Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 Grunt Jana Jistého

f 582a

Letha [15]92 Jan Jistej koupil jest podsedek od Mikoláše Hrdých za 25 zl, závdanku témuž Mikolášovi Hrdých položil 12 zl. A platiti má ostatek od letha [15]93 při Vánocích po 1 zl a tak ještě dopláceti má 13 zl.
S těch 13 zl náleží:
Janovi a Václavovi, si[rotkům] nebož[tíka] Ondry Sedlákového 8 zl.
A na kostel strážnický 5 zl.
Letha [15]93 Jan napřed psaný položil 1 zl. Ten j[es]t při právě.

Letha 1594 Vaněk Tomanů koupil podsedek svrchu psaný od Matěje Prchlíkovýho se vším k témuž podsedku příslušenstvím za sumu 45 zl. Na kterejž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 8 zl. Z těch dáno Matějovi Prchlíkovi 7 zl a na sirotky n[ebožtíka] Ondry Sedláka dáno 1 zl. A tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]95 při Vánocích po 3 zl.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným:
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 6 zl. Ty se jim pokládati mají od [15]95 letha po 1 zl.
Item na kostel strážnický 5 zl. Ty se pokládati mají od letha 1601 po 1 zl.
f 582b
Item Matějovi Prchlíkovi též náleží 26 zl. Ty se jemu od letha [15]95 při Vánocích pokládati mají po 2 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Jan Tkadleček, Pecha Hrubej, Jan Bartoně Křižanového R.S.N.
Letha [15]95 položil Vaněk Tomanů za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 1 zl a Matějovi Prchlíkovi též dáno 2 zl.
Letha [15]96 položil Vaněk Tomanů na grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno na kostel strážnický 1 zl a Matějovi Prchlíkovi též dáno 2 zl.
Leta [15]97 Vaněk Tomanů položil za grunt 3 zl. Z toho dáno na kostel strážnický 1 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 1 zl a Matějovi Prchlíkovi dáno 1 zl.
Leta [15]98 Vaněk Tomanů položil za grunt svůj peněz ročních 3 zl. Z toho dáno na kostel strážnický 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 1 zl a Mackovi Prchlíkovi 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Vaněk Tomanů za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 1 zl a Mackovi Prchlíkovi 1 zl a literátům strážnickým též 1 zl. Ten zůstává při ouřadu, vydali jej Janovi Křivýmu, hospodáři kostelnímu do Strážnice.

f 583a
Letha 1600 za fojta Pavla Lišky položil Vaněk Tomků za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na kostel strážnický ostatní
1 zl, Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 1 zl a Mackovi Prchlíkovi 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Vaněk Tomanů za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] Ondry Sedláka do míšených si[rotčích] 1 zl a na kostel strážnický poručených od Macka Prchlíka 15 gr.
Zůstává dopláceti předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 1 zl, na kostel strážnický poručených od n[ebožtíka] Macka Prchlíka 17 zl 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Vaněk Tomanů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Sedláka ostatní 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Vaněk Tomanů za g[runt] na kostel strážnický 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, odvedli je literátům stráž[nickým].
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Vaněk Tomanů za g[runt] na kostel strážnický 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, odvedeny lit[erátům].
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Vaněk Tomanů za g[runt] na kostel strážnický 1 zl. Zůstává při ouřadu, odvedený lit[erátům].
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Vaněk Tomanů za grunt na kostel strážnický 1 zl. Zuostává při ouřadu, odvedený lit[erátům].
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Vaněk Tomanů za g[runt] na kostel strážnický 1 zl 15 gr.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Vaněk Tomanů za rok 1611 a za rok 1612 na kostel strážnický 3 zl 15 gr. Z toho přijal Pavel Černý, hospodář kostelní 1 zl 15 gr a při ouřadu zůstávají 2 zl. Ty jsou odvedeny Janovi Frýdlovi, hospodáři.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Vaněk Tomanů za grunt svůj 2 zl. Ty jsou dány Janovi Frýdlovi, hospodáři kostelnímu.
f 583b
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Vaněk Tomanů položil za grunt na kostel strážnicský hospodářům 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Vaněk Tomanů položil za grunt posledních peněz na kostel strážnicský 1 zl 15 gr. Ten grunt jest zaplacený.

Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Vaněk Tomanů prodal ten grunt Martinovi Prchlíkovi za 33 zl. Závdanku dal 3 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jura Lišků a Valenta Slezák SRSaN.

Letha Páně 1623 za fojta Martina Liškového po smrti Martina Prchlíka prodán jest grunt ten Janovi Jurkovému za sumu 30 zl. Závdanku má dáti 1 R na kostel strážnický a platiti má po
2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jakub Hlucký, Mikuláš Tomanů a Jan Remšů SRSaN.
Letha 1624 za fojta Martina Lišky Jan Jurků položil závdanku 1 zl. Ten ouřad lhotský mají na kostel strážnický odvésti.
Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Jan Jurků položil za grunt na kostel strážnický 1 zl. Jsou vydány do Strážnice.
Letha 1630 za fojta Václava Rožka Jan Jurků položil za grunt na kostel strážnický 1 zl. Jsou vydány do Strážnice Janovi Šlechtovi, toho času purgmistru města Strážnice.
Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jan Jurků položil za g[runt] na kostel strážnický 1 zl. Ty přijal Martin Jankho, purgmistr toho času.
f 584a
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jan Jurků položil za g[runt] na kostel strážnický peněz ročních, který p[an] Martin Jankho purgmistr strážnický přijal 1 zl.
Letha 1633 za fojta Martina Zákrska Jan Jurků položil za g[runt] na kostel strážnický 1 zl. Ty přijal p[an] Šimon Tesařů, purg[mistr] strážnický.
Letha 1634 za fojta Pavla Momáňa Jan Jurků položil za grunt na kostel strážnický 1 zl.
Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jura Jurek položil syn Jana Jurkového na místě otce svého na kostel strážnický 1 zl.

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jura Jurkového, syn zůstalý, ujal ten grunt ut s[upr]a jakožto po otci svém, tak co se na něm dopláceti má komu náležeti bude ostatních peněz po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Martin Šulík, Mikuláš Matulů SRSAN.
Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Jura Jana Jurkového položil za grunt a ty přijal pan Martin Jankho, purgkmistr strážnický k obci městské 1 zl.
Leta 1638 za fojta Martina Šulíka Jura Jana Jurkového položil za grunt k obci města Strážnice a ten přijal pan purgkmistr Martin Mráz 1 zl.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Jura Jurkového položil za grunt k obci města Strážnice 1 zl. Ten zůstává za ouřadem tvarožnolhotským.
f 584b
Letha Páně 1646 za fojta Jana Pecha ujal ten grunt se vším příslušenstvím Jiřík Štípský od ouřadu tvarožnolhotského za summu tu, co se v dotčeném zápisu vyplatilo, aby tu ten Jiřík komuž náležeti bude doplatil, placení po 1 zl. Odevzdán za svobodný. Rukojmě postavuje Matouše Novotného a Matěje Sadila SRN.

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípskýho prodali ouřad svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli po Jiříka Štípského Řehoř Zajka za summu tu, cožkoliv zaplaceného jest se vynajde a komužkoliv náležeti bude, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Matouš Kolesa a Martin Šulík S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt z čtvrtí roli za s[ummu] 12 zlm bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný Matoušovi Volnému. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Pecha, Jura Sadílek, Jíra Lipa SRSN.
f 585a
Letha Páně 1663 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Václava Zahradníčka prodán jest týž grunt po Matoušovi Volným Janovi Vachalcovi ze čtvrtí roli za summu 8 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Matěj Bochník a Matěj Hotových SRSN.