Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Hrubého

f 174
78 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Hrubého

K tomu statku jsou sirotci 2, Anna, Dorota a Markyta mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 12 Filipa Manového zaplaceném 120 zl, placením od letha 1603 po 4 zl.
Na půl achteli vinohradu v Šumbercích Jana Albrechtového zaplacených 37 zl, placením od letha 1603 podle ourody po
3 zl.
Na Pomykalce Jana Holuše zaplacených 12 zl, placením podle ourody po 2 zl, když nápadníci n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého 24 zl spravedlnosti své přední vyzdvihnou.
Summa všeho statku 169 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového předních peněz za vinohrad 16 zl 7 ½ gr, placením od letha 1603 po 3 zl.
Za statek, krávy, koně, svině, šaty ložné těmž sirotkům Jana Ondry Pračkového 30 zl.
Též těm sirotkům za obilí 1 zl 20 gr.
Summa dluhův 47 zl 27 ½ gr.
Zůstává čistého statku 121 zl 2 ½ gr. To dělíc na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 40 zl 10 gr 5 ½ den.
f 174
Markyta mateř díl svůj na gruntě svém srazila, totiž 40 zl 10 gr 5 ½ den. Zůstává dopláceti 79 zl 19 gr 1 ½ den, placením od letha 1604 po 4 zl.
Anně sirotku náleží dílu jejího i po Dorotě, sestře její zemřelé, 80 zl 21 gr 4 den.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Albrechtového za Šumberk 1 zl 15 gr. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového na dluh za obilí.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Filipa Manového za statek 3 zl. Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Pračkového za v[inohrad] 2 zl. Též těm sirotkům dáno na dluh 1 zl.
Od Jana Albrechtova přijato za vinoh[rad] 1 zl 15 gr.

Anna sirotek zemřela, spravedlnost její všecka připadla na Jíru Hrubého, strejce jejího vlastního. Má ji sobě po letech vyzdvihovati.
Od Václava Myslivcového přijato za vinohrad Šumberk na místě Jana Albrechtova, nebo on jej ukoupil, 2 zl. Ty 2 zl přijal Jíra Hrubý, nápadník svrchu psaný.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového jakož náleželo nápadníkům ut s[upr]a na gruntě Martina Liškového k vyplnění 47 zl 29 gr 1 ½ den, ty jest Martin Lišků od Jíry, nápadníka svrchu psaného, skoupil za hotové 2 zl, kteréž sou po témž Jírovi zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Pána přijaty.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Matěje Křižanovýho na místě Vácslava Myslivcového za Šumbergk 1 zl. Přijala jej Johanka na díl svůj, totiž manželka Jíry Hrubého na nápad ut s[upr]a.
f 175
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Křižanového za Šumberk 1 zl. Ty přijala Johanka, manželka Jíry Hrubého.
NB. Jíra Hrubý, nápadník tohoto sirotka, zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal 58 zl 22 gr. Ta spravedlnost připadla na Johanku manželku jeho a Mikuláše syna jejich, přijde na každýho po 29 zl 11 gr 1 den.
Táž spravedlnost nachází se na těchto věcech:
Na Šumberku Matěje Křižanového 30 zl, placením podli ourody po 2 zl od leta 1613.
Na Pomykalce Martina Vaculíka 28 zl, placením podli ourody od leta 1612 po 1 zl.
Na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlé spravedlnosti 22 gr 2 den.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Vaculíka 1 zl. Přijala jej Johanka na díl svůj.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového přijato od Matěje Křižanového za vinohrad v Šumberku dvojích peněz 2 zl.
Též přijato od Martina Vaculíka za vinohrad 1 zl.
Ty přijala Johanka na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Martina Vaculíka za Pomykalku přijato 1 zl.
Od Matěje Křižanového za vinoh[rad] v Šumbergku přijato 2 zl.
Johance na díl její dáno 3 zl.
Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od Martina Vaculíka přijato za vinohrad v Pomykalce 1 zl.
Od Matěje Křižanového za Šumberg 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Vaculíka za vinohrad v Pomykalce 1 zl.
Od Matěje Křižanového za Šumbergk 1 zl.
Ty 2 zl jsou vydány Johance na díl její.
Leta 1617 za fojta Martina Pavlového od Martina Vaculíka přijato za vinohrad v Pomykalce 1 zl.
Od Matěje Vacule za vinohrad v Šumberce 1 zl.
Ty 2 zl vydány jsou Johance na díl její.

Letha 1624 za fojta Martina Liškového od Matěje Křižanového přijato jest za vinoh[rad] v Šumberku 1 zl. Ten jest vydán Johance ut s[upr]a.
Letha 1625 za fojta Martina Liškového od Matěje Křižanového přijato jest za vinoh[rad] v Šumberku 1 zl. Ten jest vydán Johance nahoře psané.