Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Grunt Jakuba Noska sklenáře

f 234a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 137 nadepsaný Jakub Nosek má grunth svůj od Abrahama Benešova syna za summu 50 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 38 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 6 zl dopláceti zuostává 12 zl. Ta summa náleží Abrahamovi Benešovi Židu. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Izák Polák, Majer kněz S R S A N R.
Letha 1595 položil Jakub Nosek za grunth svůj peněz purgkrechtních Benešovi Židu 6 zl.
Letha 96 položil Jakub Nosek za grunth Benešovi Židu 6 zl. A tak má grunth svůj zaplacenej.

Letha 97 Jakub Nosek prodal obci městské na gruntě svém peněz purgkrechtních 75 zl, ty pokládati má od letha 97 po 5 zl.
Téhož letha položil obci 5 zl.
Rukojmě Izák Polák, Bolf Šilhavého syn, Šmul Danielů syn S.R.S.N.
f 234b
Letha 1598 položil Jakub Nosek Žid za grunt obci městské peněz skoupených 5 zl. Actum za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jakub Nosek Žid za grunt obci městské peněz skoupených 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského položil Jakub Nosek za grunt obci městské peněz koupených 2 zl 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jakub Nosek za grunt obci městské 3 zl.
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Jakub Nosek za grunt obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Aron krejčí, zeť n(ebožtíka) Noska, za g(runt) obci městské 2 zl 15 gr.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Aron krejčí, zeť n(ebožtíka) Noska, za g(runt) obci městské 1 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Aron krejčí položil za grunt svůj obci městské 1 zl.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského našlo se to, že podsedek jest nebo místo pusté prodáno jest leta 1614 Tomášovi Křenovskému za summu 33 zl bez závdanku. A poněvadž na tom gruntě náleželo obci městské 47 zl, z toho purgkmistr a rada upustili a škodovati se uvolili 4 zl a Aron má doplatiti 10 zl, platiti má Tomáš po 2 zl a Aron po 1 zl počna leta 1617. Rukojmě za Tomáše Gabriel Koblížek a Jan Liptálský a za Arona Žida Izák Šilhavý a Samuel Bzenecský.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Tomáš Křenovský prodal podsedek svůj Izákovi synu mečířovému Židu za summu 70 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 37 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj(mě) Zachariáš Mejtný a Lazar syn Jelenů S R S N.
Leta svrchu psaného Izák položil za grunt peněz prvních obci městské 2 zl.
f 235a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Izák syn mečířů položil za gr(unt) obci městské 2 zl.

Pustý

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho ten grunt napřed psaný poněvadž od letha 1621 pustý zůstával a žádný z nápadníků se jeho neujímal, tehdy s povolením Jeho (Milo)sti vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, hraběte na Strážnici, poněvadž obci strážnicské na gruntě ut s(upr)a peníze nějaké k dobírání náležely, prodali jsou jej Davidovi sklenáři Židu za tou summu, což obci náleželo, totiž 39 zl bez závdanku, placení když se jiní požárové po třech letech vyjití platiti počnou, každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Abraham krejčí, Izák Perlhefter S.R.S.a N.

Leta Páně 1655 dne 17.Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s(polu)r(adních) tento grunt vyhoříc podobně jako jiným Davidovi sklenáři upouští se polovic, totižto 19 zl 15 gr.

Letha Páně 1663 dne 20.Feb(ruarii) za purgmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních podstoupil týž grunt David sklenář zeti svému Markovi masařovi, který sobě ceru téhož Davida sklenáře pojal a jest povinný týž plat, totiž 19 zlm 15 gr, verunky má klásti při každých posudcích počnouc 1664 po 2 zlm. (Rukojmě) Michal Victorů, David Polák S.R.S.N.
Letha Páně 1663 položil 1 zlm.

Pusté