Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Vděkového

f 201a

K tomu statku jest jeden sirotek jménem Kateřina.
Náleží jí spravedlnosti toto:
Na podsedku 8 Jana Pánkového posledních peněz 63 zl, placení po 6 zl až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 117 zl vyplatí.
Půl achtele vinohradu v Husí hoře z boudou, z presem a káděmi zaplacený za 100 zl.
Na podsedku 9 Jakuba Adamova posledních peněz 14 zl, placení po 3 zl až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka 6 zl vyplní.
Vína 15 věder prodáno za hotových 46 zl 15 gr.
Summa statku 223 zl 15 gr.

Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Matoušovi Stehlíkovi za vinohrad ostatní 2 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka za klisnu a půjčených 25 zl.
Mikulášovi Slovákovi za koně 6 zl.
Jírovi Kovářovi dluhu 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Podmanického kováře 2 zl 17 gr.
Zuzanně Vděkové půjčených 15 gr.
Jírovi Poslových dluhu 17 gr.
Johance Gergelce 3 gr.
Na vinobraní a na dolevky vydáno 4 zl 20 gr.
Summa dluhuo 41 zl 27 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 181 zl 15 gr.
f 201b
Kateřině sirotku zanechává se na díl její vinohrad v Husí hoře z búdú, z presem, káděmi zaplacený za 100 zl. Toho vinohradu užívati má Jan Kachník až do zrostu toho sirotka a má jej dobře dělati, sirotka při sobě chovati, opatrovati a na něj šatky jednati.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato za 15 věder vína po 3 zl – 46 zl 15 gr. Z toho dáno písaři a ouřadu od spravení statku z dílu sirotčího 1 zl 24 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka na dluh půjčený 5 zl.
Na dluhy napřed psané vydáno 14 zl 24 gr.
Matoušovi Stehlíčkovi za vinoh[rad] ostatní 2 zl. A tak ten vinohrad zaplacen.
Za Janem Kachníkem zuostává hotových 22 zl 27 gr. Z těch dal Viktorinovi za bečku a půjčených peněz 1 zl 18 gr.
Od přivezení vína od hory a od spuštění jeho do sklepu dáno 17 gr.

Dorota, manželka Jana Kachníka, ležíc na smrtedlné posteli poručila jest jest půl achtele vinohradu v Telecinku podle Ondry Pánkového zaplacený Kateřině sirotku ut s[upr]a, tetě své, v summě 100 zl. Toho vinohradu Jan Kachník podli poručenst[ví] užívati má do zrostu toho sirotka.

Více poručila týž Kateřině ložných šatův toto:
Peřinu za 2 povlakami.
Podušku o jedné povlace.
Peřinu o jedné povlace.
Polštář o jedné povlace.
To přijato na zámek, jakž cedule řezanná ukazuje.
f 202a
Leta Páně 1615 v outerý před s[va]tým Bartolomějem Jan Kachník jsa ještě povinen do tohoto statku za víno jemu prodané peněz 20 zl 15 gr 3 den, ty jest položil a jsou vydány Esteře, dceři n[ebožtíka] Jana Vděka, za dluh, jímž byl Pavel n[ebožtíku] Janovi povinen. A tak Jan žádných peněz do toho statku povinen nezůstává.
Téhož leta a dne ut s[upr]a Její [Mil]ost Paní, paní Maří Magdalena Žerotínská z Kunovic ráčila poručiti, aby Jan Kachník za ten vinohrad v Husí hoře počna z nejprvnějšího
užitku tomu sirotku každého roku platil a peníze pokládal a Jan se uvolil roč[ně] pokládati počna hned leta tohoto 1615 po 3 zl.
Téhož leta svrchu psaného přijato od Jana Kachníka za užitek 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Kachníka přijato za užívání vinohradu 3 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana Kachníka přijato za užívání vinohradu 3 zl.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového od Jana Kachníka přijato za užívání vinohradu 3 zl.
Vydáno Kateřině 6.Febr[arii] 1620 na Nové Dvory peněz 3 zl. Jsou jí poslané po děvečce Lomnicské.
Letha 1624 za fojta Urbana Ambrových ouřad radějovský na místě Jana Kachníka položili za užívání vinoh[radu] za rok 1624 3 zl. Ty 3 zl vydané jsou Kateřině sirotku.
Více jest vydáno týž Kateřině z vyšlé spravedlnosti, kteráž za Jeho Milost Pánem na dluhu zůstávala, totiž 9 zl.