Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Šmatláně

f 262a

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového sepsán a zinventován tento statek, ku kterémuž jsou sirotci tři, Kateřina, Anna, Maruše a Manda mateř jejich čtvrtá.

Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech jmenovitě toto:
Na gruntě 71 Mikuláše Trojancového zaplacených 23 zl. Ty peníze půjdou po 3 zl, když obec kněždubská a Martin Černý
19 zl vyzdvihnou.
Vinohrad v Veselé hoře Mikuláše Trojancového zaplacených 110 zl, placením od letha 1601 podli ourody po 4 zl.
Na vinohradě v Leskové hoře Martina Kobylky ze Vnorov
24 zl, placením od letha 1600 podli ourody po 4 zl.
Na louce Jana Švirgy u svodnice zaplacenej 15 zl.
Dobytka svinského a jiných svršků podli šacování za 3 zl.
Na gruntě Jíry Šmatláně jest zaplaceného 9 zl 20 gr.
Summa toho všeho statku 184 zl 20 gr.
f 262b
Z toho statku tito se dluhové zaplatiti mají:
Martinovi Černýmu půjčených 7 zl 12 gr.
Dluhu obci kněždubský 1 zl 15 gr.
Dluhů rozličných lidem porůzno zaplaceno 6 zl 3 gr.
Summa 15 zl.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení těch dluhův 167 zl
20 gr.

Manda, matka těch sirotkuo, grunt s vinohradem v Veselé hoře, z dobytkem a jinými svrškami koupila za sumu 136 zl. Z toho sobě porazila dílu svého, což na ni přišlo 42 zl
12 ½ gr a tak mimo sražení dílu svého zuostává sirotkom doplatiti 93 zl 17 ½ gr, placením za vinohrad od leta 1601 podli ourody po 4 zl a potom za grunt po 3 zl, když se jiným doplatí. Rukoj[mě] při gruntě zapsaní.

Kateřině
Anně Náleží každé dílu jejího po 47 zl 12 ½ gr alb.
Maruši

Ta summa těm sirotkům náleží na těchto věcech:
Na Mandě, mateři těch sirotků, co mimo poražení dílu svého dopláceti má 93 zl 17 ½ gr.
Na vinohradě Martina Kobelky ze Vnorov v Leskové hoře
24 zl, placením od leta 1600 po 4 zl.
f 263a
Na gruntě 77 Jíry Šmatláně 9 zl 20 gr, placením po 10 zl, když jiní sirotci svou spravedlnost vyzdvihnou.
Summa toho všeho 127 zl 7 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Švirgy za louku 15 zl. Ty sou vydány na dluhy napřed psané.
Od Martina Kobylky ze Vnorov za vinohrad přijato 4 zl.
Od Jíry Šmatláně za grunt 5 zl.
Z toho dáno písaři od rozdílu, z každého dílu po 4 gr –
12 gr.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z gruntu Jíry Šmatláně 3 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Martina Kobelky ze Vnorov za vinohrad, které položil leta 1601 2 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Martina Kobelky za vinohrad 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Šmatláně za g[runt] jeho ost[atní] 1 zl 20 gr.
Od Martina Kobelky ze Vnorov za vinoh[rad] 4 zl.
Od Mandy Šmatláňky za vinohrad 2 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Mikuláše Trojance za vinoh[rad] 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato z grunthu Mikuláše Trojance prvních peněz 15 gr.
f 263b
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Mikuláše Trojance za grunt 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Mikuláše Trojance za grunt 2 zl. Ty přijal Jan Svoboda na díl Anny manželky své.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a vydáno Janovi Svobodovi na díl Anny manželky jeho lonských peněz, což za ouřadem byly 2 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Mikuláše Trojance za grunt přijato 2 zl. Ty přijal Jan Svoboda na díl Anny manželky své.
Od Jíry Okáníčka na místě Martina Kobelky za vinoh[rad] v Leskové přijato 1 zl. Ten jest vydán Janovi Svobodovi na díl Anny ženy jeho.
Kateřina sirotek zemřela a dílu otcovského nedobraného po sobě zanechala 42 zl 8 ½ gr. Taková spravedlnost připadla na Annu a Maruši, sestry její vlastní, dostane se každý po 21 zl 4 gr 1 den 1 víden[ský].
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 13 zl 21 gr. Ty sou dány obilím Janovi Svobodovi na díl Anny manželky jeho.
Téhož letha svrchu psaného od Mikuláše Trojancového za gr[unt] přijato 2 zl. Ty sou vydány Janovi Svobodovi na díl Anny manželky je[ho].
Od Jíry Okáníčka na místě Martina Kobelky za vinohrad v Leskové hoře přijato, Janovi Svobodovi vydán 1 zl.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka jakož jest Anně, manželce Jana Svobody, náleželo spravedlnosti mimo vyzdvižení napřed spsané 39 zl 10 gr 4 ½ den 1 v, ty jest s vůlí její a vědomím prodal Mikulášovi Trojancovi za hotových 8 zl 20 gr. A tak tu Jan Svoboda nic nemá.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Mikuláše Trojancového přijato za grunt 2 zl. Ty sou dány Maruši na koupení kožicha.
Od Jíra Okáníčka za vinohrad v Leskovci 1 zl. Ten jest také vydán Maruši na díl její.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Mikuláše Trojancového za grunt 2 zl. Ty 2 zl jsou vydané Margetě, když byla ve dvoře raděj[ovském]
Letha 1622 za fojta (neuvedeno) přijato z důchodův JM Páně na vyšlou spravedlnost 14 zl. Ty sou vydané Anně Svobodce a dáno jí za ně 2 měř[ice] pšenice a 1 měř[ici] rži.