Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 Grunt Bartoše Jana, syna Bartošového

f 967a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 152 nadepsaný Bartoš má grunth svůj od Mikuláše Trubačového koupený za summu 40 R
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 9 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zuostává 31 R.
Ta summa náleží nápadníkům Vaňka Malhotského.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Mikuláš Trubačů, Tobiáš Marků S.R.S.A.N.R.

Letha 1595 ten nahoře psaný grunth jest prodán od Mikoláše Trubačového za summu 40 R Mackovi Oravskému, na kterejž závdanku položil Mikolášovi Trubačovi 6 R a tak ještě za něj dopláceti zůstává od letha [15]96 při Vánocích po 3 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské zejména tito: Václav Panců a Jíra Panců S.R.S.N.
f 967b
Letha 1596 Matouš Knápek koupil grunth od Macka Oravskýho za 40 R. Závdanku dal Matouš Panců Mackovi Oravskýmu 6 R, platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 3 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Pešků, Vacula Jančů, Jíra Konečných S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Matouš Knápek za grunth 3 R.
Ty přijal Mikuláš Trubač na místě nápadníkuov Vaňka Malhotskýho.
Letha [15]97 položil Matouš Knápek za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Ty přijal Mikoláš Trubač na místě nápadníkův Vaňka Malhotský[ho].
Leta 1598 položil Matouš Knápek za grunt svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Ty přijal Mikuláš Trubač na místě nápadníkův Vaňka Malhotskýho.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matouš Knápek Jírovi Svačinovi nápadu po n[ebožtíku] Malhockým půl peněz 1 ½ R.
Bude ještě náležeti témuž Jírovi Svačinovi 6 ½ R.
A jakož Mikulášovi Trubačovi náleželo nápadu po témž n[ebožtíku] Malhotským 8 R a Bartošových Janovi 4 R, takové peníze od nich obou Matouš Knápek skoupil. A tak na tom gruntě nic nemají.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Matouš Knápek položil 1 R 15 gr Jírovi Svačinovi.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Mathouš Knápek za grunt Jírovi Svačinovi 1 R.

f 968a
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského podle rozdílu statku n[ebožtíka] Mathouše Knápka Mikuláš Špaček pojmouc sobě za manželku Hedviku, pozůstalou vdovu po témž Mathoušovi Knápkovi, ujal podsedek se 2 kusy vinohradu v Staré hoře, s roubanicí za Starým městem, s dobytkem svinským a jiným nářadím domovním v summě 73 R. Z toho sobě srazil dílu Hedviky manželky své, což na ni přišlo 16 R 12 gr 1 den 1 víd a tak zůstává dopláceti od letha ut s[upr]a takto: za grunt po 3 R a za vinohrady podle ourody po 7 R i na zaplacení dluhu summy
56 R 17 gr 4 ½ den 1 víd. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Janča Tesař, Jan Buchta, Mathouš Vitaš, Matěj Emrichů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Špaček za grunt na zaplacení dluhu po n[ebožtíku] Mathoušovi Knápkovi 5 R 26 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Mikuláš Špaček za grunt 3 R.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Vaňka Malhotského ostatních 1 ½ R a na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Knápka předních peněz 1 ½ R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Mikuláš Špaček za grunt na sirotky n[ebožtíka] Matouše Knápka 3 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho jakož Mikuláš Špaček zůstával za podsedek a vinohrady dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Knápka summy 44 R 21 gr
4 ½ den 1 víd, i poněvadž ti sirotci zemřeli a bližších přátel krevních mimo manželku téhož Mikuláše špačka se nenacházelo, ty on sobě na gruntě a vinohradech sráží. A tak má to zaplacený a žádné[mu] v ničemž nezávadný.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Mikuláš Špaček prodal požár svůj ut s[upra Jakubovi Kučerovi za summu 40 R, Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Konečný, Jan Augustů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Kučera za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Kučera za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jakub Kučera za gr[unt] Mikulášovi Špačkovi 1 R.
f 968a
Leta 1611 za purgkmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub Kučera za grunth Mikulášovi Špačkovi 2 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub Kučera za grunth Mikulášovi Špačkovi 2 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Kučera za g[runt] Mikulášovi Špačkovi 2 R.

Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jakub Kučera položil za g[runt] Mikulášovi Špačkovi 2 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Kučera položil za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Kučera položil za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Kučera položil za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Kučera položil za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R.

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth ut s[upr]a Lukášovi Bašovi za 40 R bez závdanku, platiti jej má při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu, povinnosti panské i obecní Tomáš Zubřický a Ondra Bílků S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho prodán jest ten grunt ut sup[ra] Bártkovi Bautorovi ze Slizka za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích aneb Vánocích po 2 R počna 1658. O[devzdán] za v[olný] [a] s[vobodný].
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Blažej Ratibořský a Jíra Týc S.R.S.N.R.
f 969a
Letha Páně 1677 dne 15. Maii za purgkmistra Václava Kneyzle a spoluradních jeho z milostivého poručení J.V.H.Mti prodán jest ten grunt po n[ebožtíku] Bártkovi Bautorovi Martinovi Rachovskému za summu 40 zlm bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích neb posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Pavel Adama Rachovského a Pavel Matúše Rachovského S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1693 dne 6. Junii za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Kašpar Pidlich ujal sobě předepsaný grunt, který se jemu připisuje v summě 40 zlm. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný, placením ročně při každých ročních posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu a zvelebování gruntu, taky zbývání povinností císařských, panských [a] obecních pan Václav Jurášek, p[an] Jan John S.R.S.N.

Letha Páně 1710 d[ne] 13. Decembris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Cašpar Pidlich z gruntu ut supra

f 969b
ještě 40 zlm obci strážnickej dopláceti, z tej summy poněvadž ten grunt skrz tou nešťasnú rebelantskú vojnu spolu z jinými na ruinu přišel, aby tím lepší jej vystavěti mohl, upúští se jemu třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr, a tak k zaplacení se jemu ještě zůstává totiž 26 zlm 20 gr. Na kterúžto summu dne ut supra při držaných posudcích klade 1 zlm 8 gr 4 den. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1720 d[ne] 1. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času zemříce z gruntu ut supra jak hospodář, tak i hospodyně Johanna Pidliška, již provdalá za Václava Matějkového, a nemohouce sirotek po ní jakožto ještě nezletilý Cateřina gruntu ut supra délejíc držeti, z vůle rady i přátel jejích prodala jej Maryně, vdově po neb[ožtíku] Antonínovi Zahrádkovi za 7 ½ zlr. Kterýžto se jí připisuje za vlastní, placením verunkovej summy 26 zlm
20 gr, contrib[uci] za rok 1718 sirotek Cateřina platiti povinna bude. Odevzdán za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností
f 970a
p[an] Jiřík Mohelnický a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Přípis domu Jana Mlýnka

Leta Páně 1758 dne 14. Aprilis za purgmistra p[ana] Christopha Mihatche a spoluradních tohož času jest držitel téhož gruntu ut supra Martin Zahrádka i ze svojú manželkú z dobrovolnej vůle vůle svému zeťovi Janovi Mlýnkovi v dvúch stech rýnsk[ých] postoupil. Který grunt ze svým švagrem Pfilipem Adamcem opravovati, jednu sedničku pro Martina Zahrádku a manželku jeho k svobodnému bydlení do jejich smrti vystavit, pak po smrti jejich, kdyby držitel domu Jan Mlýnek za svým švagrem Pfilipem Adamcem se srovnati nemohl, tak Jan Mlýnek svému švagrovi Pfilipovi Adamcovi jedno sto rýnsk[ých] složiti povinen bude. K tomu Jan Mlýnek se zavazuje Martina Zahrádky rola svým dobytkem darmo zapravovat, okrom pěší dílo, totiž jak obilí mlátit a kopat ve vinohradě, které dílo Pfilip Adamec vykonat se obligiruje, jakož taky v společným užívání gruntu všechny povinnosti společně ti dva švagři zplácet povinni budú. Pročež se nadjmenovaný grunt z tyma opsanýma
f 970b
clausulama a těm na tomž domě podlužnýma 26 zlm 20 gr verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Vychodil a p[an] Ignatz Košvic. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Martina Bohunského

Leta Páně 1772 dne 1ho Decembris za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Jan Mlýnek, držitel gruntu, a přednesl, kterak on ten zvrchu psaný svůj vlastní a v ničem nezávadný právně sobě připsaný dům Martinovi Bohunskému za jeho dům N 100 fol. 1187 přefrejmačil a od něho Martina Bohunského náddavku 20 zlr přijal. Podle toho se nadřečený grunt i s těma na něm pozůstávajícíma penězi p[e]r 26 zlm 20 gr bílých jemu Martinovi Bohunskému za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu a placení jak císař[sko] královských, tak vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.
f 971a
Přípis Martina Múčky

Leta Páně 1786 dne 31ho měsíce máje za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Martin Bohunský grunt ut supra titulo commutationis sobě za vlastní připsaný a pořadně odevzdaný, takový z ohledu majících nějakých dluhův, aby je splatiti mohl, z čistej a dobrej vůle svej odprodal Martinovi Múčkovi za summu tři sta padesáte čtyri rýnské. Na kterúžto kupní summu kupec prodavačovi závdanku dvacet rýnských složil, které Jozef Stanislav přijal, id est 20 zlr, dálejc ale jemu Jozefovi Stanislavovi ještě
134 zlr, na faru veleb[nému] panu děkanovi 9 zlr 31 kr, pak p[anu] Janovi Mihatschovi capital 44 zlr, spolu tehdy 207 zlr 31 kr vyplatit zavázán býti má. Na ostatní 146 zlr 28 kr 3 den prodavač toliko 6 zlr 28 kr 3 den na hotově přijati, pak
140 zlr za kupcem Martinem Múčkú zanechati chce. Však s tím doložením, že on Martin Bohunský v tom domě Martinovi Múčkovi odprodaném naproti těm 140 zlr obydlí tak dlúho sobě vymiňuje v tej na dvoře se vynacházející setnice, pokavade by on Martin Bohunský těch sobě zanechaných 140 zlr k svej potřebě nevybral. Však bude přitom zavázán Martin Bohunský, poněvadž k tomu příbytku svému půl humna užívati bude, hospodářovi svému
f 971b
jak dlúho tam bývati chtíti sobě oblíbí a peníze opačně od Martina Múčky nepřijme, každoročně je na rýnských opláceti, ostatně ale z těch peněz nemají se žádné inte[resy] žádati. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 26 zl mor[avských] 20 gr alb k splacení po 2 zlm ročně obci městskej podlužnýma se jemu Martinovi Múčkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.

Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Stanislav a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 30 Fr Stadt Strassnitzer Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 3ten Martii [1]797. Prat, Kanzelist.
Item ob diesem Hause haftet 20 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier secundo loco vorgemerkt worden.
De sessione 3ten Martii [1]798. Prat.
Vergleichen sind 3tio loco 50 Fr Kapital dem Christoph Hubner gehörig hierort vorgemerkt.
De sessione 7e Martii 1800. Pra.
Vergleiche Art haftet ob diesem Hause 50 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier 4to loco vorgemerkt werden.
De sessione 14te Martii [1]804. Prat.