Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 Grunt Jíry Klimkova

f 943a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 147 nadepsaný Jiřík drží grunth svůj, kterejž jest od Jakuba Pinkusa Žida za summu 25 R koupil.
Na to jest závdanku a peněz purkrechtních témuž Pinkusovi Židovi do letha [15]94 vyplnil 7 R 15 gr a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 2 R dopláceti zuostává 17 R 15 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Pinkusce Židovce předních peněz 6 R 15 gr.
Item nápadníkuom n[ebožtíka] Valenty Šaška 11 R.
Správu dává Pinkuska Židovka, že by n[ebožtík] Valenta Šašek jí těch 11 R za příčinou tou, že jí byl peníze zaseděl pustil. Jestliže to Pinkuska Židovka ukáže, má toho vzíti.
A což s[irotkům] Kubicovým na tom gruntě náleželo, to jest všeckno, jakž zápis toho v rejstřích starých s[irotčích] o jedné desce v listu 118 to ukazuje, položeno najdeš. A tak oni tu nic víc nemají.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských Pavel Hachů, Mikuláš Klimků S.R.S.A.N.
f 943b
Letha [15]94 učinil přípově[ď] Jan Skřička na spravedlnost Martina Šaška pro 2 R 39 gr, které jemu na zákup díla vinohradního půjčil.
Téhož letha [15]94 učinil Jakub Bernhart na spravedlnost Martina Šaška přípověď pro 2 R, které jemu půjčil.
Téhož letha Pavel Linjeplot učinil přípověď na spravedlnost Martina Šaška pro 1 R 15 gr, které jemu na dílo vinohradní půjčil.
Letha [15]95 Jíra Klimků položil za podsedek Pinkusce Židovce purgkrechtních peněz 2 R.

Letha [15]96 Jíra Klimků prodal grunt svůj Mikulášovi Blanařovi za summu 30 R. Závdanku Mikoláš Blanař položil Jírovi Klimkovi 4 R a ostatek platiti má od letha 1596 při Vánocích po 3 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Blanař za grunth 3 R.
Sou dány Pinkusce Židvoce.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Štěpán Šusů, Matěj Němčickej S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Mikoláš Blanař za podsedek 9 R.
Z toho dáno Pinkusce Židovce na dluh peněz 1 ½ R.
Mackovi Šaškovi dáno 5 ½ R.
Jírovi Klimkovi dáno 1 ½ R.
Leta 1598 položil Mikuoláš Blanař za grunt svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský podli přípovědi ut s[upr]a.

Jakož Jírovi Klimkovi na tom gruntě náleželo 11 ½ R, ty j[es]t prodal Mikuolášovi Blanařovi bratru svý[mu] za hotových 3 R 7 ½ gr . A tak týž Jíra na tom gruntě již více nic nemá. Stalo se u přítomnosti obou stran. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Mikuláš Blanař za grunt svůj nápadníkům Valenty Šaška 2 R.
A jakož Janovi Šaškovi náleželo na tomto podsedku summy 1 R 15 gr, takové peníze prodal Mikulášovi Blanařovi za hotové
20 gr. A tak tu nic nemá. A Mikuláš Blanař má svůj podsedek zouplna a docela zaplacený.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského tento podsedek svrchu psaný poručen jest kšaftem od n[ebožtíka] Mikuláše Blanaříka Jírovi bratru jeho v summě 14 R, z něhož povinen jest strejcom neboštíkovým každému po 3 R, totiž 6 R, vyplniti, placením každého roku při Vánocích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení (neuvedeno).
Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jíra Blanařík položil za grunt 2 R.
Vydány sou Jakubovi a Janovi strejcům jeho podli kšaftu.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Blanařík za grunt 1 R.
Vydány sou Jakubovi a Janovi strejcům jeho způsobem ut s[upr]a.
Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty Jíra Blanařík položil za grunt 1 R 15 gr.
Vydány jsou Jakubovi strejci jeho.
944b
Leta 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Blanařík za grunth Mojžíšovi Židu, to má jinde vypsáno býti
2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Jíra Blanařík položil za grunth svůj Jakubovi strejci jeho ostatních 1 R
15 gr.
Zaplacenej.

Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty týž purgkmistr a spoluradní prodali ten grunt po n[ebožtíku] Jírovi Blanaříkovi zůstalý Martinovi Žákovskému za summu 40 R. Závdanku dal 2 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Kučera a Šebesta Špaček SRSaN.
Ta summa všecka náleží Lidě, vdově zůstalé po n[ebožtíku] Jírovi Blanaříkovi.
Letha ut s[upr]a Martin Žákovský položil za grunt Lidě, zůstalé vdově po n[ebožtíku] Jírovi Banaříkovi 2 R.

Pustý

Přípis Cyrila Sasíny

Leta Páně [1]771 dne 23. Martii za burmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Cyril Sasína spolu ze svým bratrem Antonínem a ohlásili, kterak oni ten v Starém městě vedle Matěje Glogovskýho ležící dům po svým neboščíku otci Pavlovi Sasínovi nápadně v summě za 100 zlr na sebe potahují a druhým svým bratrům Tomášovi a Pavlovi jednomu každému 25 zlr s toho domu
f 945a
vyplat[it] chtějí. Poněvač ale oni dva bratři k tomu své povolení dali a ten dům hospodáře míti musí, pročeš se jemu Cyrilovi na jeho slušnou žádost s tou vejminkou za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává, aby jeho bratr Anton polovicu, a to sice od stavení vdovy Šebezstky svobodně užíval, však povinnosti jak vrchnostenské, tak městské rovným dílem každý polovic platiti a ten grundt opravovati povini budou.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] kr[álovských], vr[chnostenských] a měst[ských] povinností p[an] Johann Gruner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.