Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Horáčka

f 268a

K tomu statku jest sirotek 1 Jan a Manda mateř jeho druhá.

Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 78 zaplaceného 445 zl.
Dva achtele vinohradu v hoře Veselé za 310 zl.
Novosad v Leskové hoře za 30 zl.
Zahrada Hasačka obsetá rží a žitem za 40 zl.
Zahrada Zigmundka obsetá ječmenem za 80 zl.
Jatka prodaná Jírovi Košíkovi za 40 zl.
Na vinohradě Jana Lečky ze Vnorov 51 zl, placením od letha 1601 po 3 zl.
Dluhu na panu Čačkovi za maso 61 zl.
Mathouš Dvořák v Šumicích dlužen za 1 b[ečku] vína 30 zl.
Na vinohradě Jana Majůvky v Dobré hoře 87 zl, placením od letha 1601 po 5 zl.
Vína mladého 1 b[ečka] za 36 zl.
Zahrada za rathouzem a u včelína za 100 zl.
Summa všeho statku 1310 zl.
Z toho se dluhův zaplatiti má:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového za vinohrad v Veselé hoře dopláceti 38 zl, placením od letha 1602 podle ourody po 8 zl.
f 268b
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky do Lipova 15 zl, placením od letha 1602 podle ourody po 10 zl.
Summa dluhův 53 zl.
Zuostává čistého statku k rozdělení 1257 zl, to dělíc na 2 díly, přijde každému po 628 zl 15 gr.

Manda, mateř sirotka výš psaného, toto na díl svůj přijala:
Grunt s nivou, se 4 koňmi, se 2 hříbaty, s 1 vozem a jiným nářadím hospodářským, s dobytkem hovězím, svinským i ovcemi,
s šaty ložnými i s jatkou, s zahradou Švrlkou, s zahradou Hasačkou, s roubanicí při struze a Šťukovcem, s zahradou za Remšový[m], s vinohradem v Leskové hoře a se vším osetím v summě 485 zl.
Novosad v Leskové hoře za 30 zl.
Zahradu Zigmundku za 80 zl.
Vína mladého 1 b[ečka] za 36 zl.
Dluhů na panu Čačkovi za maso 61 zl.
Summa což ona na díl svůj přijímá 692 zl.
f 269a
Zuostává dopláceti 63 zl 15 gr, placením od letha 1602 po 14 zl.

Janovi sirotku zanechává se na díl jeho:
Dva achtele vinohradu v Veselé hoře s boudou [a] presem za
310 zl.
Zahrada za rathouzem a zahrada u včelína za 100 zl.
Summa toho 410 zl.
Zůstává se jemu ještě dodati na doplnění dílu jeho 218 zl 15 gr.

Těch obou vinohradů Manda mateř má do zrostu sirotka užívati a je dobře dělati a z užitku, což ještě za vinohrady dlužno, doplatiti a když k letům svým přijde, je zaplacené jemu postoupiti a odvésti.
Tolikéž zahrad má užívati a když sirotek k zrostu přijde, jemu je obilím tvrdým obseté postoupiti a odvésti.

Příjem a vydání:
Letha 1601 za fojta Martina Černého Tasovského přijato z položeného závdanku od Jíry Kuběje 8 zl.
Z toho dáno písaři od spravování statku 4 zl.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového za vinohrad položeno 4 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Kubějova za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanového za vinohrad na doplacení jeho.
Od Jíry Kubějového přijato za statek 1 zl 15 gr. Ty sou vydány z dílu sirotčího za dluh n[ebožtíka] otce jeho, kterýž se po rozdílu našel.
f 269b
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Kuběje za statek 4 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanova za vinoh[rad].
Od Matouše Dvořáka z Šumic na dluh za víno 5 zl.
Letha 1607 za fojta Martina Remšova přijato od Jíry Kuběje za statek 8 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Křižanova za vinohrad.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Jíry Kuběje za statek ut s[upr]a 4 zl. Ty jsou dány na doplacení vinohradu do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Křižanova.
Od Doroty Dvořáčky z Šumic za víno na dluh povinný přijato 5 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce vypůjčeno z s[tatku] n[ebožtíka] Jana Švirgy z peněz Bětiných 15 zl. Ty jsou vydány Bratru Biskupovi do Slavkova od chování na stravě s[irotka] výš psaného. Mají se zase při posudku zaplatiti.

NB. Jakž Jíra Kuběj z Strážnice vyzdvihl z vinohradův peněz tomuto sirotku náležitých, kteréž tuto zapsány nebyly 14 zl, takové peníze má z užitku vinného letha tohoto 1611 při posudku položiti. A místo rukojemství podstavil vinohrad na Strážnicku v Súzenej. Stalo se z dovolením p[ana] ouředníka p[ana] Jakuba Kobylskýho letha 1611.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jíry Vřavy na místě Jana Majůvky za vinohrad v Dobré hoře 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jíry Vřavy na místě Jana Majůvky za vinohrad v Dobré hoře 4 zl.
Z toho dáno z dílu Janovýho Václavovi písaři od výhostu
2 zl.
Letha 1612 za fojta ut s[upr]a Jan Krahulík položil za vinohrad v Veselé hoře 4 zl. Ty jsou vydány Martinovi Pivodovi z Havřic na s[irotka] Martina Horáčkového.
Letha 1613 za fojta Jíry Dražče(!) jakož náleželo Janovi sirotku napřed psanému dva kusy roli slove zahrady, jedna za rathouzem a druhá u včelína, takové obě zahrady Mikuláš Pivoda z dědiny Šumic, totiž strýc toho sirotka, z dovolením pana Petra Uhrového,
f 270a
toho času ouředníka brodského, prodal urozenému panu Jeremišovi Michálkovi z Čachtic a na dvoře svobodném v Kněždubě za summu 99 zl peněz hotových, kteréžto peníze vejš psaný Mikoláš Pivoda s Martinem synem svým od jmenovaného pana Jeremiáše Michálka zouplna přijal. A z oužitku obilného nejprve příštího ještě nahoře psaný pan Jeremiáš Michálek dáti má 1 met žita tomuž Mikolášovi Pivodovi. Odevzdány jmenovaný roli panu Jeremiášovi Michálkovi za volné a svobodné. Stalo se letha a dne svrchu psaného.

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlcového pan Jeremiáš Michálek položil za 1 meth žita, jejž dlužen byl, 10 zl. Ty jest přijal Martin Pivoda na místě Jana sirotka Horáčkového.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového za vinohrad v Dobré hoře i za lonský rok dvojích peněz od Jíry Vřavy přijato 8 zl.
Od Jíry Tkadlcového na místě Jíry Kuběje, což do statku tohoto dopláceti zůstával za grunt a statek, přijato 6 zl.
Od Jana Krahulíka za jeden achtel vinohradu v Veselé hoře za rok lonský přijato 2 zl.
Na tom jednom achteli vinohradu v hoře Veselé, kterýž týž Jan Krahulík drží, zůstává se ještě od letha 1614 po letech vyplniti placením po 4 zl ještě všeho 94 zl.
Nebo na tom jednom achteli toho vinohradu, kterýž Janovi sirotku na díl jeho zanechán byl, když oulehlí za některý rok po vpádu nepřátelském ležel a drážeji nežli za 100 zl prodán býti nemohl, škodovati ten sirotek musí 55 zl.
Druhý achtel toho vinohradu podli toho Janovi Krahulíkovi prodaného ještě dosavad pustý zůstává.

Do statku n[ebožtíka] Jana Švirgy, což z něho do statku tohoto vypůjčeno, toho zase jest oplaceno těch 15 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně od Jíry Tkadlcového přijato za grunt peněz ročních 10 zl.
Od Jíry Vřavy za vinohrad v Dobré hoře přijato 4 zl.
Od Jana Krahulíka za achtel vinohradu v Veselé hoře 4 zl.
Leta a za fojta ut s[upr]a podle zmocnění od nápadníka statku tohoto Janovi Liškovi pod sekretem od přátel sirotkových daného vydáno jest peněz a témuž Janovi Liškovi odvedeno 19 zl. Zplnomocenství při ouřadu kněždubském zůstává, peníze Jan Liška od sebe odvésti povinen jest.
f 270b
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jana Krahulíka za vinohrad v hoře Veselé přijato peněz a vydáno sirotku 4 zl.
Od Jiříka Tkadlce za grunt přijato peněz ročních 10 zl. Ty sou vydány s[irotku] do Havřic na gr[unty] brodské.
Od Jíry Vřavy za vinohrad v Dobré hoře přijato 4 zl. Ty sou vydány sirotku svrchu psané[mu] od úřadu.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Jíra Tkadlcového za grunt přijato peněz ročních 10 zl.
Od Jana Krahulíka za vinohrad v hoře Veselé přij[ato] 8 zl.
Těch 18 zl jsou vydané Janovi sirotku do Šumic.
Od Jíry Vřavy za vinohrad v Dobré hoře přijato 45 zl. Těch 4 zl jsou také vydané Janovi do Šumic.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Jíry Tkadlcového za grunt posledních peněz 13 zl. Ty sou vydané Janovi do Šumic.
Od Jana Krahulíka za vinohrad v hoře Veselé 4 zl. Ty sou vydané Janovi ut s[upr]a.
Leta 1620 v pátek před nedělí masopustní z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost, kteráž za JMP byla, 16 zl. Vydány jsou Janovi do Šumic a dáno mu obilí. Již ten Jan Horáčků za JM Pánem nemá žádné spra[vedlnosti].
Letha Páně 1623 za fojta Jíry Tomkového položil Jan Krahulík za vinoh[rad] v hoře Veselé 4 zl. Ty jsou vydány Janovi Horáčkovi do Šumic.
Letha 1626 za fojta Martina Kulíška položil Jana Krahulík za vinohrad v hoře Veselé 8 zl. Ty sou vydané do Šumic Václavovi Dvojákovi a Lukášovi Pišťaňovi na místě Jana Horáčka.
Letha 1632 za fojta Jana Ondračkového Kuna, pozůstalá vdova po Janovi Krahulíkovi, položila za vinohrad v hoře Veselé peněz ročních dvojích 12 zl. Z těch přijali Vácslav Dvojáků a Lukáš Pišťaňů 8 zl a Jan Frýdl z Strážnice 4 zl.
f 271a
Letha Páně 1638 za horného Martina Kulíška Václav Hudec na místě Kuny manželky svej položil za vinohrad peněz [v] Veselej hoře 12 zl. Ty přijal podle zmocnění Jan Frýdl, městěnín strážnicský.

před f 273a
(Na přiloženém lístku:)

Michal (nečitelné)
Václav Polešovský
Mikuláš Čajkovský
Krežor Štěrba
Jiřík Zapletal

Poznamenání nového ouřadu

Fojt Martin Šulík (škrtnuto) Jura Liška
Purmistr Jan Kýc (škrtnuto) Martin Šulík
Martin Stehlík
Adam Smulů (škrtnuto) Jan Kýc
Šimon Tomanů
Matouš Kolesa
Macek Žilka

Horný
Jan Pechů (škrtnuto) Kašpar Kopců

Hospodáři při obecních rolích a vinohradích
Mikuláš Tomků (škrtnuto) Martin Zákrsek
Ondra Humplík
Martin Hanák

Sáčí masa
Kašpar Kopců (škrtnuto) Martin Rošek
Jiřík Zapletal

Souhradníci
Martin Rožků (škrtnuto)
Jiřík Matoušků
Mikuláš Žákovský

Hajní
Matouš Holota
Václav Frantík
Václav Škrach (škrtnuto) Jan Tomků

(Patří k Tvarožné Lhotě!)