Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 Gr[unt] Matouše Vitašova

f 931a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch sirotčích černejch v listu 165 nadepsaný Matouš drží grunth od purgkmistra a starších po n[ebožtíku] Staňkovi Sokolovým zuostalej mimo sražený díl Doroty manželky své, za kterejž ještě od letha [15]94 dopláceti zuostává 88 R 14 gr 1 den.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item za dluhy pozuostalé po n[ebožtíku] Staňkovi Sokolovým 5 R 15 gr.
Item s[irotkům] nebožtíka] Staňka Sokola náleží jim podle rejster nových sirotčích 82 R 29 gr 1 den.
Na to jest položil Matouš vejš psaný 6 R 15 gr. Dáno z nich za dluhy 5 R 15 gr a ostatní 1 R komu jest vydán, v rejstřích sirotčích položeno najdeš.
A tak ještě za rok [15]94 zadrželých těmž sirotkům za tímž Matoušem zuostává 4 R a ostatek od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 5 R platiti má.
Letha [15]94 položil Matouš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních zadržalejch 4 R.
f 931b
Však jestliže se co více mimo těch 82 R 28 gr 1 den napřed psaných najde, povinen bude týž Matouš Vitašů na kostel takové peníze dáti a položiti. I našlo se, že povine[n] na kostel
2 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Tobiáš Eliášů, Daniel Dluhošů, Jan Solgka S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 Matouš napřed psaný položil za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Téhož letha [15]95 položil kostelníkům peněz za grunth 2 R.
Letha [15]96 Matouš napřed psaný položil za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]97 Matouš napřed psaný položil za grunth peněz purgkrechtních 5 T.
Letha [15]98 Matouš Vitašů položil za grunt svůj peněz purgkrechtních sirotkům n[ebožtíka] Staňka Sokolového 5 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matouš Vitašů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového 5 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Matouš Vitašů na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového 5 R.
f 932a
Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Mathouš Vitašů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového
5 R.

Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Matouš Vitašů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového
5 R.
Pusté místo

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad městský prodali podsedek požár vrchu psaný, zůstalý po neb[ožtíku] Mathoušovi Vitašovi, Martinovi Smolkovi za summu 30 R. Závdanku dal 1 R 15 gr, ten jest vydán za dluh neboštíkův, ostatek platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Klimků, Jíra Konečný S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Sokolového mimo to, což se na summě jejich sraziti muselo, poněvadž jsouc po ohni toliko pustý místo škodovalo se na něm, náleží předních peněz 24 R.
Obci městské za neb[ožtíka] Mathouše Vitaše, což za obilí dlužen zůstal, náleží na posledních penězích 4 R 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Martin Smolka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového 2 R.
Leta 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty
položil Martin Smolka za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin Smolka za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového
2 R.

Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Martin Smolka prodal svrchu psaný podsedek Šebestovi Špačkovi za summu 42 R. Závdanku jemu dal 12 R, platiti jej má počna letha 1612 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Kučera, Pavel Pechových S.R.S.N.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Šebesta Špačkových na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolových 2 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Šebesta Špačkových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokola 2 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Šebesta Špačkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokola
2 R.
f 932b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šebesta Špačkův položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolových 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Šebesta Špačků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového 2 R.

Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Šebesta Špačků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šebesta Špačků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového 2 R.

Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka po smrti Šebesty Špačka prodán jest grunt napřed psaný po témž Šebestovi zůstalej Martinovi Hemrichovému za summu 65 R.

Pustý

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho z jistým povolením p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka panství strážnicského, ten grunt nadepsaný požár prodán jest Janovi Stanislavovi za summu 40 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti Jeho [Mil]osti všelijaké i obecní Matěj Vlků a Jan Boletský
S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Stanislavů položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R.
Ty přijala Zuzana, dcera n[ebožtíka] Šebesty Špačky, manželka Pavla Blahúnka.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Stanislavů položil ročních peněz 1 R.
Ten přijala Zuzanna Špačková ut s[upr]a.
Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Jan Stanislavů položil peněz ročních za gr[unt] svůj 1 ½ R.
Ty 1 ½ R přijala Zuzanna Špačková.

Pusté
f 933a
Letha Páně 1712 dne 27. Martii za purgmistra p[ana] Matyse Anderl a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, aby obec strážnická se rozmnožovala a důchody jak panské, tak obecní růstly, na šlušnou žádost puštěn jest k vystavení Jiříkovi Vlčkovi. Který se mu nyní připisuje a odevzdává v summě hlavní, jak předtím 40 zlm, za volný a svobodný, splacením tej summy ročně při posudcích k obci městskej po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Matys Anderl a p[an] Ventzl Korotin S.R.S.V.a N. Polhocení se mu uděluje jako jiným v tej ulici na 3 letha.

Letha Páně 1721 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času vystavíce grunt ut supra Jiřík Vlček a zejdúce prostředkem smrti z toho světa, takový pozůstalá po něm vdova provdajíce se za Jana Matějkového prodala Jakubovi Sasínovi za 8 ½ zlr. Kterýžto se jemu připisuje a odevzdává, placením verunkovej summy 40 zlm ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Šimon Svoboda a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 933b
Přípis Jozefa Kajdy

Leta Páně 1747 dne 2. měsíce Octobris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jozef Kajda od Jakuba Sasína předepsaný dům se vším k němu od starodávna příslušejícím právem za summu hotových peněz třiceti sedum rejnsk[ých]. Pročež se jemu takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává, verunky (když by k placení přišly) se spláceti budou ut supra.
Rukojemníci za dobré opravování gruntu a poslušenství právu jsou pan Jozef Těšký a pan Pavel Cigánek.
Pamět. Tento zápis jakož i předešlý patří předěj ke gruntu N. 78, zde jest omylem vtažený.
Měl pozůstat tam jak již vepsaný byl, podle toho se ten přeškrknutý za platný držeti má.
f 934a
Přípis Jozefa Šebesty sub N. 117

Leta Páně [1]771 dne 17. Junii za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního Maryna, po neb[ožtíku] Janovi Šebestovi pozůstalá vdova, a oznámila, kterak ona ten po svým neb[ožtíku] manželu pozůstalý dům a dle testamentu Jozefovi staršímu synovi odporučený pro svou starost odevzdává, však z toho domu svým bratrům Václavovi a Šimkovi, každému 20 zlr při jejich zrostu zaplatiti povinen jest. Pročeš se jemu za jeho vlastní a volný i s těma na tom domě od starodávna podlužnýma verunky p[e]r
40 zlm při posudcích po 2 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a m[ěstských] povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.
Matka má v tom domě až do smrti bydlet a kdyby se porovnat nemohli, má mnět chalúpku na dvoře vystavenú.