Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Majůvky

f 259a

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového sepsán jest tento statek, ku kterýmuž jest jeden sirotek, Zuzanna.

Našlo se jí spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Achtel vinohradu v Kuní hoře, který jest prodán Martinovi Pechovi komorníku za sumu 150 zl. Závdanku dáti má 20 zl a platiti od leta 1600 po 6 zl podli ourody. Rukojmě (neuvedeno).
Peněz hotových za víno utržených mimo splacení dluhuo do truhlice si[rotčí] vloženo 35 zl.
Summa všeho statku učiní 185 zl.
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Martinka Komorníka závd[anku] za vinohrad 20 zl.
Z toho dáno od spravení statku 1 zl 15 gr.
Na chování sirotka též dáno 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkové[ho] dáno Zuzanně na chování a hojení jí 4 zl.
Z poručení J.M. Paní půjčeno Václavovi Majůvkovi, strejci tohoto sirotka, peněz hotových 30 zl, ty má platiti při každých posudcích po 5 zl hned počna letha 1601. Místo rukojemství podstavil vinohrad svůj v Veselé hoře a k tomu postavil rukojmě Martina Pukova, Jiříka Kušu, Mikuláše Šimonce S.R.S.N.
Letha 1601 a 1602 přijato od Martina Komorníka za vinohrad svrchu psaný 10 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Martina Komorníka 5 zl.
f 259b
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Martina Komorníka za vinohrad 5 zl.
Letha 1605 za fojta Martina Černého z poručení J.M. pánů poručníků vypůjčeno těchto si[rotků] peněz hotových na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří 20 zl. Takové peníze mají zase z důchodů oplaceny bejti, když jich potřebovati budou.
Téhož letha z poručení Jich Mi[l]ostí pánů poručníků vypůjčeno podruhé těchto sirotkův ku potřebě panské 17 zl
3 den, mají se z důchodův oplatiti, když toho potřebovati sirotci budou. Act[um] ut s[upr]a.

Zuzanna sirotek zemřel v maličkosti a spravedlnosti po sobě zanechal summy 177 zl 22 gr 3 den. Ta spravedlnost připadla na Václava Majůvka, Václava Kunovského a Jíru Vřavu z Lideřovic, krevní přáteli jeho. A jakož Václav Majůvka dlužen byl peněz půjčených 30 zl, ty je[mu] nápadníci, že jest sirotka smrti dochoval a jej při sobě majíc opatroval, odpustili. Zuostávalo ještě tej spravedlnosti mimo těch 30 zl summy 147 zl 22 gr
3 den, dělíc je na tři díly, přijde každému po 49 zl 6 gr
3 den a to takto: z peněz dlužných, které za Jeho [Mil]ostí Pánem zuostávají, každému po 12 zl 16 gr 3 den, a z peněz, které Martin Komorník za vinohrad dopláceti zuostává po 4 zl – 36 zl 20 gr.
Letha 1607 za fojta Martina Remšového přijato z důchodův panských, což za Jeho [Mil]ostí Pánem na dluhu vyšlé spravedlnosti zuostávalo 37 zl 22 gr 3 den.
Z toho přijal Václav Majůvka 12 zl 16 gr 3 den, Václav Kunovský 12 zl 16 gr 3 den a Jíra Vřava z Lideřovic 12 zl
16 gr 3 den, nápadníci svrchu psaní.
Od Martina Komorníka za vinohrad v Kuní hoře i zadržalých přijato 15 zl.
Z toho dáno Václavovi Majůvkovi 5 zl, Václavovi Kunovskýmu 5 zl a Jírovi Vřavovi z Lideřovic 5 zl.
f 260a
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Martina Komorníka za vinohrad v Kuní hoře i na zadržalé peníze 20 zl.
Z toho dáno Vácslavovi Majůvkovi 6 zl 20 gr, Vácslavovi Kunovskýmu 6 zl 20 gr a Jírovi Vřavovi do Lideřovic 6 zl
20 gr.