Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 Grunt Jana Pavlového

f 600a

Letha Páně [15]91 prodán jest grunth po nebož[tíku] Pavlovi Bartoňovi zůstalý Janovi synu jeho za 100 zl. Tu summu platiti má podle zápisu kněh sirot[čích] od letha [15]91 při Vánocích pořadně po 4 zl.
Letha [15]91 i za letho [15]92 položil Jan Pavla Bartoňového 8 zl. Ty sou dány Kači sestře jeho.
Letha [15]93 položil Jan vejš psaný 4 zl. Ty komu sou dány, v rejstřích sirot[čích] j[es]t doloženo.
Rukojmě za zaplacení gruntu Blažek Jírů, Tomáš K[a]rpanů, Martin Duchků Fráňového, Štěpán Kovářů, Jan Jírů, Jakub Šustalů, Jíra Vítků a Václav Venhledě S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Sou dány Kateřině n[ebožtíka] Pavla Bartoňového.

Letha [15]95 ten grunt vejš psaný koupil Jan Jíry Husáka s tím se vším, což k tomu gruntu náleží, za summu 46 zl 15 gr. Závdanku položil Kubovi Sýkorovému 20 zl a ostatek dopláceti zůstává Kateřině n[ebožtíka] Pavla Bartoňového jí samé 26 zl 15 gr.
f 600b
Ty pokládati má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 4 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Jurků, Matěj Jana Křižanových, Jan Holuše, Jan Cagalů S.R.S.N.
Letha [15]95 položil půl summy za grunth peněz purgkrechtních 2 zl, ostatek o s[va]tý[m] Václavě položiti má letha [15]95.
Letha [15]96 položil Jan Husáků za grunth peněz 6 zl.
Leta [15]97 položil Jan Husáků za grunt 4 zl. Ty přijal Holomek na dluh.
Leta [15]98 položil Jan Husák za grunt svůj 4 zl. Ty přijal Abraham Holomek Žid podli odvodu Martina Zajíčka 4 zl. A tak
ještě Abrahamovi Holomkovi náležeti bude na tomto gruntu podle lejster sirotčích při statku 48 najde se 10 zl 15 gr.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Husák za grunt svůj Holomkovi Židu 4 zl. Zůstávají při ouřadu, sou vydány Holomkovi Židu.
f 601a
Letha 1600 za fojta Martina Liškového prodán podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Bartošovi Husákovýmu za summu 100 zl. Z toho sobě srazil, což na něj po s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Husákova, zemřelém strýci jeho, přišlo dílu 94 zl 15 gr. A tak mimo poražení dílu toho zůstává ještě doplatiti summy 1 zl 15 gr, ty náležejí Holomkovi Židu, placením od leta 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Myslivců, Jan Tomků S.R.S.N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Bartoš Husáků za grunt 4 zl. Ty přijal Holomek Žid z Strážnice.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Bartoš Husáků za grunt Holomkovi Židu z Strážnice ostatních 2 ½ zl. A tak grunt zaplacený má.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Bartoš vejš psaný prodal pro potřebu svou na tomto gruntě svém zaplaceném cechmistrům ševcovským do Strážnice summy 60 zl za hotových 15 zl, placením od letha 1602 po 4 zl. Rukojmě za to Jan Pěnice, Pavel Rožků, Jan Zajíček, Vašek Hynků S.R.S.A N.
Letha 1602 za fojta Jan Tomkového položil Bartoš Husáků za grunt cechmistrům ševcovským 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Bartoš Husáků za g[runt] cechmistrům ševcovským 3 zl.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Bartoň Husáků prodal podsedek ze čtvrtí roli činžovou Martinovi Hynkovému za summu 130 zl. Závdanku dal 17 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu a
povinnosti panské Jan Tomků, Jan Jurků, Vašek Hynků, Vaněk Tomanů S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Hynků za g[runt] 4 zl.
Jakož náleželo Bartoňovi Husákovi na tom gruntě posledních 57 zl, takové peníze prodal Martinovi Hynkovému za hotových 14 zl 7 ½ gr. A tak týž Bartoš na tom gruntě nic nemá.
f 601b
Martin Hynků zemřel a podsedek napřed psaný i s tím, což na něm zaplatil, Markytě vdově po něm zůstalé, poněvadž ona dítky i manžela svého předědila, nápadem jest připadl. Toliko bude povinen Václav Škrachů, nynější manžel její, za týž podsedek, což se za něj ještě dopláceti zůstává, totiž summy 52 zl cechmistrům ševcovským do Strážnice vyplniti, placením od letha 1608 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Vlků, Matěj Vlků, Václav Křižanů, Martin Jan Remšů S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Škrachů za grunt cechmistrům ševcovským 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Václav Škrachů za grunt cechmistrům ševcovský[m] 4 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Václav Škrachů za g[runt] cechmistrům ševcovským 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Vácslav za g[runt] cechmistrům ševcovským 4 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Václav za g[runt] cechmistrům ševcovským 4 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Václav Škrachů za g[runt] cechmistrům ut s[upr]a 4 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Václav Škrachů za g[runt] cechmistrům ševcovským do Strážnice 3 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václav Škrach položil za grunt cechmistrům ševcov[ským] peněz 5 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Škrach položil za grunt cechmistrům ševcovským strážnický[m] 3 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Škrach položil za grunt cechmistrům ševcovským 4 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Škrach položil za g[runt] cechmistrům ševcovským 4 zl.

Letha 1630 za fojta Václava Rožka Václav Škrach prodal ten g[runt] ze čtvrtí roli činžovou Martinovi Stehlíkovému za summu 130 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl a z toho, což Václ[lav] Škrach na něm zaplaceného měl, Martinovi ut s[upr]a dobrovolně 40 zl pustil a daroval. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Blažků a Jan Gazárků
S.R.S.A N.
f 602a
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Martin Stehlíků položil za g[runt] cechmistrům ševcovským do Strážnice peněz ročních 1 zl.
Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Martin Stehlíků položil za g[runt] cechmistrům ševcovským do Strážnice 1 zl.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Martin Stehlík položil za grunt cechmistrům strážnickejm 1 zl.
Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Martin Stehlík položil za grunt cechmistrům strážnickejm ševcovským 1 zl.
Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Martin Stehlík položil za grunt cechmistrům ševcovským města Strážnice 1 zl.
Letha 1639 za fojta Jana Pechového Martin Stehlík položil za grunt 1 zl. Ten sou přijali cechmistři ševcovští města Strážnice.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla Martin Stehlík [položil] za g[runt] svůj peněz 1 zl do cechu ševcovského, který ouřad tvarožnolhotský přijal.

Letha 1652 za fojta Václava Štípského Martin Stehlík zemrouc a prodali fojt a starší Matějovi Šílkovi zeti svému za
summu tou, což na něm a komu náležeti bude svrchu psaný grunt se čtvrtí roli, placení ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. a obecní Matouš Kolesa a Václav Frantíkh S.R.S.a N.R.
f 602b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt z čtvrtí roli za summu tu, což na něm zaplaceno jest, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl Václavovi Palutovi. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Pecha, Jan Starý SRSAN.