Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka

f 17a

Jest jich štvero, Jan, Kateřina, Pavel a druhý Jan z druhou ženou a Anna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih starejch sirotčích černejch v listu 49 toto:
Item na podsedku z říkou Martinovi Fraňkovi prodanou 44 zl. Na to jest i z závdankem položeno do letha [15]94 13 zl 15 gr a od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 zl dopláceti zuostává 30 zl 15 gr.
Item na vinohradě v Zbavsa hoře 30 zl.
Summa toho což jim učiní 74 zl.
Z toho se dluhuov po ne[božtíku] otci jejich zuostalých zaplatiti má 8 zl 28 ½ gr.
Sejmouce ty dluhy, zuostává čisté[ho] statku 65 zl 2 ½ gr.
Dělíc tu summu na pět dílů, učiní na jeden každý díl po
13 zl 3 ½ gr.
f 17b
Vydání s toho:
Item rybářům strážnicským na jejich dluh s toho závdanku dáno 4 zl 15 gr.
Item Anně mateři těch sirotkuo dáno 15 gr.
A při spisováním prvním toho statku dáno písaři i s tím, což se na tom sedíce utratilo, 15 gr.
A tak ten závdanek od práva rybářského jest zouplna vyzdvižen.

Ta summa těm sirotkuom se takto najíti má:
Item Anna, mateř tychž sirotkuom uajala vinohrad vejš psaný mimo těch 15 gr, které jest na díl svůj přijala a kromě těch 15 gr, které sou od spravování toho statku dány, na doplacení těmto samým sirotkuom štyrem krom sražení dílu svého 16 zl
29 gr 3 ½ den, kterýž má platiti od letha [15]93 při Vánocích podle ourody po 2 zl. Rukojmě za placení a díla téhož vinohradu Daniel Barčáků a Martin Franěk S.R.S.A.N.R. Z toho se ještě za dluhy zaplatiti má 3 zl 12 ½ gr a ostatek, totiž 13 zl 17 gr, ty s[irotkům] náleží.
f 18a
Item též jim náleží na gruntě Martina Fraňka 38 zl 15 gr. Ty jim od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 zl jíti mají.
Pavel s těch sirotkuo ten jest umřel, ta spravedlnost na napřed psané bratry a sestry jeho připadla, příde na jeden každý díl i po tom zemřelém bratru jejich po 17 zl 10 gr
3 ½ den.
A tak jim při právě na hotově do letha [15]94 vyšlých se nic nenachází.

Letha [15]95 přijato od Martina Fraňka za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Ty 4 zl položené sou vydány Janovi sirotku na šaty a od chování v nemoci a od pohřebu na něj naloženo, což všeho podle oučtu činí 4 zl.
Letha 1597 přijato závdanku položeného od Tomka Opavského na místě n[ebožtíka] Martina Fraňka rybáře 2 zl.
Letha 1598 přijato od Tomka Opavského za grunt 2 zl. Actum za plesníka Jíry Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato od Tomka Opavského za grunt 2 zl.
f 18b
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Staně za podsedek a řeku 2 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Staně za grunt a řeku 1 zl.
Letha 1602 za plesníka Eiáše Rybáře přijato od Staně za grunt a řeku 1 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového přijato od Staně za g[runt] a řeku 1 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Staně zadržalých a letoších peněz 4 zl.
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka vyhledalo se, že Jan Faber na místě Anny manželky své zuostává těmto sirotkom peněz zadržalých za vinohrad v Zbavsa hoře 16 zl 29 ½ gr. Uvolil se ten Jan Faber, že takové peníze po 5 zl rok po roku od letha 1608 platiti chce. Rukoj[mě] za to Klimek Kloboučník, Daniel Koníček hrnčíř a Matyáš Hrnčíř S.R.S.N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Jana Fabera za Zbavsa horu 2 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Martin Slováků na místě Jana Fabera za Zbavsa horu 1 zl 15 gr.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky přijato od Martina Slovákova na místě Jana Fabera za Zbavsa horu 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana Slováčka za g[runt] 2 zl.
Kateřina n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka předstoupíc před plesníka [a] rybáře oznámila, že dobrovolně a z lásky pouští všecko svou spravedlnost, což jí po otci jejím a bratřích jejích zemřelých přišlo, Janovi Faberovi a Anně manželce jeho, mateři své, aby ji vyzdvihovala a k ruce své přijímala. A tak ona žádné spravedlnosti tu jmíti nebude.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana Slováčka za grunt 2 zl.
Od Martina Slováka za Zbavsa horu 5 zl.
Týž on položil za rok 1612 lonských 1 zl 15 gr.
Z toho dáno dluhu obci rybářské ostatek 4 zl 13 ½ gr.

f 19a
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a vydáno Janovi Faberovi podle puštění od Kateřiny pastorkyně jeho 4 zl 1 ½ gr.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitoule přijato od Jana Slováčka za grunt a řeku 2 zl. Ty přijal Jan Faber.
Od Martina Slovákového přijato za vinohrad v Bavsa hoře
5 zl. Ty přijal Jan Faber.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule přijato od Pavla Slováčka na místě Jana Slováčka na ty s[irotky] za grunt 2 zl.
Od Martina Slovákového přijato za vinohrad v Zbavsa hoře
5 zl.
Těch 7 zl přijal Jan Faber na místě manželky své.