Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 Grunth Pavla Liljenplota

f 801a

Ten Pavel vejš psaný má grunth svůj zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha Páně 1599 prodal jest dvůr svrchu psaný ležící podli podsedku Tomáše Grausa z jedné strany a vejjezdu Daniele Zezhulového z druhé strany s tím se vším k tomu dvoru příslušenstvím Pavel Liljenplot Její Mi[l]osti urozené paní paní Alžbětě Slavatové z Chlumu a z Košumberka a na Strážnici, paní své milostivé, za summu jedno sto šedesáte zlatých hotových. Kterýžto dům Její Mi[l]ost Paní Pavlovi Liljenplotovi zouplna a docela zaplatiti ráčila a Pavel Liljenplot ten dvůr Její Mi[l]osti Paní za volný a svobodný odevzdal. Actum při posudku na předměstí strážnickém letha [15]99.

Letha Páně 1606 v středu po neděli Letare Jeho Mi[l]ost urozený pan pan Adam Slavata z Chlumu z Košumberka, J.M. Císařské rada, prodati ráčil sám od sebe i ode všech erbuo svých dvůr ležící na předměstí strážnickým slove Remšovský, pozůstalý po n[ebožce] Její Mi[l]osti urozené paní paní Alžbětě Slavatové z Chlumu z Košumberka a na Strážnici, paní dceři Jeho Mi[l]osti Páně, jmenovitě s půldruhým lánem roli osetým, z obilím nemláceným v stodolách, z štěpnicí na Petrovsku, se vším dobytkem hovězím, z ov-
f 801b
cemi, z svinským odbytkem, se dvěma loukami na Veliké slove Stachovskou a druhou Bobalovskou a jiným k tomu dvoru od starodávna příslušenstvím J[ej]ich Mi[l]ostem urozeným pánům, panu panu Karlovi staršímu z Žerotína na Rosicích, Dřevohosticích a hradě Přerově, panu panu Janovi Divišovi z Žerotína na Židlochovicích, Pouzdřanech, Náměšti a Brandýse nad Orlicí, J[ej]ich Mi[l]ostí arciknížat Matyáše a Maxmiliana komorníku, a urozenému a statečnému rytíři panu Bohušovi Morkovskýmu z Zástřizl na Boskovicích a Svatobořicích, mocným a otcovským pánům poručníkům sirotka a statku po dobré paměti neboštíku urozeným pánu panu Janovi Jetřichovi z Žerotína a na Strážnici pozuostalého, k ruce téhož sirotka vejš psaného, a to za summu devět set zlatých hotových počtu moravského, za
1 zl 30 gr a za groš 7 den alb počítajíc. Kterýžto dvůr J[ej]ich Mi[l]osti svrchu psaní páni poručníci zouplna a docela zaplatiti ráčili a Jeho Mi[l]ost Pán pan Adam Slavata z Chlumu a z Košumberka týž nahoře psaný dvůr k ruce sirotčí podle práva purkrechtního odevzdati ráčil za volný a svobodný a žádnému v ničemž nezávadný sám od sebe i ode všech erbův a budoucích potomkův svých.

f 802a
Stalo se odevzdání toho dvoru od urozeného pana pana Michala staršího Slavaty z Chlumu a z Košumberka, jakožto zmocněného od od Jeho [Mil]osti pana Adama Slavaty, u přítomnosti urozených vladyk pana Jana Skřičkovského z Pozdětína a na domě v městě Strážnici, pana Fridricha Tisty z Libštejna, ouředníka toho času na Strážnici, pana Jana Okrutskýho z Okruty, za rychtáře Tomáše Baštáka, též u přítomnosti starších předměstských Jiříka Prašťka, Jana Vnučky, Jana Tichého tkadlce a Tobiáše Zedníčka letha a dne ut s[upr]a, při tom taky byl Mikuláš Rybář hejný.

Já Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici i s erby a budoucími potomky svými, pány a držiteli panství strážnického, oznamuji tímto zápisem v knihách purgkrechtních předměstí strážnického učiněným, že z dobré a svobodné vuole dal sem a mocí zápisu tohoto dávám sám od sebe i ode všech erbuov svých a pánů strážnických z lásky a za věrné i platné služby mně učiněné dvůr na předměstí strážnickém ležící s půldruhým lánem roli, s štěpnicí na Petrovsku, se dvěmi loukami na Veliké, jedna slove Stachovská a druhá Bobalovská, a jiným k tomu dvoru od starodávna příslušenství[m], kterýž jsou J[ej]ich [Mil]osti páni poručníci moji k ruce mé od urozeného pana pana Adama Slavaty z Chlumu a z Košumberka koupiti ráčili, jakž zápis vejšeji to v sobě šířeji obsahuje a zavírá, urozenému vladyce panu Janovi Urbanovi Domanskému z Domanína, ouředníku toho času na Strážnici, i erbům jeho k jeho pravé[mu]
f 802b
jménu vládnutí a užívání, takže má a jmíti bude tou plnou moc, právo a svobodu ten dvůr s svrchu psaným příslušenstvím budto za zdravého života dáti, poručiti, prodati, profrejmarčiti a s ním činiti jako z svým vlastním a dědičným, jak se mu dobře zdáti a líbiti bude bez všelijaké překážky mé i erbuo mých a budoucích držitelův pánů strážnických. Za kterýžto dvůr s jiným k němu příslušenstvím nadepsaný pan Jan Urban Domanský z Domanína ani erbové jeho nemá a nebude povinen mně ani erbům mým a budoucím držitelům panství strážnického platiti.
Kdež pro lepší toho jistotu a zdržení já svrchu psaný Jan Fridrich z Žerotína rukú vlastní sem se pod tímto zápisem podepsal.
Stalo se u přítomnosti fojta předměstskýho Martina Kašuby, předního konšela Pavla Macháčkového a spoluradních jejich Tobiáše Purgkrábka, Honze Šmalcíře, Simona Vítkového, Valenty Krnovského a z obce Tobiáše Náhlého v pondělí před památkú sva[téh]o Jana Křtitele Božího letha 1609.

Jann Fridrich z Žerotína

Já Jan Urban Domanský z Domanína, ouředník na Strážnici, známo činím tímto zápisem v knihách purgkrechtních předměstí strážnického učiněným:
Jakož sem sobě na témž předměstí na požáře svrchu psaném s jistým dovolením Jeho [Mil]osti urozeného pána pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici, kterýž mně také od téhož Jeho [Mil]osti Pána tenž požár z jeho vším příslušenstvím, jakž nahoře zápis v tychž knihách s podpisem vlastní ruky Páně, darován i odevzdán jest, dvůr na svůj vlastní náklad vystavěl, že sem týž jmenovaný dvůr svůj vlastní, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný sám od sebe i ode všech erbův mých dal a mocí tohoto zápisu dávám urozené paní Alině Osovské z Lelova, manželce mé nejmilej-
f 803a
ší z lásky manželské pro její věrné a upřímné ke mně se chování i k živnosti pilné pomáhání, jí samé, jestliže by mě Pán Bůh prve prostředkem smrti nežli manželku mou z tohoto světa bez dědiců mužského aneb ženského pohlaví pojíti ráčil, aby téhož dvoru ze vším jeho příslušenstvím a právem ihned po smrti mé až do živobytí svého jako svého vlastního dědictví bez překážky všelijaké užívala. Po smrti pak její aby na nejbližší krevní přátely mé mužského pohlaví připadl, pakliž by žádných takových blízských přátel mých krevních mužského pohlaví nezuostalo a nebylo, tehdy aby takový dvůr buď na manžela (ač by táž manželka po mně pozuostalá) stav svuoj proměníc jeho pozuostavila přišel. Pakli by bez proměnění stavu umřela, tedy na její krevní přátely buď sestry neb jejich dítky ženského pohlaví, bratrové pak manželky mé aby k tomu žádného práva neměli, to se tímto zápisem znamenitě vymiňuje. Jestliže by pak jací dluhové spravedliví po mně zuostali, ty aby povinna byla manželka má aneb držitel toho dvoru po ní zaplatiti.
Pro pamět a jistotu toho zápis tento v knihách předměstí strážnického z mým jistým vědomím a vuolí jsem učiniti dal a v něm se svou vlastní rukou podepsal.
Stalo se za fojta Martina Kašuby a předního konšela Pavla Macháčkového a spoluradních jeho 12. dne měsíce Februarii letha Páně tisícího šestistého desátého.

Jan U[rban] z Domanína
f 803b
Já Jan Urban Domanský z Domanína jakož jsem urozené paní Alině Osovské z Lelova, manželce své nejmilejší, dvůr ležící na předměstí strážnickém s půldruhým lánem roli, z jednou štěpnicí na Petrovsku, ze dvěma loukami na Veliké, z jednou slove Stachovskou a z druhou Bobalovskou a jiným k tomu dvoru od starodávna příslušenstvím i z obilím v snopích nažatým ozimým i jarým (kterýž mi byl od J.M. urozeného pána pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici za mé věrné a platné

služby darován) z lásky manželské dal a v knihy purkrechtní předměstí strážnického zapsati dal,
že jsem takový dvůr s tím se vším výš psaným příslušenstvím nic z toho nevyměnujíce z jistou vuolí a vědomím již dotčené manželky své, u přítomnosti urozeného pana Petra Vojsky z Bogdunčovic na Veselí a Količíně a jiných osob rytířských tomu přítomných J.M. urozenému pánu panu Janovi Fridrichovi z Žerotína a na Strážnici i erbům Jeho [Mil]osti Páně sám od sebe i ode všech erbův a potomkův svých a manželky mé obojího pohlaví za summu 2000 R, za 1 R 30 gr a za groš 7 den alb počítajíc prodal.
Kterýžto dvůr s tím se vším, jakž se svrchu píše, příslušenstvím J.M. Pánu panu Janovi Fridrichovi z Žerotína i erbům Jeho [Mil]osti Páně sám od sebe i ode všech erbův a budoucích potomků svých a manželky mé jak mužského, tak ženského pohlaví tímto zápisem v knihách předměstí strážnického učiněným za volný,
f 804a
a svobodný a v ničemž nezávadný podli práva purkrechtního jsem odevzdal.
Na kterýžto dvůr a jiné k němu příslušenství já Jan Urban Domanský z Domanína ani erbové moji anebo paní Aliny Osovské z Lelova natahovati se nemají a nebudou nyní i v časích budoucích a věčných.
Stalo se za fojta Martina Kašuby a předního konšela Simeona Blanařového jináč Vítkového a v tom čase spoluradních jeho při času s[vatéh]o Bartholoměje letha Páně 1611.

Jan U[rban] z Domanína

Já Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici i s erby a budoucími potomky svými, pány a držiteli panství strážnického, oznamuji tímto zápisem v kněhách purgkrechtních předměstí strážnického učiněným obecně přede všemi, že z dobré svobodné vůle své a z lásky manželské dal sem a mocí zápisu tohoto dávám sám od sebe i ode všech erbův a budoucích potomků svých dvůr na předměstí strážnickým ležící z půldruhým lánem roli, s štěpnicí na Petrovsku, se dvěma loukami na Veliké, jedna slove Stachovská a druhá Bobalovská a jiným k tomu dvoru od starodávna příslušenstvím, kterýž sem od urozeného vladyky pana Jana Urbana Domanskýho z Domanína a paní Aliny Osovské z Lelova manželky jeho za hotové peníze koupil, urozené paní paní Mariji Magdaleně z Žerotínské rozené z Kunovic, manželce své nejmilejší, za její upřímné a věrné ke mně se chování k jejímu pravýmu jmění, vládnutí a užívání.
Kteréhožto dvoru i s tím se vším vejš psaným k němu příslušenstvím bude moci paní Marije Magdalena, manželka má nejmilejší, jakožto vlastního dědictví svého beze vší mé i erbův a

f 804b
budoucích potomkův mých a pánů strážnických překážky, jak se jí zdáti a líbiti bude do smrti své užívati a s ním činiti jako s svým vlastním.
Kterýžto svrchu psaný dvůr i s tím se vším k němu příslušenstvím, jakž se nahoře píše, já nahoře psaný Jan Fridrich z Žerotína jí často psané paní Mariji Magdaleně, manželce své nejmilejší, sám od sebe i ode všech erbův a budoucích potomků svých, pánů strážnických, za volný a svobodný podle práva purgkrechtního jsem odevzdal a tímto zápisem odevzdávám.
Však toto sobě jmenovitě vyměňuji, jestliže by paní Mariji Magdalenu manželku mou prve nežli mne Pán Bůh prostředkem smrti časné z tohoto světa povolati ráčil, aby ten dvůr s tím se vším vejš psaným příslušenstvím zase na mne neb erby mé plným právem připadl a tento zápis aby žádné moci neměl. Kdež na jistotu a pevnost rukou svou vlastní pod tímto zápisem dole jsem se podepsal.
Jehož jest datt[um] za předního konšela Simeona Vítkovýho a spoluradních jeho u přítomnosti urozených vladyk pana Balcara Kaltenhoffa z Malejova a na dvoře svobodném v Domaníně a pana Jana Urbana Domanského z Domanína a na mlýně blíž města Ejvančic ležícím v středu po památce s[vaté] Doroty, jenž jest 8. dne Februarii letha Páně šestnáctistého dvanáctého.

Jan Fridrich z Žerotína
a na Strážnici

Její Mi[l]ost urozená paní paní Marije Magdalena Žerotínská rozená z Kunovic a na domě svobodném v městě Strážnici majíce tento dvůr napřed psaný na předměstí strážnickým ležící s půldruhým lánem roli, s štěpnicí na Petrovsku a se dvěma loukami na Veliké i s jinýnm k tomu dvoru příslušenstvím od nebožtíka dobré paměti urozeného pána pana Jana Fridricha z Žerotína, na onen čas pána na Strážnici dědičného a pana manžela
f 805a svého vlastního z lásky manželské sobě za vlastní a dědičný darovaný a zápisem napřed poznamenaným v těchto knihách purgkrechtních zapsaný i s podpisem vlastní panské ruky pojištěný, zůstávaje po témž panu manželu svém v stavu vdovským za některý rok a dítek vlastních svých žádných na živě nemaje, když jest ji za tím Pán Bůh nedostatkem zdraví navštíviti ráčil, avšak rozumu zdravého a paměti dobré ještě požívajíc, poručila a dala jest oustně u přítomnosti urozené paní paní Barbory Žampachové rozené Pálffy z Erdeodu a na Hodoníně a urozené paní Sibylly Kučovské rozené Adelspachovny z Damsdorffu a na domě v městě Ostrově, před osobami radními, níže zejména poznamenanými, dvůr ten nadepsaný se všelikým k němu příslušenstvím, i s tím půldruhým lánem roli,

s štěpnicí na Petrovsku a se dvěma loukami na Veliké, a to jmenovitě urozenému pánu panu Janovi Jetřichovi mladšímu z Žerotína, synu Jeho [Mil]osti urozeného pána pana Kašpara Melichara z Žerotína na Nových Dvořích, Pouzdřanech a Strážnici k jeho vlastnímu, pravému a dědičnému držení, jmění a vládnutí i užívání.
Podle kteréhož poručenství a mocného dání týž napřed psaný dvůr i s tím půldruhým lánem roli i s štěpnicemi témuž Jeho [Mil]osti Pánu panu Janovi Jetřichovi mladšímu z Žerotína k žádosti Její Mi[l]osti na ouřad předměstí strážnickýho vzložené do těchto rejster purgkrechtních předměstí strážnickýho podle práva purgkrechtního jest od ouřadu téhož strážnickýho předměstí za vlastní a dědičný i volný a svobodný a žádnému v ničemž nezávadný tímto zápisem odevzdán.
Stalo se to poručenství a dání na zámku strážnickým u přítomnosti Pavla Tučka, purgmistra města Strážnice, a Simeona Vítkového, předního konšela předměstí strážnickýho, a Vácslava Urbanova, písaře radního města Strážnice, na vzkázání tej vejš psanej Její [Mil]osti paní Marije Magdaleny
f 805b
z Kunovic k ní do pokoje přišlých v pátek po památce Zvěstování Panně Mariji.
Actum tohoto zápisu a odevzdání za předního konšela na předměstí strážnickým Simeona Vítkového napřed jmenovaného a spoluradních jeho v sobothu před nedělí Judica, vše letha Páně 1621.

Přípis Jozefa Matějek, syn Jozefa Matějka

Leta Páně [1]765 dne 10. Aprilis za burgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jozef Matějek ze svým synem a ohlásil, kterak jeho vlas[t]ní matka Eva jemu její vlastní dům popouščí. Poněvač ale hned pravená matka pro svou nemoc na dům radní přijíti nemohla, pročeš na svém místě dva víryhodný světky, totiš Václava Škarlouna a Pavla Paravičína s plnomocentvím oustním odeslala. Z kteréhošto domu od Jozef Matějek jakošto hospodář své sestře Rozálii, provd[ané] za Janem Jamným, 30 zlr platiti a svému otci i matce v tom domě přebydlení až do obouch smrti popříti povinen bude. Pročeš se jemu za jeho vlastní [a] volný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] [povinností] p[an] Jann Karásek a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra.
Další přípise tohoto domu vide folio 982.

f 806a
Leta Páně 1736 dne 17. Martii za purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních toho času majíce obec městská strážnická jedno místo svobodné na obecnisku blíž brány (jenž někdy měla být) slove Vinohradskej vedle valu za humny Bednářskej ulice vedle uličky, kdežto někdy dvůr obecní postavený byl, z takového místa aneb placu ze společného snešení p[ana] purgmistra a rady prodán jest jeden kus krajní od rohu starého obecního dvoru na deset sahů a tři střevíce šíři podle valu až za studňu (ku kterejžto však studni od předu ulička na jednu sahu šíři v gruntu tomto v sahách nadjmenovaných nikdy nezavřená, svobodná a otevřená, aby každý k ní pro vodu choditi mohl, býti má) Jiřímu Hlupíkovi za hotových deset rýnských, aby sobě tudy dům vystaviti mohl. Pročež podle toho připisuje se jemu to místo a grunt za vlastní a dědičně zaplacený, povinnosti jak císařské, tak obecní ročně jako jiní sousedi v městě snášeti a platiti má, to jest contrib[uci], credity, masitý krejcar a jiné všeliké věci a k tomu každoročně činsu k obci k ouřadu purgmistrovskému po 1 zlr 30 kr ročně.
f 806b
Přípis gruntu Jury Bartoška

Leta Páně 1760 dne 14. April[is] za purgmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Jura Hlupík grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový z Jurú Bartoškem na jeho v Novej ulici ležící grunt profrajmarčil. Pročeš se tento grunt Jurovi Bartoškovi za jeho vlastní a volný i dědičný s tím onerem, co s tohoto gruntu každoročně k obci k ouřadu purgmistrovskému po 1 zlr 30 kr zpláceti povinen jest, připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Pavel Svoboda a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra.
Předstojící zápis se cassiruje, poněvadž obojí stránky ten frejmarek gruntův zrušily a tak Jura Hlupík předepsaný grunt zadržel.
f 807a
Leta Páně 1739 dne 26. Februarii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času jakož při Vinohradské bráně při valech někdy místo obecní bylo, na kterémžto dvůr obecní vystaven býval při uličce z Bednářské ulice vedle domu Ondřeje Vavříka jdoucí a z takového hned vedle uličky na
10 ½ sahy, id est 10 ½ sahy, Jiřímu Hlupíkovi na vystavení domu prodáno bylo dle předního zápise, tím spůsobem nyní vedle něho prodán jest jeden kus na 10 sahů šíři p[anu] Jozefovi Hůlkovi s tú studnú, aby sobě na tomž místě dům vystaviti mohl, za 7 zlr, však studňu tu tak bude muset vyhraditi, aby obecný volný průchod každému k ní býti mohl. Odevzdává se jemu nyní a připisuje grunt ten za volný a zaplacený pod všechny

onera jako jiné městské grunty, toliko nyní, poněvadž stavěti musí, polhocení na tři leta se mu uděluje.
NB. Vrata při nadepsaném gruntě ne zešika neb že by s návratím ven vstoupiti chtěl na škodu sousedům, nýbrž rovno s druhýma domy stavěti má.
Na tomto domě je nyní Jozef Matějek, jehožto přípis fol. 805 versa pagina se vynachází.
f 807b
Letha Páně 1741 dne 20. Novembris za ouřadu purgmistrovského ten čas opatrného pana Karla Henricha Dedela a jiných spoluradních pan Jozef Hůlka uctivě přednesl, kterak ze své líbezné vůle svůj dům ut supra Jurovi Zahnašovi za hotových devadesáte čtyri rýnský [prodal]. I přímouce p[an] prodavač takovou summu [od] kupujícího, in optima forma quittuje, pročež Jurovi Zahnašovi tento grund neb dům za vlastní a dědičný se připisuje.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pana Eliáše Grögera a pana Šebastiana Mlýnka se dožádal. Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra.
f 808a
Leta Páně 1739 dne 26. Februarii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času jsouce ještě od místa dvoru obecního při Vinohradskej bráně plac prázný, z toho placu prodáno jest ze společného snešení rady Martinovi Zátopovi kus na 10 sahů šíři za osm rýnských, aby sobě grunt na tom místě vystavěti moc a právo měl. Pročež se mu nyní taky připisuje grunt a místo to za zaplacené, pod všeliké platy a onera, jak se z jiných městských gruntů platí, toliko nyní za vystavení na tři roky polhocení se mu uděluje. Stalo se d[ne] a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Jan Tománek a Vavřín Surý S.R.S.V.a N.
Na tomto domě je Jan Píža.
f 808b
Přípis gruntu Jozefa Hubky

Leta Páně 1760 dne 10. Maii za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních toho času zadržíce Jura Hlupík grunt ut supra a nemohouce pro svou manželku dýle zadržeti, takový ze svej dobrej vůle svému zeťovi Jozefovi Hubkovi v devadesáti rýnsk[ých] popustil a pro sebe do svej smrti svobodné bydlení v tom gruntě vyňal. Kdežto Jozef Hubka se zavázal pro tohož Juru Hlupíka jednu sedničku na dvoře na svoje outraty vystavět, okrom že Jura Hlupík z tesařským dílem jemu nápomocen býti chce, k tomu pro dvě krávy a něco ušípaných hovad Hubka místo jemu zaopatřiti má. Pročeš se nadepsaný grunt Jozefovi Hubkovi z tím onerem, co s něho každoročně obci při ouřadě purkmistrovském 1 zlr 30 kr skládati povinen jest, za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.

Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef Duray a p[an] Johanes Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.
Další přípis domu toho vide folio 990 vzadu.
f 809a
Leta Páně 1739 dne 26. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času zůstávajíce ještě jeden plac a místo prázné od dvoru obecního při Vinohradské bráně vedle místa Martinovi Zátopovi připsaného na 10 sahů šíři, takové místo ze společného snešení rady prodáno jest Janovi Knejzlovi k vystavení domu za osm rýnských. Kteréžto jemu se nyní připisuje a odevzdává za vlastní pod placení všech povinností a daní jako z jiného městského gruntu neb domu.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Vavřín Surý a Jan Tománek S.R.S.V.a N.
Polhocení na 3 leta se mu uděluje.
f 809b
Z pustého vystaven

Přípis Antonínovi Bohunskému

Hledati se má ten grundt spolu ze zápisem folio 950.
Vide vzadu folio 950.