Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 Grunt Jíry Ambrožového

f 55a

Ten Jíra vejš psaný má půl podsedku svého od Mikuláše Šusta za summu 50 R koupenej.
Na kderejž jest podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 226 závdanku témuž Jírovi Šustovi letha [15]84 položil 9 R a tak ještě za něj od letha [15]85 dopláceti zůstává cechmistrům strážnickým řemesla krejčířského 41 R.
Na to jest letha [15]85, též letha [15]86 a [15]87 položil těmž cechmistrům 12 R, týž letha [15]89 a letha [15]90 položil 6 R. A tak jest tenž Jíra ut s[upr]a na tom gruntě zaplatil všeho do letha [1590 27 R.
A jakož jest mimo těch 27 R těm cechmistruom do letha [15]94 zadržel, nemajíc kde takových peněz odkud vzíti, ten grunth i s těmi vyplacenými penězi cechu krejčířskému pustil. A tak těch všech 50 R tomu cechu na to[m] gruntě náleží.
A nadto vejše z lásky cechmistři ještě jemu 1 R k tomu přidali a Jíra připověděl se o nic více na témž gruntě ani na cech vejš psanej nepotahovati.
Jest pustý, mají ho krejčí stavěti.
f 55b
Leta 1598 p[áni] cechmistři krejčířští prodali podsedek vejš psaný Jírovi Pernikářovi za 65 R. Závdanku jim dal při odevzdávce 8 R, ostatek platiti má při Vánocích od leta [15]98 až do vyplnění summy po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení t[oho] g[runtu] i povinnosti panské a obecní Nikodým Frozím, Jíra Kovář, Ondra Slanina, Blažek Pekař, Tomáš Krmelínský S.R.S.N.
Leta 1598 položil Jurka Pernikář za grunt svůj krejčířským cechmistrům 5 R. Act[um] za předního konšela Jana Drabíka.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Jíra Pernikář prodal podsedek svůj Danielovi Hyžovi za summu 65 R. Závdanku jemu dal 13 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po
5 R. Odevdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Vaněk Slaných, Janek Lipovský, Jan Vracovský, Jíra Noha S.R.S.N.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Hyže za grunt svůj cechmist[rům] krejčířským 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Danuiel Hyžů za grunt cechmistrom krejčířským 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Danile Hyžů za grunt cechmist[rům] krejč[ířským] 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Daniel Hyžů za grunt cechmistrům krejčířským za rok 1602 5 R.
Ty přijal Thobiáš Sloup, přijal je Šťastný Krejčí a Jan Bartošů.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Daniel Hyžů za g[runt] cechmistrům krejčířským zadržalých 7 R.
f 56a
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Daniel Hyža prodal požár ut s[upr]a Pavlovi Pexovi za summu 15 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Mathouš Bzeneckej, Petr Štemberskej S.R.S.N.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel Pexa položil peněz ročních cechu krejčířskému 2 R.
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Pexa položil peněz ročních cechu krejčířskému 1 R 15 gr.
Letha Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Pexa položil peněz ročních cechu krejčířskému 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Pexa položil za gr[unt] cechu krejčířskému 2 R.

Pusté

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest požár ut s[upr]a Janovi Spěvákovi za summu 30 R bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu a stavení požáru i povinnosti panské i obecní Pavel Čech a Jíra Šenovský S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Janek Spěvák položil za grunt svůj 1 R.
Ten přijal Eliáš Tovačovský, cechmistr řemesla krejčovského.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten gr[unt] nadepsaný od pana purgkmistra a pánův radních prodán jest Janovi Devátému za summu 30 R bez závdanku, placení ročně po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Martin Emríšek a Martin Vystavil S.R.S.a N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Devátý položil za gr[unt] 1 R. Ten přijal Eliáš Tovačovský, cechmistr řemesla krejčovského.
f 56b
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Devátý položil do cechu krejčovského, kterého Jiřík Kopřivnický tehdejší cechmistr přijal 1 R.
Pusté

Leta Páně 1740 dne 12. Decembris za purgmistra pana Hendrich Bartelmanusa a spoluradních toho času grundt ut supra poněvadž od mnoha let pustý byl, vystavil ho z holého místa Pavel Kůrka, který nedajíce ho sobě připsati odprodal ho Janovi Celanovi, který podobně dosavate připsaný nemajíce

odprodal ho Jurovi Lublinkovi za summu šedesáte osum rýnských. A protoš aby řád purkrechtní zachován byl, nyní se jemu za vlastní a volný připisuje a odevzdává, s placením ostatní verunkovej summy 28 zl mor[avských] obci městskej při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Václav Košvitz a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut supra u přítomnosti obúch stran.
f 57a
Přípis domu Martina Múčky

Leta Páně 1758 dne 25ho Februa[rii] za purkmistra p[ana] Christofa Mihatsche a spoluradních majíce Jura Lublinka grunt ut supra právně sobě připsaný a odevzdaný, takový po svej manželce smrti Alžbětě jest z dobrej vůle Martinovi Múčkovi za summu jedno sto padesáte rýnsk[ých] odprodal, pro sebe pak prodavač jednu sednicu a síň k svému svobodnému bydlení aš do smrti (kterú sednicu a síň koupec na svoje outraty vystaviti má) sobě vyňal. Kdyby ale prodavač s kupcem se porovnati nemohl, tak koupec zavázán jest prodavačovi za tou výminku dvaceti rýnsk[ých] složit, po smrti pak prodavače téhož gruntu Jury Lublinky taková sednice a síňka novo vystavená bez všeho ouplatku koupcovi Martinovi Múčkovi ze vším právem připadnouti má. Pročeš se nadepsaný grunt ze vším od starodávna majícím právem Martinovi Múčkovi z těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi obci města Strážnice patřícíma 28 zl mor[avských], které při posudcích ročně po 2 zl mor[avských] spláceti povinen bude, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu
f 57b
a placení král[ovských] i vrchnostenských a městských povinností p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obojí stran.

Přípis domu Frantza Baňařa sub Nro.171

Leta Páně 1772 dne 8. Januarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spolu[radních] toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Frantz Baňař a přednesl, kterak on po svej neboštce manželce Susana erbům pozůstalý dům s povolením počestnost rady za summu jedno sto rýnských na sebe přijal ze vším v domě se aš posavade nádrabím, přitom slušně žádal, aby jemu ten dům právně připsán byl. Na kterúšto slušnú žádost se jemu i s tím od starodávna majícím právem spolu
f 58a
taky s podlužnýma obci mněstskej verunkovýma penězi p[e]r
28 zl mor[avských] ročně při podsecích po 2 zlm právně připisuje a odevzdává.

Svjetkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] i mněstských povinností p[an] Frantz Gatty a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Václava Kristoňa

Leta Páně 1781 dne 16ho Novembris za purgmistra pana Johanesa Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Franc Baňař grunt ut supra vlastně ukoupený a pořadně připsaný, takový Václavovi Kristoňovi, sousedu staroměstskému, za grunt jeho přefrejmačil a jemu Václavovi Kristoň dvacet rýnských přidal hotovej summy, přitom jak jeden tak druhý ty na gruntě vězící verunkové peníze každý při gruntě přefrejmačeném, jak mnoho jich se vynachází, na sebe přejal. S tím tehdy grunt tento i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 28 zl mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně se jemu Václavovi Kristoň za jeho vlastní, volný a dědičný tímto podle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Philip Dvořák a pan Johann Tyml S.R.Svú V.a Neomylnú.