Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 Grunt Jana Lipovského

f 49a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch černejch purgkrechtních v listu 167 nadepsaný Jan Lipovský koupil podsedek svůj od Jíry Pance za summu 40 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]91 vyplnil 8 R 15 gr a od letha [15]92 až do letha [15]94 zadržel 14 R. A tak ještě mimo ty zadrželé od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zůstává 17 R 15 gr.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item obci předměstskej předních peněz 9 R 15 gr.
Item sirot[kům] Jírovi Hejných 18 R 15 gr.
Item Jírovi Pancovi náleží 3 R 15 gr.
Rukopjmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jíra Curák, Marek Drahotoušskej S.R.S.A.N.R.

Letha [15]94 položil Jan Lipovský za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměst[ské] 3 R 18 gr.
Letha [15]96 položil Jan Lipovský dvojí peníze za grunth obci předměstské 4 R.
f 49b
Letha 1595 položil Jíra Lipovský za grunt peněz 1 R.
J[es]t pohořalý.
Jakož j[es]t Jíra Panců na gruntě napřed psaným spravedlnosti měl vyplacené 3 R 15 gr, takové peníze j[es]t Janovi Lipovskýmu prodal. A tak tu více nic nemá.
Leta [15]97 položil Lipovský za grunt 2 R.
Jest vzato z toho na sirot[ky] n[ebožtíka] Jíry Hejného 1 R 3 gr.
A ostatek obec předměstská posledních peněz vzali 27 gr.
Leta 1598 položil Lipovský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hejného 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Lipovský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hejnýho
2 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Lipovský prodal na svém podsedku pro potřebu svou obci předměstské peněz zaplacených 20 R za hotových 5 R, má klásti od letha 1600 po 1 R a když se sirotkům ut s[upr]a doplatí, povinen bude po 3 R klásti.
Rukojmě Daniel Hyžů, Jíra Klimků S.R.S.A N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Lipovský na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hejného 1 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Lipovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hejného 2 R.
Též položil obci předměstské skoupených peněz za rok 1601, za předního konšela Thobiáše Strejčkového 1 R.

f 50a
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil za g[runt] Jan Lipovský 3 R.
S toho dánop na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hejnýho 2 R a obci předměstské koupených peněz 1 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře ouřad předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po n[ebožtíku] Janovi Lipovským, Mackovi Podrubskému a po nedlúhým čase ten Macek Podrubský prodal jej zas Šimkovi Mužíkovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 R.
Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jakub Vodislavskej a Šimek Sedláček S.R.S.N.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a fojt a starší prodali požár ut s[upr]a Mikulášovi Konečnému za summu 20 R bez závdanku, placením od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Peksa a Macek Libinský S.R.S.A N.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Mikuláš Konečný prodal podsedek svůj Janovi Bendovi za summu 25 R. Na to jest závdanku položil Mikulášovi Konečnýmu 5 R 7 ½ gr, ostatek platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Matouš Kment a Pavel Peksa SRSN.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Benda položil za g[runt] svůj prvních peněz obci předměstské 2 R.
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Benda položil za gr[unt] svůj prvních peněz obci předměstské
2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Benda položil za gr[unt] svůj prvních peněz obci předměst[ské] 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Benda položil za grunt obci předměstské 2 R.

Pusté

Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán jest ten požár ut s[upr]a Jírovi Šenovskému za summu 25 R bez závdanku, placním při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pohanka a Mikuláš Zářecký S.R.S.a N.
f 50b
Letha 1632 za purgmistra Martina Janky Jíra Šenovský položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Jíra Šenovský položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Šenovský položil za gr[unt] obci městské 1 R.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Šenovský položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Všenovský položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Všenovský položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Všenovský položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Všenovský položil k obci městské 2 R.

Pusté

Leta 1656 dne 13. Martii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho prodán jest tento podsedek pustý Janovi Hrušákovi za summu 25 zlm bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti Jiřík Přerovský a Tomáš Skyba S.R.S.a N.

Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina Frantzeka a spoluradních jeho prodán jest tento podsedek na větším díle pustý Janovi Volnýmu za summu 25 zlm bez závdanku, placením po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Petr Janíčků, Martin Ratiborský S.R.Sp a N.

[Pustý]
f 51a
Přípis Jurovi Hrachovskému

Leta Páně [1]771 dne 9. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jura Hrachovský ze svou matkou Annou, po neb[ožtíku] Janovi Hrachovským pozůstalou vdovou, a ohlásil, kterak on po neb[ožtíku] svém otci pozůstalý dům na sebe potahuje v sumě p[e]r 75 zlr, v kterémšto domě matce své až do její smrti svobodné bydlení popustiti a 25 zlr vyplatiti, pak bratrovi Matoušovi 25 zlr se zavazuje. Pročeš se jemu ten dům za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení jak cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] i mněst[ské] povinnosti p[an] Joseph Svoboda a pan] Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra. Peněz verunkových na gruntě tom se vynachází dvaceti pět rýnských po 2 zl mor[avských] ročně.