Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Řehuše

f 203a

K tomu statku jsou sirotci 3, Kateřina, Zuzanna, Jan a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 13 zaplacených 20 zl.
Achtel vinohradu zaplacený v Kněhnici, který jest prodán Davidovi Holomkovému synu do Veselí za 70 zl, platiti má podle ourody po 6 zl od letha 1608. Rukojmě Jan Pánků a Mikuláš Rabáčků S.R.S.N.
Nivka činžová u panského dvora za 20 zl.
Včely osmery po 15 gr za 4 zl.
Summa statku 114 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Davidovi Pinkusčině synu 13 zl.
Davidovi Holomkovýmu Židu 1 zl 24 gr.
Abrahamovi Danielovému 8 zl.
Summa dluhův 22 zl 24 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 91 zl 6 gr. Dělíc tu sumu na 4 díly, přijde každému po 22 zl 24 gr.

Kateřina mateř přijala na svůj díl požár ve 20 zl, nivku u dvora ve 20 zl a včely 4 po 15 gr za 2 zl. Učiní všeho 42 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 22 zl 24 gr. A tak zuostává sirotkom dopláceti 19 zl 6 gr, placením za podsedek po 2 zl a za nivku též po 2 zl od letha 1607.
f 203b
Kateřina sirotek přijala na svůj díl 4 včely za 2 zl. Zuostává se jí dodati na díl její 20 zl 24 gr.

Zuzanně Každému dílu přišlo
Janovi po 22 zl 24 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Kateřiny za statek ut s[upr]a 9 zl 24 gr.
Z toho dáno Mušlovi Danielové[mu] dluhu 8 zl.
Danielovi Holomkovýmu též 1 zl 24 gr.

David Pinkusčin koupíc vinohrad v Kněhnici těchto sirotkův za 70 zl, srazil sobě na něm dluhu svého 13 zl, kteréž se jemu vypisují. Ostatek má plati[ti], jakž nahoře psáno pod týmž rukojemstvím.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Vítka Hladiše za grunt 2 zl. Přijal je Jan Nožičků na díl Kateřinin.
NB. Zuzanna sirotek jest v kostele připadnuta umřela a dílu po sobě zanechala 22 zl 24 gr. Ta její spravedlnost připadla na Jana a Kateřinu a Kateřinu, mateř její, přijde na každého toho nápadu po 7 zl 18 gr.

Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Vítka Hladiše za grunt 2 zl.
Kateřina mateř srazila sobě toho nápadu po Zuzanně, dceři její zemřelé, což dopláceti zuostávalo 7 zl 18 gr.
Od Mikuláše Rabáčka, manžela Kateřiny mateře, přijato za statek 1 zl. Přijal jej Jan Nožičků na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Vítka Hladiše za g[runt] 2 zl. Přijal je Jan Nožička na díl Kateřiny a odvedl je Janovi švagru svému.
f 204a
Od Jakuba Bukovského přijato lonské za rok 1610 1 ½ zl. Přijal jej Jan Nožička na díl Kateřinin.

Letha 1610 za fojta Matěje Morousa Mikuláš Rabáček, manžel Kateřiny, mateře těchto sirotků, prodal půl nivky Jeho [Mil]osti Pánu ke dvoru radějovskýmu na stavení ovčírně za hotových 14 zl, kteréž jsou jemu z peněz po zběhlých sirotcích přijatých zaplaceny. Odevzdáno Jeho [Mil]osti Pánu za volný a svobodný.

Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana Lejzy za grunt 2 zl. Ty přijal muž Kateřiny mateře.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Lejzy za g[runt] 3 zl. Ty přijal muž Kateřiny mateře.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato [od] Adama Štípskýho za g[runt] 3 zl.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Adama Štípskýho přijato za grunt 3 zl. Ty přijal Mikuláš Rabáček, muž Kateřiny mateře, na díl její.
Na tom vinohradě, který má Jakub Bakovský, což náleží Janovi Nožičkovi na díl Kateřiny, poněvadž sobě při registřích horenských platí a pokládají, při tom se zanechává, aby sobě tam dali vypisovati.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Adama Štípského za grunt přijato 3 zl. Ty přijal Mikuláš Rabáček, muž Kateřiny mateře, na díl její.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Adama Štípského za grunt přijato peněz ročních 3 zl. Ty přijal Mikuláš Rabáček, muž Kateřiny mateře, na díl její.
NB. David Pinkusčin syn má platiti za vinoh[rad] v Kněhnici podle ourody po 6 zl, zadržel a neplatil od letha 1608.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Adama Štípského přijato peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydané Mikulášovi Rabáčkovi, muži Kateřininé[mu].