Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 Grunt Daniele Hyžova

f 71a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 70 Daniel vejš psaný koupil podsedek od Bartoše, syna Blažka Bilovského, za summu 50 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 při Vánocích položil 13 R a ostatek, totiž 37 R, dopláceti m rok po roku od letha [15]94 při Vánocích po 3 R osobám níže psaným, a to těmto:
Item obci předměstskej strážnickej 2 R 15 gr. Ty jim má položiti letha [15]94 při Vánocích.
Item též náleží sirotku nebožt[íka] Blažka Bilovského 34 R 15 gr. Ty jim se pokládati mají takto: letha [15]94 při Vánocích 15 gr a od letha 1595 při témž čase pořadně až do vyplnění tej summy po 3 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Tomáš Petrovský, Martin Solga a Bartoš Bilovskej S.R.S.A.N.R.

Letha [15]94 položil Daniel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Z toho dáno obci předměstské na skoupené peníze 2 R 15 gr.
A na sirot[ka] zanecháno 15 gr.
f 71b
Jest požárník, má o svatém Janě letha toho [15]96 peníze purgkrechtní položiti.
Letha [15]96 položil Daniel Hyžů za grunt peněz purgkrecht[ních] 3 R.
Leta [15]97 položil Daniel Hyžů za grunt peněz purgkrechtních 3 R.
Leta 1598 položil Daniel Hyžů za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Bilovského 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Daniel Hyžů prodal podsedek svůj Janovi Ambrožových za summu 60 R. Závdanku jemu dal 9 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po
3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Vracovský, Marek Drahotoušský S.R.S.N.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Ambrožů za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Bilovského 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Ambrožů [položil] za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Bilovského 2 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Ambružů za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Bilovského 1 R.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Ambružů za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Bilovského 2 R 15 gr.
Letha 1603 za předního konšela Martina Kašuba položil Jan Ambružů za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Bilovského 3 R.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstskej prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po n[ebožtíku] Janovi Ambrožovým, Mackovi Libinskýmu za summu
20 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravení, povinnosti J.M. Páně Pavel Mrouhal, Jíra Noha S.R.S.N.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Macek Libinský položil za gr[unt] s[irotku] n[ebožtíka] Blažka Bilovského 2 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Macek Libinský položil za gr[unt] s[irotku] n[ebožtíka] Blažka Bilov[ského] 2 R.
f 72a
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Macek Libinský položil za gr[unt] s[irotku] n[ebožtíka] Blažka Bilovskýho peněz ročních 2 R.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka na Strážnici, ten gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Jakubovi Vláškovi za summu 50 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Blažej Hradecký a Havel Zíma S.R.S.a N.
Pusté

Přípis Pavla Ratiborského

Leta Páně 1763 dne 30. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Martin Ratiborský a přednášel, že on synovi svému Pavlovi Ratiborskému dům ut supra (kterého on Martin Ratiborský z pustého vystavil) na následující spůsob odstupuje, a sice v summě p[e]r 100 zlr, z kterých p[anu] Ignácovi Ferdinemu dluh p[e]r 40 zlr zaplatil, otcovi Martinovi Ratiborskému
20 zlr, item bratrovi svému Tomášovi 20 zlr dal a 20 zlr sobě držel. Vymiňuje sobě přitom otec Martin Ratibořský v tom domě

svobodné bydlení z manželkú svou až do jejich obouch smrti, kterú výminku otec ze synem Pavlem následovně spolu
f 72b
spravovati povini budú. Pročež se nadjmenovaný grunt Pavlovi Ratiborskému za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Pavel Svoboda a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.
NB. Kdyby otec ze synem Pavlem zrovnati [se] nemohli, povinen má být syn otcovi za tou vejminku 20 zlr zaplatiti.