Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 Grunt Jakuba Krejčího

f 41a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 48 nadepsaný Jakub koupil podsedek svuoj od ouřadu předměstského za summu 30 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]91 vyplnil 12 R a od letha [15]92 až do letha [15]94 zadržel
8 R. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zůstává, totiž 10 R.
Ta summa všecka náleží obci předměstskej.
Rukojmě sou peníze penězům.

Letha [15]94 jakož jest měl Jakub vejš psaný za grunth obci peněz zadržalejch 8 R položiti, i nemajíc takovejch peněz, jest obci předměstské takovejch peněz svejch na tom gruntě
12 R vyplacenejch dobrovolně pustil. A tak obec ten grunth k ruce obecní prodati a hospodářem osaditi mají.
Ten podsedek jest pustý.

Letha [15]96 podsedek prodán od ouřadu předměstskýho, místo pusté bylo, Janovi Pančocháři za summu 6 R, platiti má od letha [15]97 po 1 R.
Rukojmě Václav Trn, Marek Drahotouský S.R.S.N.
f 41b
Leta [15]97 položil Jan Pančochář za podsedek svůj k obci předměst[ské] 1 R.
Leta 1598 položil Jan Pančochář za podsedek svůj obci předměstskej 1 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Punčochář za grunt svůj obci předměstské 1 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Pančochář obci předměstské 1 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkova položil Jan Punčochář za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Punčochář za g[runt] obci předměstské 1 R.
A tak má grunt zouplna zaplacený.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Zuzanna, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Punčocháři, podli rozdílu statku přijala na díl svůj podsedek ut s[upr]a ve
30 R.
A tak jej má zaplacenej, za volnej a svobodnej odevzdán.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten gr[unt] ut s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Andrisovi Onderkovi za 40 R bez závdanku, placením po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jíra Šenovský a Havel Mořický S.R.S.N.

Pusté
f 42a
Přípis domu Pavla Martinka

Letha Páně 1751 dne 31. Decem[bris] za purkmistra pana Godtfrida Mayera a spoluradních toho času jest Anna vdova Zelenková grunt ut supra Pavlovi Martinkovi za summu padesáte rýnsk[ých] i z výminkú svého svobodného bydlení aš do smrti odprodala, pakli by se zrovnati nemohli, tak kupec teho gruntu Anně Zelenkovej za takovú výminku deset rýnsk[ých] složiti povinen bude. Pročež nadjmenovaný grunt se Pavlovi Martinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařských] a městsk[ých] povinností p[an] Jozef Fojt a p[an] Johannes Jiřík Hoffmann. Stalo se dne a roku ut supra.
f 42b
Přípis Matúše Šrámka

Leta Páně [1]765 dne 13. Augusti za burgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel Martinek na radní dům a oznámil, že svého půl domu Matúšovi Šrámkovi za summu 49 zlr odprodal, však prodavač sobě vymiňuje v tomž gruntě svjetničku až do své smrti, kterášto na outratu obouch vystavená býti má, kdyby ale se spolu srovnat nemohli, kupec povinen bude prodavačovi 49 zlr položit. Pročeš se jemu za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a mněst[ských] pan Ignatz Košvitz a pan Joseph Svoboda. stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.
f 43a
Dle povolení vrchnostenského de d[ato] 25ho Julii [1]788
Přípis Jana Šrámka

Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a nezastupitedlný contract mezi Matoušem Šrámkem stranou jednou, pak Janem Šrámkem jeho synem stranou druhou v příčině skrz prvního poslednímu postoupeného domu a zní následovně:
Za první odevzdává Matouš Šrámek synovi svému Janovi Šrámkovi jeho vlastní na Suchém řádku vedle Martina Mlejnka a

Jury Hrachovského pod Nrem 169 stojící dům v summě jedno sto šedesáte rejnskejch, id est 160 zlr, kteroužto summu on následujícícm spůsobem splatiti zavázaný bude, a sice:
sestře jeho Apolonie 30 zlr,
Kateřině podobně 30 zlr,
pak otec Matouš Šrámek v témž domě k svej dispositi zanechává 100 zlr, v summě 160 zlr.
Za druhé vymiňuje pro sebe a manželku jeho Matouš Šrámek do smrti obouch v témž domě od všeho platu a popravování osvobozené bydlení, tak aby on i manželka jeho všecek dobytek, který by oni nevyhnutedlně potřebovali, sobě chovati mohli.
Za třetí přijímá na sebe budoucí gruntu držitel obci městskej patřící a na témž domě vězící verunkové peníze p[e]r 40 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení. Proto taky a
f 43b
za čtvrté Matouš Šrámek povoluje a žádá, aby týž dům jeho synovi Janovi Šrámkovi za vlastní, volný a dědičný připsaný bejti mohl.
Vše věrně a bezelstně.
Že tomu všemu tak a nejináče jest, neumíce obě stránky psáti křížky při jménech jejich učinily a dvouch svědků, však jim beze škody, k společnému podpisu schválně sou dožádaly.
Jenž se stalo v Strážnici dne 8ho Julii 1788.

Jozef Stanislav, + Matouš Šrámek,
dožádaný svědek otec

Ignatz Prat, + Jann Šrámek,
dožádaný svědek syn
Karel Svoboda,
gruntovního ouřadu zastavatel

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 60 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz de sessione 7e Aprilis [1]797. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de s[nn]o [1]795 folio 29 p.v. einverleibten Quittung sind diese 60 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet worden.
De sessione 8e April[is] 1801. Prat.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 248 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 28e Januarii 1802. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 63 einverleibten Quittung sind diese 248 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 22. Octo[bris] [1]803. Prat.

f 44a
Haftet ob diesem Hause 200 fr dem Johann v[on] Paravičini hiesigen dechanten gehörig, welche hier primo loco versicheret werden.
De sess[ione] 9e Maii [1]807. Prat.