýnských hotových peněz přidal, aby dluh Pavlovi Surému, jak předcházející zápis odvozuje, p[e]r 72 zlr 30 kr upokojiti mohl. K čemuž když on Philip Kajda dobrovolně zvolil a jak peníze verunkové obci mněstskej p[e]r 76 zlm 15 gr a potomkom Jakuba Šejdy 3 zlm
15 gr splacení po 2 zl mor[avských] ročně p[e]r 50 zl mor[avských] na tento grunt přejal, dálejc taky Pavlovi Surému dluh Václava Sochora p[e]r 72 zlr 30 kr vyplatiti, ostatně ale Václavovi Sochorovi k vyplnění těch na přídavek slíbených
80 zlr sedum rýnských třicet krejcarů k rukám odpočítal, týž grunt i s těma přenešenýma verunkovýma penězi ut supra se jemu

Philipovi Kajdovi za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N.