Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 Grunt Pavla Klimšova

f 591a

Ten Pavel Klimšů má grunth z jednou štvrtí roli koupenou a k tomu od starodávna příslušenstvím za 140 zl, za kderejž od letha [15]93 vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních i s poraženejm dílem svejm po Anně manželky své na něj přišlým 105 zl. A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 6 zl – 35 zl.
Letha [15]94 položil Pavel Klimšů za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]95 Pavel Klimšů položil za grunth peněz purgkrechtních 3 zl a ostatek při s[va]tý[m] Václavě položiti má letha [15]96 3 zl. Ty tři zlaté náleží a sou do truhlice vloženy s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Pěnice.
Letha [15]96 položil Pavel Klimšů za grunth 6 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Klimšů za grunt 6 zl.
Leta [15]98 položil Pavel Klimšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 6 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Pavel Klimšů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnice 6 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Pavel Klimšů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnice ostatních peněz 3 zl. A tak má grunt svůj docela zaplacený.
f 591b
Letha 1600 za fojta Martina Lišky prodán grunt ze čtvrtí roli, pozůstalý po neb[ožtíkovi] Pavlovi Klimšovém, ze štyrma koňmi, ze dvěma krávami, ze dvěma telaty, z dobytkem svinským a ze štverými včelami, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, z vinohradem v Šumbercích Jírovi, synu téhož Pavla Klimšového, za summu 253 zl. Z toho sobě porazil dílu svého 56 zl 15 gr a tak zůstává dopláceti bratřím a sestře své 196 zl 15 g, placením od letha 1601 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Hynků, Jan Vávrů, Martin Lišků, Jan Jurků, Václav Dřímalů, Jíra Venhleďů, Bartoš Husáků, Bartoň Rožků, Jíra Myslivců S.R.S.A.N.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Klimšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 8 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Klimšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 5 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Klimšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 8 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Klimšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšova 10 zl.

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi i jiným hospodářstvím, též z vinohradem v Šumbercích, zůstalý po neb[ožtíkovi] Jírovi Klimšovým, Martinovi Klimšovýmu za summu 214 zl 15 gr. Z toho sobě srazil dílu otcovského i po Markytě, sestře jeho zemřelé 75 zl 10 gr, ostatek dopláceti má bratřím

svým 139 zl 5 gr placením každého roku při Vánocích takto: za podsedek po 4 R a za vinohrad po 2 zl.
f 592a
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů, Martin Rabáků, Martin Kašparů, Martin Křižanů, Jíra Pěniců, Staněk Knápků S.R.S.A N.
Z toho gruntu a vinohradu náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Klimšového předních peněz
89 zl 5 gr.
Martinovi Liškovému nápadu po Barboře sestře jeho, kterouž Jíra Klimšů za manželku měl 50 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Martin Klimšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Martin Klimšů za g[runt] 3 zl a za vinohrad 1 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového, jest všeho 4 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin Klimšů za g[runt] 3 zl a za vinohrad 1 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového, všeho 4 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Martin Klimšů za g[runt] 3 zl a za vinohrad 1 zl na s[irotky] Pavla Klimšového 4 zl.
Jakož náleželo Martinovi Liškovýmu na tomto g[runtě] po Barboře sestře jeho, kteráž měla za manžela Jíru Pavla Klimšového 50 zl, ty jest Martin Lišků prodal Martinovi Pavla Klimšového za hotových 8 zl. A tak Martin Lišků na tom g[runtě] nic nemá.
Martin Klimšů srazil sobě na tomto statku nápadu po Matějovi, bratru jeho zemřelém 32 zl 20 gr.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Martin za g[runt] a vinohrad na s[irotky] n]ebožtíka] Pavla Klimšového 3 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Martin Klimšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 3 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Klimšů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Klimšů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 3 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových i za svého fojtství položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 3 zl.
f 592b
Letha Páně 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Pavlů položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového peněz ročních 3 zl.
Letha 1619 za téhož fojta Martin Pavlů na svrchu psané sirotky za týž g[runt] položil 3 zl.

Letha Páně 1623 fojt a starší prodali tento grunt po smrti n[ebožtíka] Martina Pavlového s vůlí a vědomím Kuny, vdovy pozůstalé po témž Martinovi Pavlovém, Martinovi Liškovému za summu 100 zl. Závdanku dal 10 zl, ty přijala Kuna vdova a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jakub Hlucký, Jan Remšů a Martin Bránecký S.R.S.a N.
Jakož jest nadepsané Kuně po Martinovi Pavlových zůstalé vdově na tomto gruntě na posledních penězích odebírání náleželo 68 zl 15 gr, ty jest prodala Martinovi Liškovému za hotových 9 zl. A tak již ta Kuna na tomto gruntě nic více nemá a Martin Lišků toliko na sirotky Pavla Klimšového 21 zl 15 gr dopláceti má.
Zuzanna, manželka po nebožtíku Janovi, synu Pavla Klimšového, jakž všichni dotčení na Pavla Klimšového dopláceti měli, totiž 21 zl 15 gr, takové peníze jest prodala Martinovi Liškovému za hotových 5 zl. A tak již těm sirotkům Klimšovým tu nic více náležeti nebude a Martin Lišků má tenž grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha Páně 1635 za fojta Martina Šulíka po smrti n[ebožtíka] Martina Lišky Jan Kolesa pojmouc sobě za manželku jeho Dorotu a ona Dorota do téhož statku jej přijímajíc, kterýž ze čtvrtí roli a s podsedkem, čtyrmi koňmi a se vším jinším hospodářstvím příslušející[m] za 100 zl poručen Dorotě po manželu jejím jest, ona ho v tom tak jako sama mocnejm hospodářem činí, majíc ho zaplacený. Odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní odbejvání Václav Rožek a Martin Šulů S.R.S.N.
f 593a
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka a starších jeho jest ten grunt zase po smrti n[ebožtíka] Jana Kolesa ze čtvrtí roli, s třemi koňmi, jednem vozem, dvěma bránami, pluhem a jinšími všechněmi příslušenstvím od starodávna k němu přináležejícími Martinovi Liškovému prodán za summu 80 zl bez závdanku, placením každoročně po 3 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za g[runtu] placení a povinnosti panské i obecní Jan Pechů a Martin Zákrsek SRSaN.

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ten grunt svrchu psaný prodán jest zase od ouřadu Matoušovi Kolesovému za svrchu psanou summu, a to za 80 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně po 3 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinších i placení gruntu Martin Stehlík a Martin Uhlíř SRSN.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Matouš Kolesek za g[runt] svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Lišky 2 zl.