Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Menšíka

f 207a

K tomu statku jest sirotkek jeden jménem Jan.
Náleží jemu spravedlnosti toto:
Na gruntě 28 Jíry Bělíka posledních zaplacených peněz 35 zl 28 gr, placení po 3 zl, až se předních peněz na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Menšíka 9 zl 2 gr vyplní.
Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplacený za 60 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Gruntích, který tomuto sirotku po n[ebožtíkovi] Tomášovi Menšíkovi strejci jeho připadl, za
46 zl. Prodán jest Urbanovi Ambrový[mu], závdanku dáti má 2 zl a platiti podle ourody po 4 zl od letha 1608. Rukojmě Viktorin Podolský, Jíra Ambrů S.R.S.N.
Vína 13 ½ vědra prodáno za 41 zl 28 ½ gr.
Summa statkuo 183 zl 26 ½ gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
P[anu] Janovi Skřičkovskému 4 zl.
Kašparovi Kašnýmu 15 gr.
Starším radějovským 19 gr 2 den.
Janovi Dermachovi 1 zl.
Viktorinovi Podolskýmu 25 gr 2 den.
Na dílu vinohradní[m] na vinobraní, za náčení pro víno a odvezení vína 6 zl 8 gr.
Summa dluhův 13 zl 7 gr 4 den.
f 207b
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův k rozdělení 170 zl 18 gr 6 ½ den.

Janovi sirotku na díl jeho zanechává se půl achtele vinohradu v Husí hoře s půl boudou a půl presem za 60 zl. Zuostává se jemu ještě dodati k doplnění dílu jeho 110 zl
18 gr 6 ½ den.
Toho vinohradu užívati má Viktorin Podolský až do zrostu toho sirotka a má jej dobře dělati, sirotka při sobě chovati, jej opatrovati a šaty na něj jednati.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato za 13 ½ v[ědra] vína prodaného 41 zl 28 ½ gr. Z toho zaplaceno dluhuov napřed psaných 13 zl 7 gr 4 den.
Od spravování statku písaři a ouřadu dáno 2 zl 24 gr.
A za Viktorinem Podolským zuostává 25 zl 26 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Urbana Ambrového z ourody za vinohrad a ročních peněz 4 zl.
Více položil Urban Ambrů za vinohrad 2 zl. Ty sou dány obci radějovské, neb se ještě ten vinohrad Tomáše Menšíka nebyl doplatil. To se má z dílu sirotčího sraziti.

NB. Více tomuto sirotku přibylo spravedlnosti po Dorotě, manželce Martina, syna Filipa Bartoškového, kteráž náležela otci těchto sirotkův jakožto manželce jeho, na gruntě 55 Jana Koláře summy 30 zl. Ty peníze jíti mají od letha 1609 po 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Koláře za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno od nápadu spravení písaři 8 gr
4 den a ouřadu též 15 gr.
f 208a
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jana Koláře za grunt 1 zl.
Od Urbana Ambrového přijato za vinoh[rad] 2 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jana Koláře za grunt 2 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Ondry Vachalce za grunt 2 zl 28 gr.
Od B[ratra] Jana Cedrona za g[runt] přijato 2 zl.
Od Urbana Ambrového přijato za vinohrad 3 zl.
Janovi dáno na díl jeho z dovolení p[ana] ouř[edníka] 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Ondra Vachalcova za grunt 3 zl.
Od B[ratra] Jana Cedrona za g[runt] přijato 2 zl.
Od Urbana Ambrového za vinohrad 4 zl.
Janovi dáno na díl jeho hotových 6 zl 28 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Vachalce za grunt 3 zl.
Od B[ratra] Jana Cedrona za grunt 3 zl.
Od Urbana Ambrového za vinoh[rad] přijato 4 zl.
Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového od Ondry Vachalce přijato za grunt 3 zl.
Z statku Pavla Narka po Dorotě manželce jeho přijato 1 zl.
Od Bratra Jana Cedrona za podsedek přijato 2 zl.
Od Urbana Ambrového za vinoh[rad] přijato 4 zl.
Janovi vydáno na díl jeho letoších i lonských peněz 12 zl.
Jakož Viktorin Podolský do tohoto statku povinen byl položiti a zaplatiti 25 zl 26 gr 6 ½ den, ty jest při posudku letha ut s[upr]a položil a Jan Menšík je přijal na díl svůj.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Ondry Vachalcového přijato za grunt 3 zl.
Od Bratra Jana Cedrona za podsedek přijato 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Narka přijato 1 zl. Ty všecky peníze sou vydány Janovi, totiž 6 zl.
Od Urbana Ambrového za vinohrad přijato 3 zl. Ty sou také vydány Janovi, totiž 3 zl.
Téhož letha přijato z důchodův JM Páně a dáno Janovi 20 zl 21 gr 5 den a jest jemu dáno místo peněz obilí 16 m[ěřic] 3 čt[vrti]. A tak není za JM Pánem žádného dluhu.

f 208b
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Ondry Vachalcového za grunt peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány Janovi, kteréž jest přijal.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Narka přijato peněz odkázaných 1 zl. Ten 1 zl přijal Jan Menšík.
Od Urbana Ambrového za vinohrad položených přijato 3 zl. Ty sou vydány Janovi Menšíkovi.
Od Bratra Jana Cedrona za podsedek přijato peněz 3 zl. Ty jsou vydány Janovi Menšíkovi.
Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Ondry Vachalcového za grunt peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Narka 1 zl. Ten jest vydán Janovi Menšíkovi.
Od Bratra Jana Cedrona za grunt přijato peněz 3 zl. Ty jsou také vydané Janovi Menšíkovi.
Od Urbana Ambrového za vinohrad 4 zl. Ty sou vydané témuž Janovi.