Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Grunt Pavla Honka

f 33a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch červenejch purgkrechtních v listu 49 nadepsaný Pavel koupil podsedek svůj od ouřadu předměstského za summu 32 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]91 vyplnil 8 R a tak ještě od letha [15]92 dopláceti zůstává při Vánocích 24 R. Na to jest do letha [15]94 zadržel 10 R.
Ta summa všecka náleží obci předměstskej.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských Václav Trubač a Jan Peštrnák S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Pavel Honek za podsedek svůj obci 1 R.
Jest požár, pustý zůstává.
Letha [15]96 položil Pavel Honků za grunt obci p[řed]městské 1 R.
Leta 1598 položil Pavel Honků za grunt svůj obci předměstskej dvojích peněz 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
f 33b
Letha 1598 Anna, manželka pozuostalá po n[ebožtíku] Pavlovi Honkovi, ujala podsedek napřed psanej v summě 32 R, z toho sobě srazila dílu svého, co sráží, tu při statku Pavla Honka napsáno stojí, platiti má od letha 1599 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Jaroslavský, Janek Lipovský SRSN.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jíra Klimků na místě Anny Honkové, muž její, za grunt svůj obci předměstské 2 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] Jíra Klimků za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Klimků obci předměstské za grunt 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Klimků za g[runt] obci předměst[ské] 2 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Klimků za g[runt] obci předměstské 1 R 15 gtr.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra Klimků prodal podsedek Pavlovi Peksovi za summu 19 R bez závdanku, platiti má od téhož letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Daněk Uhlířů a Václav Zelinka S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Obci předměstské předních peněz 11 R 15 gr.
Jírovi Klimkovému 7 R 15 gr.
Téhož letha ut s[upr]a položil Pavel Peksa za gr[unt] obci předměstské 1 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Peksa obci předměstské 1 R.
f 34a
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Pavel Peksa prodal podsedek svůj Jírovi Příhodovi za summu 18 R bez závdanku, platiti má od letha ut sup[ra] po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti panské i obecní Jíra Mořkovský a Mathouš Bzenecký S.R.S.a N.
Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Jíra Příhoda za g[runt] obci předměstské 1 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Příhoda za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Příhoda za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Příhoda za g[runt] obci předměstské 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra Příhoda položil za g[runt] obci předměstské 1 R.
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Příhoda položil za gr[unt] obci předměstské 1 R.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Příhoda prodal ten grunt svůj Jiříkovi Slaničkovi za 35 R. Závdanku dal jemu Jiřík 10 R, platiti jej má po 2 R. Jest jemu odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Vsetínský a Jiřík Morkovský SRSN.
Leta Páně 1617 svrchu psaného Jiřík Slanička položil za gr[unt] 2 R.
Z toho dáno na obec předměstskou 1 R.
A Jíra Příhoda vydělaných přijal 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Slanička položil za grunt 2 R.
Z toho dáno na obec předměstskou 1 R.
A Jírovi Příhodovi vydělaných 1 R.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut s[upr]a požár s povolením Jeno [Mil]osti vysoce urozeného p[ána] p[ana] Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Havlovi Mořickému za summu 40 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jíra Lipnický, Andris Onderků SRSN.
f 34b
Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Havel Mořický položil na obec městskú předních peněz 15 gr.

Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních prodán jest tento grunt pustý Petrovi Kubicovi za summu 30 zlm bez závdanku, placením po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a všelijaké povinnosti Jiřík Křepka a Ondra Skácel S.R.S.a N.

[Pustý]

Leta Páně 1738 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] Antonína Duraya majíce grunt ut supra Jan Zajíček z holého a od mnoha leth pustého místa vystavený a nemajíce ho až posavad připsaný, učinil smlúvu s Pavlem Ježkem následující: jakož Pavel Ježek měl grunt v Novej ulici od vdovy Bartoškovej a z posledního manželstva Mlčkovej ukúpený měl, takový v Novej ulici dům profrejmarčil tenž Pavel Ježek Janovi Zajíčkovi za tento grunt ut supra. Podle toho již jmenovaný Jan Zajíček popustil a odvedl grunt tento jemu Pavlovi Ježkovi za grunt ten v Novej ulici a k tomu ještě jemu Pavlovi Ježkovi přidal dvaceti pět rýnských hotových peněz. Podle čehož když se tak obě strany
f 35a
dobrovolně smluvily a snesly, nyní se tento grunt připisuje a odevzdává častěj psanému Pavlovi Ježkovi za vlastní a dědičný, s placením summy verunkovej, která ještě na tom gruntě v dluhu se vynachází, 40 zlm obci městskej při posudcích ročně po
2 zlm. Stalo se u přítomnosti obnúch stran d[ne] a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Vencl Košvitz a p[an] Eliáš Gregr S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1745 dne 10. Novembr[is] za purgmistra pana Eliáše Gröger majíce grunt ut supra Pavel Ježek, takový ze své dobrovolné vůle Ignatzimu Procháskovi za summu čtyridceti sedm rejnských, přijmouce prodávající takovú summu [od] kupujícího in optima juris forma jest odprodal. A pročež tento grunt se jemu nadjmenovanému Ignatzimu Procháskovi za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává, s placením summy verunkové ještě na tom gruntě v dluhu se vynacházející 40 zlm obci městské při posudcích ročně po 2 zlm. Act[um] ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Gröger a p[an] Henrich Bartelsmann S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1747 dne 10. Maii za purgkmistrovství pana Ignatze Filipa a druhých pánův spoluradních Martin Mlýnek koupil od Rozálie, ovdovělej po neboštíkovi Ignácovi Procháskovi, před opsaný dům za

f 35b
summu hotových peněz sedumdesáte rejnsk[ých], jakož ona vdova pro svoje neboštíkovi manželovi donesené mnění (za které on tenž dům i s volma a vinohradem koupil) ten dům prodati právo měla. Pročež se předřečenému Martinu Mlýnkovi často pravený dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za vlastní a dědičný tuto připisuje.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu jsou p[an] Ignác Filip a p[an] Heinrich Bartelsman, před opsaný vejrunky (když k splacení přijdou) se spláceti mají.
f 36a
Dle vrchnostenského povolení de d[ato] 6. Junii [1]788
Přípis Matěja Mlýnka

Dnes důle psaného dne a roku stala se dobrovolná smlúva mezi Martinem Mlejnkem jakožto otcem stranou jednou, pak Matějem Mlejnkem jakožto synem stranou druhou v příčině skrze prvního poslednímu odevzdaného domu, a to tímto spůsobem:
Za první odevzdává Martin Mlejnek synovi svému Matějovi Mlejnkovi jeho vlastní dům na Suchém řádku vedle Matouša Šrámka a Martina Fiale stojící, s kterého bratrom svým a sestrám svým splatiti zavázaný bude jedno sto rejnskejch, id est 100 zlr.
Za druhé vymiňuje sobě otec jeho Martin Mlejnek pro sebe a mnaželku svou Marinu v témž domě ve světnici na dvoře až do smrti obouch svobodné bydlení tak sice, že kdyby v témž domě oba až do smrti svej zbýti nemohli, že on pasedáte rejnskejch jim k rukám odčítati zavázaný bude. Jakož taky
za třetí přijímá Matěj Mlejnek na sebe ty na témž domě vězící a obci městskej náležející verunkové peníze p[e]r 40 zl mor[avských] po 2 zlm ročně k splacení. Naprotiv tomu
za čtvrté Martin Mlejnek povoluje a žádá, aby ten dům synovi jeho Matějovi Mlejnkovi za vlastní, volný a dědičný připsaný bejti mohl.
Vše věrně a bezelstně.
Že tomu všemu tak a nejináče jest, nejenom obě stránky neumíce psáti křížky při jménách jejich učinily a dvouch svědků, totiž Jozefa Jermařa a Ignáce Práta za svědků dožádaly.
S tím tehdy se jemu grunt
f 36b
tento za vlastní, volný a dědičný tímto řádem purgrechtním připisuje a odevzdává.
Stalo se dne a roku 7ho Junii [1]788.
Karel Svoboda,
gruntovního ouřadu zastavatel

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 70 fr 7 1/3 kr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 29te April[is] [1]799. Prat.