Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 S[irotci] n[ebožtíka] Vávry Kotvanového

f 280a

K tomu statku sou sirotci 3, Dorota, Anka, Martin (kromě Alžběty, kteráž jest vydělená) a Kateřina mateř jejich čtvrtá.

Našlo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek zaplacenej za 20 zl.
Vinohrady 2 v Fryzácích v 60 zl.
Zahrada a 2 jalovice v 17 zl.
Summa všeho statku 97 zl.

Z toho se vyplniti má Martinovi Staníčkovému synu podle poručenství Vávry výš psaného 10 zl.
Zůstává čistého statku k rozdělení 87 zl. To dělíc ma 4 díly, dostane se na jeden každý díl po 21 zl 22 ½ gr.

Martin ujal podle poručenství otce svého podsedek a 2 vinohrady v Fryzáku v summě 80 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 21 zl 22 ½ gr.
Zůstává dopláceti bratřím a sestrám svým 58 zl 7 ½ gr, placením od letha 1602 po 4 zl. Rukojmě Mikuláš Korytný, Václav Hustý, Martin Sedalů, Martin Večeře S.R.S.A N.

Kateřina, mateř těch sirotků, přijala na díl svůj podle poručenství zahradu s jalovicí v 17 zl.
Zůstává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího 4 zl
22 ½ gr.
f 280b
Anně dílu jejího přijde každej po
Dorotě dílu jejího přijde 21 zl 22 ½ gr
A mimo to těm 2 děvčatům mateř přisaditi má každé 1 jalovici a když by k vdání přišly, z lože šatův vydati.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Martina za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Martina za grunt 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Martina za grunt 4 zl.
Dorotě dáno na díl její hotových peněz 5 zl.
Martin zemřel a dílu po sobě zanechal i s tím, což na gruntě zaplatil sumy 30 zl 22 ½ gr. Ta spravedlnost připadla na Dorotu a Annu sestry jeho, přijde každé po 15 zl 11 gr
1 ½ den.

O ten nápad Jan Prček, manžel Annin, z Jírou Tomkovým, manželem Dorotiným, přátelsky se takto porovnali, že Jíra Tomků přijal grunt a kus vinohradu v Fryzácích zaplacený od téhož Jana Prčka švagra svého a on jemu to dobrovolně pustil. Tolikéž jemu pustil Jan Prček díl všecken Anny manželky své i nápad po Martinovi zemřelém, toliko aby jemu Jíra Tomků za to všeckno 4 zl hotové dal.

Kateřině vdově podle dobrovolné a přátelské smlouvy od Jana Prčka a Jíry Tomkového nápadníkův ut s[upr]a puštěn jest druhý kus vinoh[radu] v Fryzácích a zahrádka a to vše za zaplacené. A což se jí dílu po Vávrovi Kotvanovi manželu jejím dodati zuostávalo 4 zl 22 ½ gr, ty jest za to těm nápadníkům svrchu psaným pustila. Stalo se za fojta Martina Remšového letha 1607.