Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Gr[unt] Jurky Eliášového

f 949a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 151 nadepsaý Jan(!) drží grunth svůj, kterejž od Mikuláše Pražáka za summu 1 R hotovejch koupenej.
A tak již jej zouplna a docela zaplacený má.

Letha 1605 za fojta Jana Drabíka Jan Mrouhal prodal podsedek ut s[upr]a Urbanovi Holešovskýmu za summu 50 R. Závdanku je[mu] dal 7 R a platiti má od letha 1605 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Jurků, Matouš Viťas, Bartoš Jičínský S.R.S.N.
Pustý místo

Ušel z něho Urban Holešovský a správa se dává, že v Holešově zemřel.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Zuanna Mrouhalka, kterejž tento podsedek ut s[upr] po Janovi Mrouhalovi manželu jejím, připadl, prodala jej Petrovi Kostkovi za summu hotových 4 R.
A tak týž Petr Kostka ten podsedek zouplna a docela zaplacenej má a za něj nic dlužen není.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Petr Kostka ut s[upr]a prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Kociánovi za
30 R. Závdanku jemu dal 6 R.
Týž Martin Kocián zase ten podsedek prodal Pavlovi Mrouhalovi za tu summu svrchu psanou 30 R. Závdanku jemu dal Pavel Mrouhal 6 R, ostatek platiti má od letha 1612 po 2 R.
f 919b
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravení a povinnosti J.M. Páně Jíra Kozáček, Pavel Peklo, Václav Knápek a Martin Mladíček S.R.S.N.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Mrouhal za grunt Petrovi Kostkovi 2 R.
Leta 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Mrouhal za grunt Petrovi Kostkovi 2 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Pavel Mrouhal položil za g[runt] Petrovi Kostkovi 2 R.
A jakož náleželo ještě na tomto gruntě 18 R Petrovi Kostkovi, takové peníze jest prodal Pavlovi Mrouhalovi za hotových 4 R 6 gr.
A tak Pavel Mrouhal má grunt zaplacený.

Letha 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Mrouhal prodal podsedek svůj Janovi Ratibořskému za 16 R 15 gr peněz hotových.
Týž Jan Ratiborský prodal ten podsedek zase Václavovi Motykovi Brodskému za summu peněz hotových 16 R 15 gr. Odevzdal mu za volný a svobodný, za zaplacený.
Rukojmě Martin Mikulec, Absolon Krejčí S.R.S.N.

Pustý

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho prodali purgkmistr a páni grunt ut s[upr]a, který od mnoha leth požárem zůstával, aby již dále pustý nebyl, Janovi Zahálcovi za summu 30 R bez závdanku, placením každoročně při posudcích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za vystavení, placení gruntu i povinností všech jak JHM i obecní Štěpán Kutějků a Pavel Bohunský SRSaN.

Pusté
f 920a
Letha Páně 1687 dne 26. Augusti za purgkmistrovství pana Václava Žarůška a spoluradních jeho puštěn jest ten požár, holé místo od mnoha let tak ležící, jak napřed zápis zní, který od předkův za summu 30 zlm prodán byl. Vidouce pak toho nemožnost polovic se pasíruje a tolikéž 15 zl mor[avských] po vystavení a zvelebení gruntu Janovi Pryglovi, kteréžto peníze po vystavení gruntu obci placením ročně po 1 zl mor[avských] zapravovati povinen bude.
Za kteréhož vystavení R.S.R.S.N. Jiřík Bohunský a Jan Jurásek dne a leta ut supra. A tak jemu za volný a svobodný odevzdán.

Letha Páně 1696 dne 27. Martii za purgmistra p[an]a Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho majíce ten grunt ut supra Jan Prygl sobě odevzdaný, kterýž z místa, jakž napřed zápis ukazuje, vystavěl, takový nemohouce dálejíc povinností příslušejících zbejvati, odprodal Janovi Lublinskýmu za summu 40 zlm. Poněvadž vystavený jest, závdanku jemu dal při odevzdávce 10 zlm, které toliko za vystavení jemu patřejí a mimo tej summy žádnej praetensi na tom gr[untě] míti nebude ani potomci jeho, ostatní pak summu 29 zlm 21 gr 3 den platiti povinen bude k obci města Stráž[nice] ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu g[runtu] a povinnosti z něho Franc Čejka a Ondřej Čech SRSVN. Stalo se dne a letha ut supra.
f 920b
Letha 1698 dne 30. Aprilis za purg[mistra] pana Jana Gatteho a spoluradních jeho tak jakž Jan Lublinský z téhož gr[untu] preč odešel, aby na rujinu nepřišel, puštěn jest Jiříkovi Sasínovi z vůle p[ana] důchodního v summě toliko

20 zlm a 20 zlm se mu upúští a za zaplacené vypisují pro příčinu, že kontributi, kterú on Liblinský zaseděl, totiž
12 zlr 59 kr na sebe jest platiti přijal, které také zaplatiti povinen bude, ostatní platit má k obci městské po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu gr[untu] a placení p[an] Jan Čejka a Pavel Hořák SRSVN.
Letha 1699 dne 18. Maii za purgmistra za pana Johanesa Dašického Jakub Sasín položil za grunt ut sup[ra] 2 zlm, za které jsouce v tak pilnej potřebě na zaplacení dluhu panu faráři stráž[nickému], co on na vejplatu roli obecní zapůjčil, vypisuje se jemu 3 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého.
f 921a
NB. Omylem se stalo, že 3 zlm, které Jakub Sasín dal, pod tento grunt se vypsaly, pročež budú patřiti na grunt sub Nro. 76 fol 895 a v tomto zápisu nic neplatí.

Přípis Jozefa Kajdy

Leta Páně 1747 dne 2. měsíce Octobris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jozef Kajda od Jakuba Sasína předepsaný dům v Starém městě mezi Václavem Baňařem z jednej, z druhej strany na rohu od Skalickej brány ležící za summu hotových peněz třiceti sedum rejnsk[ých]. Pročež se jemu kupujícímu takový dům za vlastní a dědičný se vším k němu přináležejícím právem tuto připisuje a odevzdává.
f 921b
Přípis domu Jozefa Gajdy

Leta Páně 1786 dne 3ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času zdědil vejš jmenovaný Jozef Kajda po svém neb[ožtíku] otci Jozefovi Kajdovi grunt ut supra na rohu od Skalickej brány stojící spolu i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 20 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení. Kdežto však ostatních spoludědičů z domu toho splatiti povinen byl a taky skutečně splatil. Pročež se jemu Kozefovi Kajdovi za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Dvořák a p[an] František Králík S.R.S.V.a N.

Přípis domu Jozefa Kajdy, syna pozůstalého po vejš jmenov[aném] Jozefovi Kajdovi

Leta Páně 1787 dne 22. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jozef Kajda grunt ut supra po otci svém Jozefovi Kajdovi připsaný a

dědičně odevzdaný, takový dle testamentu de d[ato] 24ho Februarii publ. 8ho Martii [1]787 odporučil na syna svého Jozefa Kajdu s tím nařízením, aby manželka odvovělá respective matka tohož Jozefa grunt ten až do dospělosti jeho opatrovala, taky v něm tak dlúho hospodářem byla a v něm by-
f 922a
dlela, přitom všechny povinnosti jakékoliv by jmenované býti mohly vybývala, ano i v příhodě neštěstí ohně neb jinej skáze, od čehož Bůh uchovej, a slovem jakžkoli by v skázu přišel, zase svým nákladem vystavěla a vždy v dobrém stavě zachovala. Co se ale těch na tom domě bratrovi neboštíka Jozefa Kajdy, totiž Pavlovi Kajdovi zjistěných 40 zlr a respective spolu za vystavení chalúpky následovně s přiražením všech outrat jemu podlužných 120 zlr, dokavad by se on Pavel Kajda s držitelem gruntu snášeti mohl, má v tej vystavenej světničce bytem pozůstati, jinak ale kdyby se v dobroti snášeti nechtěl, navrátíce jemu těch 120 zlr pryč z domu se vystěhovati a sproštěn toho místa býti. S tím tehdy grunt ten spolu i s těma na něm p[e]r 20 zl mor[avských] vězícíma verunkovýma penězi obci městskej podlužnýma k splacení po 2 zl mor[avských] ročně se týž grunt na vejš psaného Jozefa Kajdu za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgkrechtního nyní připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan Jozef Horný a p[an] Jozef Blažek S.R.S.V.a N.