Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Perštejnského

f 184
K tomu statku jsou sirotci 3, Anna, Martin, Mikuláš a Dorota mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na podsedku 69 zaplaceného 45 zl, placením po 3 zl až se předních peněz 6 zl vyplatí.
Kus vinohradu v Pomykalkách za 9 zl.
Na vinohradě v Šumbercích zaplacených posledních peněz
7 zl, placením po 2 zl až se předních peněz vyplatí.
Na vinohradě Jíry Šťastného v Kvačicích v Korunách zuostává 63 zl, placením od leta 1604 po 4 zl.
Summa všeho statku učiní 124 zl.

Z toho se má zaplatiti dluhu:
Matyášovi Ostřešovskýmu za oves 3 zl 15 gr.

Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhu 120 zl
22 ½ gr. To dělíc na 4 díly, přijde každému na díl jeho po
30 zl 5 gr 4 ½ den.
f 184
Dorota, mateř těch sirotků, podsedek ze 2 krávami koupila a sobě, což na ně[m] zaplaceného jest 45 zl, srazila, též vinohrad v Pomykalkách a v Šumbercích v 16 zl, což učiní
61 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 30 zl 5 gr 4 ½ den a tak dopláceti zuostává 30 zl 24 gr 2 ½ den, placením od letha 1605 po 3 zl. Rukojmě Mikuláš Rabáků, Martin Fraňů a Martin Vlků S.R.S.N.
Anně
Martinovi každému po 30 zl 5 gr 4 ½ den.
Mikulášovi

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato za krávu prodanou 3 zl 15 gr. Ty sou dány Mathyášovi Ostřešovský[mu] za dluh jeho.

Dorota mateř zemřela bez proměnění stavu svého a díl její připadl na Annu, Martina a Mikuláše, dítky její. Ty dítky tolikéž zemřely a spravedlnost jejich i s tím nápadem mateřiným připadla na Mikuláše Škeřupovýho a Jíru bratra jeho, jakožto na ujčený bratry jejich, poněvadž se krevních přátel po meči nenašlo. Učiní té vší spravedlnosti 120 zl 15 gr, dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 60 zl 7 ½ gr.